Sag: Fogdens Plads 13 A-B

Fogdens Plads 13 A-B, Dragør
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
3
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Fogdens Plads 13 A-B
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Fogdens Plads 13 A-B
Kommune:
Dragør
Omfang:
Hovedhuset og de to fritliggende udhuse (1700-tallet, ca. 1830).
Fredet 1945.
Beskrivelse:
Fogdens Plads 13AB ligger i den sydlige ende af Dragørs gamle bykerne og består af et hovedhus, der ligger tilbagetrukket fra Rønne Allé med østgavlen vendende mod Fodgens Plads. Hovedhuset, Fodgens Plads 13A, er sammenbygget med huset mod vest. To udhuse ligger ned mod Rønne Allé. Det ene med længen langs pladsen og sydgavlen mod Rønne Allé og betegnes Fodgens Plads 13B. I den sydlige del mod vest er bygningen sammenbygget med en grundmuret halvtagsbygning med skifertag, der ikke er omfattet af fredningen.
Det andet og noget mindre udhus ligger i sydvestskellet af grunden. Mellem hovedhus og udhuse er en have, som ikke er omfattet af fredningen. Mellem hovedhuset og det østvendte udhus er et grønmalet plankeværk, hvori der sidder en låge. Grunden omkrandses af et hvidmalet stakit med en låge. Mellem de to halvtagsbygninger i syd sidder et grønmalet plankeværk, hvori der sidder en låge.

Hovedhuset er 11 fag langt, grundmuret, pudset og gulmalet i en etage med en gennemgående gavlkvist over andet og tredje fag fra vest. Gavlkvisten er mod øst inddækket med musetrapper. Facaden afsluttes af en hvid, aftrappet gesims. Bygningen hviler på en sort, let fremspringende kampestenssokkel og afsluttes af et heltag med røde vingetegl og halvvalm mod øst. Gavlkvisten er med helvalm. Vest for gavlkvisten sidder en teglhængt taskekvist. I både den nord- og sydvendte tagflade sidder to jernvinduer. I rygningen sidder to skorstene med sokkel og krave og samme behandling som facaden. I den nordre tagflade sidder en nyere skorsten med sokkel og krave, hvor forskællingen er hvidtet. I sydsidens midte sidder en ældre to-fløjet fyldingsdør med overvindue. Ligeledes på sydsiden, men i andet fag fra øst leder tre stentrin op til en fyldingsdør med overvindue. Vinduerne er overvejende ældre, torammede med enten tre eller seks ruder i hver ramme. På sydsiden og vest for dørpartiet er vinduerne med vandnæse. På sydsiden samt i østgavlen ses skoddehvirvler. I østgavlen har vinduerne fladbuestik og i stueetagen desuden klinkesålbænke. Alt træværk er malet i en blågrøn nuance.

Hovedhuset er i det indre disponeret med en genkendelig ældre grundplan med indgang til en forstue med ældre ølandsfliser lagt i terningmønster. Forstuen er flankeret af gennemgående stuer, hvor der i stuen mod øst er en ældre kakkelovn og i stuen mod vest er en ældre etagevindovn. Bag begge ildsteder ses hollandske vægfliser i blå nuancer bag kakkelovnen og brune nuancer bag vindovnen. I forlængelse af forstuen er det nordvendte køkken. En ældre trappe med udskårne balustre af træ fører fra forstuen til tagetagen. Tageetagen er inddelt i flere værelser, der er adskilt fra spidsloftet af bræddebeklædning og bræddevægge. Fra trappen og i midterdelen af loftet er der åbent til tagkonstruktionen og en ældre trappe fører op til et tidligere masteloft, der ligger henover værelset mod øst. I samme værelse findes en ældre etagevindovn samt en ældre alkove. Nyere vægfliser findes bag vindovnen. Mod øst er endnu et værelse samt et indbygget skab og et badeværelse. Skorstenene er synlige.
Det indre er et imponerende interiør, hvor der er bevaret flere oprindelige og ældre bygningsdele og -detaljer, herunder bræddegulve, bræddevægge, helpaneler, trappe med balustre, ildsteder, vægfliser, egeådrede fyldingsdøre, døre med fyldinger forneden og underdelt glasparti foroven med dels farvet og dels slebet glas samt hængsler, bukkehornsbeslag, klinkefald og greb.


Fogdens Plads 13B er en nord-sydvendt grundmuret bygning i en etage. Facaderne er som hovedhuset. Bygningen hviler på en høj, sort kampestenssokkel og afsluttes af et heltag med røde vingetegl og halvvalm mod syd. I rygningen sidder en gulmalet skorsten med sokkel og krave.
Indgang opnås ad en stentrappe via en nyere fyldingsdør med tredelt overvindue. Over døren sidder en baldakin. Vinduerne er nyere to-rammede med tre ruder i hver ramme mod syd og øst og seks ruder i hver ramme mod nord og vest. I gavltrekanten er spor efter en nu tilmuret luge, hvorover der anes murstik. Den tilmurede luge flankeres af to et-rammede vinduer. I gavlspidsen sidder en lille grønmalet luge. Alle vinduer og døre er grønmalet og flere steder ses stabler og hvirvler til skodder. I begge tagflader sidder tre jernvinduer. I østfacaden er der spor efter et dørfag og et mindre vindue, begge er tilmurede. På nordgavlen ses flere murankre.

I det indre er Fogdens Plads 13B indrettet med en forstue, hvorfra der er adgang til den sydvendte stue, hvorfra der er adgang til det nordøstvendte køkken. Fra forstuen er en nyere trappe, der fører op til den udnyttede tagetage, hvor der er et værelse i sydgavlen og et badeværelse. Det indre er præget af nyere overflader, men med enkelte bevarede ældre døre.
Udhuset i det sydvestlige skel er grundmuret og har facader som hovedhus og det andet udhus, ligeledes lignende sokkel, gesims og tag. Op ad østgavlen er en lille grundmuret halvtagsbygning med skorsten. Indgang til udhus foregår gennem denne tilbygning ad en blågrøn revledør med opsprosset overvindue. En tilsvarende dør ses umiddelbart ved siden af. Vinduerne er traditionelt udførte og to-rammede og i tagfladen sidder et nyere tagvindue.

Fra døren ledes man ind til en mindre entre, hvor den oprindelige hovedindgang til udhuset fortsat er tydelig. Et stentrin fører op til den ældre afsyrede, fyldingsdør, herefter består udhuset af et rum, hvor der er en stige, der fører op til en hems under taget. Overfladerne er ældre med ældre loftsbrædder og bjælker og gulvbrædder. 
Bygningshistorie:
Fodgens Plads 13A brandtakseres første gang i 1784, men bygningen er formentlig væsentlig ældre og opført i bindingværk og delvist indrettet til beboelse og delvist til staldfunktion. I 1793 opførtes Fodgens Plads 13B og overtog staldfunktionen, hvorefter Fogdens Plads 13A indrettes udelukkende til beboelse. I 1840 blev Fogdens Plads 13B omdannet til beboelse og en skorsten blev sat i tagryggen.
Det sidste udhus mod sydvest er opført omkring 1860 som brænde- og materielhus og blev senere indrettet til vaskehus. Omkring samme tid blev hovedhuset omsat til grundmur.
kilder:
Historiske huse i Dragør, Nationalmuseet, 1978

Dragør Lokalarkiv: http://www.dragoer.dk/page2467.aspx

Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi ved Fodgens Plads 13A-B knytter sig til placeringen i Dragørs historiske bykerne, der konsekvent er anlagt med øst-vestgående gader og nord-sydgående stræder, som dikterer bygningernes placering og deres indbyrdes relationer. Generelt er bygningerne placeret i forlængelse af hinanden i de øst-vestgående gaders længderetning, således at gavlene vender ud mod de nord-sydgående stræder. Ejendommene er endvidere kendetegnet ved sydvendte have- eller gårdarealer, der bryder byplanens regularitet og giver en maksimal udnyttelse af bykernes grundareal.

Denne disponering er ligeledes gældende for Fogdens Plads 13A-B, hvor hovedhuset ligger øst-vestvendt og med nordsiden placeret i skel og østgavlen mod pladsen, dertil den sydvendte have og udhusene mod syd på grunden. Hertil kommer bygningens materiale- og farveholdning i det ydre med gulmalede facader, sorttjæret sokkel og rødt tegltag, der ligeledes er et gennemgående træk i Dragørs historiske bykerne. Hermed udgør Fodgens Plads en integreret del af Dragørs karakteristiske bymiljø. Hertil kommer de bevarede pigstenskanter omkring bygningerne, der bidrager til opfattelsen af det traditionelle miljø.
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre til Fogdens Plads 13A-B, som en integreret del af fortællingen om Dragørs kulturhistorie, hvor den velplanlagte bystruktur stod som en samlet ramme om søfart og handel. Endvidere knytter den kulturhistoriske værdi sig til bygningernes fremtræden som typiske Dragør-huse med et hovedhus og udhuse mod syd. Et andet gennemgående træk for denne bygningstype er blandt andet den gulmalede grundmur med den pudsede og aftrappede gesims og skorstenspiben i rygningen. Hertil kommer hovedhusets gavlkvist mod haven. Endvidere har hierarkiet mellem hovedhuset og udhusene kulturhistorisk betydning, idet hovedbygningen i både volumen og

dekoration adskiller sig fra de to udhuse, der har mere funktionsprægede udtryk med spor fra luge. Hertil kommer de ældre bygningsdele og -detaljer, der ligeledes vidner om bygningernes alder og udvikling.

Den kulturhistoriske værdi knytter sig i det indre for Fodgens Plads 13A til de bevarede dele af den ældre grundplan med forstuen, der flankeres af stuer og det nordvendte køkken. Hertil kommer de mange ældre og originale bygningsdele- og detaljer, herunder loftsbrædder og bjælker, ildsteder, trappe, originale døre, vægfliser, der vidner om bygningens alder og udvikling. Tillige dørenes egeådring, der var en malestil, som var særlig populær i begyndelsen og midten af 1800-tallet.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi for Fogdens Plads 13 A knytter sig i det ydre til bygningens fremtoning med hovedhusets langstrakte bygningskrop og gule facader, gavlkvist samt halvvalmede heltag giver huset et karakterfuldt udtryk, der sammenholdt med bygningens detaljer, herunder den pudsede gesims, hoveddøren og de grønmalede vinduer, giver bygningen et levende og værdigt udtryk.

I det indre knyttes den arkitektoniske værdi til de smukt udførte detaljer, herunder egeådrede døre, udskårne balustre, der gør husets interiør til et helstøbt og imponerende eksempel på et interiør fra 1800-tallet.

Den arkitektoniske værdi for Fogdens Plads 13B knytter sig bygningens kompakte form med gule facader samt halvvalmede heltag, der sammenholdt med de få detaljer som skorstenspibe, pudsede gesims og sorte sokkel giver bygningen et værdigt udtryk, der anviser et tilhørsforhold til hovedhuset.
Bærende fredningsværdier:
De bærende fredningsværdier for Fodgens Plads 13A knytter sig i det ydre til den grundmurede bygningskrop med teglhængt og halvvalmede tag med skorstenspibe i rygningen og gavlkvist mod syd. Hertil kommer de ældre bygningsdele og -detaljer, herunder gesims, døre, vinduer, greb, beslag og hængsler samt den traditionelle materialeholdning.

De bærende fredningsværdier for Fodgens Plads 13A knytter sig i det indre til de bevarede dele af den ældre grundplan samt de ældre bygningsdele og -detaljer, herunder gulve, loftbjælker, loftbrædder, ådrede døre og fyldingsdøre med alle dele og detaljer, gerichter, vægfliser, ovnene samt alkoven. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.

De bærende fredningsværdier knytter sig i det ydre for Fogdens Plads 13B, udhuset mod sydøst til den grundmurede bygningskrop med teglhængt tag med skorstenspibe i rygningen. Hertil kommer de ældre bygningsdele og -detaljer, herunder gesims, vinduer, døre med greb og gerichter samt luge i gavlspidsen og sporerne fra luge i nordgavlen. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.

De bærende fredningsværdier knytter sig i det indre for Fogdens Plads 13B til de bevarede dele af den traditionelle grundplan samt de ældre bygningsdele og detaljer, herunder døre med greb og gerichter. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.

De bærende fredningsværdier knytter sig for det sidste udhus mod sydvest i det ydre til den grundmurede bygningskrop med teglhængt tag og tilknyttede skorsten i tilbygningen. Hertil kommer de ældre bygningsdele og -detaljer, herunder gesims, næsten ubrudte tagflade, døre, vinduer samt den traditionelle materialeholdning.

De bærende fredningsværdier knytter sig i det indre til de bevarede ældre bygningsdele og – detaljer, herunder gulve, loftbrædder, loftbjælker, døre, greb og gerichter. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
3
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
04-04-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
66/43-49/44

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
14-03-1945
Begrundelse:
Journal nr.:
66/43-49/44


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 3


Fredet bygning Fogdens Plads 13B
Fredet bygning Fogdens Plads 13A
Fredet bygning Fogdens Plads 13A

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap