Sag: Gramlille

Lyngby Hovedgade 28, Lyngby-Taarbæk
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Gramlille
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Lyngby Hovedgade 28
Kommune:
Lyngby-Taarbæk
Omfang:
Hovedbygningen (ca. 1800).
Fredet 1950.
Beskrivelse:
Gramlille ligger tilbagetrukket fra Lyngby Hovedgade, over for Lyngby Kirke. Gavlen i nord er bygget sammen med Lyngby Bibliotek.

Gramlille er en hvid, grundmuret bygning i én etage med et afvalmet teglhængt tag. Bygningen står på en lav naturstenssokkel og har en hovedgesims af træ. Midt i hver langside ses tofløjede vinterdøre med diamantfyldinger, dobbelte slaglister og opsprossede overvinduer samt indfatninger med konsolbårne fordakninger og tandsnitsfrise. Døren i den sydlige gavl er en enkeltfløjsdør af samme type. Stueplanets ældre vinduer er hvidmalede, opsprossede korspostvinduer. I tagfladerne sidder seks nyere heltagskviste med zinkbeklædte flunker og i rygningen en enkelt muret skorstenspibe med sokkel og krave.

I det indre har bygningen bevaret en ældre planløsning med hovedskillerum og central entré ud mod Lyngby Hovedgade samt tre stuer mod biblioteket. Det nordøstlige rum, der via en mellemgang er bygget sammen med biblioteket, samt køkkenet, er domineret af nyere overflader på gulv og loft. Der er bevaret opsprossede døre bag vinterdørene, ældre rokokofyldingsdøre, kanellerede gerichter og vinduesskodder samt en pejs. Under dele af bygningen findes en mindre kælder.
Bygningshistorie:
Gramlille blev opført omkring år 1750 af den franske gesandt i Danmark, Abbé Le Maire, som sommeropholdssted. Bygningen har løbende gennemgået ombygninger. I 1875 overgik bygningen til Hother Müffelmann. Navnet Gramlille hentyder til den gård i Gram, som Müffelmann havde i forpagtning. I 1955 overtog Lyngby-Taarbæk kommune bygningen og i 1963 blev der indrettet musikbibliotek i bygningen. I efteråret 2004 flyttede Musik- og Kunstbiblioteket til balkonområdet på Stadsbiblioteket og bygningen er siden blevet brugt til kontorlokaler, møder og undervisning.
kilder:
Informationsblad i Gramlille.
Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi knytter sig til beliggenheden ved Lyngby Hovedgade, hvor Gramlille sammen med Kirken og flere af de omkringliggende bygninger, er med til at opretholde områdets historiske kulturmiljø.
Kulturhistorisk værdi:
Gramlilles kulturhistoriske værdi relaterer sig i det ydre til bygningens ældre vinduer og to klassicistiske vinterdøre, der vidner om den oprindelige funktion som sommerligt landsted.

I det indre relaterer den kulturhistoriske værdi sig til den delvist bevarede planløsning med central entré og stuer en suite, til de ældre bygningsdele, herunder pejsen, fyldingsdørene, gerichterne og lysningsskodderne samt til de opsprossede inderdøre. Flere steder er bevaret trukket og mundblæst glas i vinduerne samt døre med rokokoinspirerede eller klassicistiske, kanellerede fyldinger, hvilket vidner om den udvikling, som bygningen har gennemgået.
Arkitektonisk værdi:
Gramlilles arkitektoniske værdi ligger i det ydre i den symmetriske fremtræden med store vinduer og centralt placerede døre. Formsproget er enkelt og traditionelt, med afvalmet tag og lav sokkel af natursten. Detaljeringen koncentrerer sig om dørene, der med deres diamantfyldinger, krydsopsprossede overvinduer og tandsnitsudsmykkede fordakninger fremtræder som langsidernes naturlige centrum.
Bærende fredningsværdier:
I Gramlilles ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til den enkle, symmetriske bygningskrop med centralt placerede døre, ældre korspostvinduer og teglhængt tag med skorsten. Hertil kommer dørenes og indfatningernes udformning og detaljering samt bygningens traditionelle materialeholdning.

I det indre knytter de bærende fredningsværdier til de bevarede dele af den ældre planløsning med central entré og stuer en suite mod vest. Hertil kommer de mange ældre bygningsdele og detaljer, herunder døre, dørgreb, gerichter, pejs og lysningsskodder samt bygningens traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
04-04-1984
Journal nr.:
0000

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
27-03-1950
Journal nr.:
0000


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Lyngby Hovedgade 28

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap