Sag: Sprøjtehuset, Ermelundsvej 96

Ermelundsvej 096, Gentofte
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Sprøjtehus
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Sprøjtehuset, Ermelundsvej 96
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Ermelundsvej 096
Kommune:
Gentofte
Omfang:
Sprøjtehuset (tidl.) (ca. 1750, muligvis af Lauritz de Thurah). F. 1999.
Beskrivelse:
"Lokalitetsbeskrivelse fra oktober 1997, Elisabeth Buchwald: Bygningshistorie og beskrivelse: Sprøjtehuset, der er beliggende i et hjørne af Hundesømosen i Jægersborg, optræder i et kort over ""Jagd Schloss Jägersborg"" fra 1749, men er muligvis allerede bygget i forbindelse med Laurids de Thuras opførelse af en ny ""Jægergaard"" i 1730'erne, den nuværende Jægersborg Kaserne. Brandvæsenet i Gentofte blev oprettet i 1850 med sprøjtehuse flere steder i kommunen, bl.a. ved Jægersborg kaserne. I 1912 blev brandkorpset i Jægersborg imidlertid nedlagt, og sprøjtehuset, der var i kasernens eje, blev herefter anvendt til depot af bl.a. gartnermateriel. Huset kom siden i privat eje, og blev i 1992 indviet som museumsanneks til Gentofte Brandvæsens Museum. Sprøjtehuset er en lille, tre fag bred, grundmuret bygning med et stejlt sadeltag, teglhængt med røde sten. Facaderne, der har en midtstillet portgennemkørsel, er okkerpudsede, den tofløjede revleport er rødmalet, ligesådan husets højtsiddende, opsprossede vinduer. I det indre er huset ved en tværgående bindingsværksvæg opdelt i et mindre depot og det egentlige sprøjterum, der har pigstensgulv, hvidpudsede vægge og umalet bræddeloft med fritliggende, umalede bjælker. Vedligeholdelsestilstand: Huset fremtræder velholdt og velbevaret. Planforhold: Området er i kommuneplanen udlagt til grønt, delvist fredet område. Kommuneatlas: Der er ikke udarbejdet kommuneatlas over Gentofte, men i Gentofte Kommunes registrant over bevaringsværdige huse har sprøjtehuset middel bevaringsværdi. "
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Sprøjtehus
Bebyggelsestype:
Landsby
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
25-02-1999
Begrundelse:
Det tidligere sprøjtehus (ca. 1750) har de væsentlige kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, der kan begrunde en fredning. Det velbevarede sprøjtehus indgår som en kulturhistorisk væsentlig del af den fredede Jægersborg gamle Kaserne.
Journal nr.:
1996-911/157-0006


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Ermelundsvej 96

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap