Sag: Lyngby tidl. Præstegård

Lyngby Kirkestræde 12-14, Lyngby-Taarbæk
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Præstegård
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Lyngby tidl. Præstegård
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Lyngby Kirkestræde 12-14
Kommune:
Lyngby-Taarbæk
Omfang:
Stuehuset (1846) med tilbygget sidehus (1914) samt den tidl. stald- og vognportbygning.
Fredet 1979.*
Beskrivelse:
Lyngby tidl. Præstegård ligger midt i Lyngby, nordøst for Lyngby Kirke.

Stuehuset er en grundmuret og gulkalket bygning i én etage med kælder og afvalmet rødt tegltag. Bygningens vinduer er hvidmalede korspostvinduer med tværsprosse. Gård- og haveside er kendetegnet ved en sortmalet sokkel og en hvid, trukket hovedgesims samt en trefags gavlkvist med knægtbåret tagudhæng. I tagfladerne sidder et ældre og et nyere tagvindue samt i rygningen tre murede skorstenspiber med sokkel og krave. Gårdsidens hoveddør er en tofløjet, brunmalet dør med diamantfyldinger og dobbelt slagliste.

Sidehuset er en grundmuret og gulkalket bygning med afvalmet, rødt tegltag og nyere, torammede vinduer med termoruder. Gårdsidens dør er brunmalet, mens havesidens er nyere med termoruder. I tagfladerne sidder to ældre ovenlys og i rygningen en muret skorstenspibe med sokkel og krave.

I det indre er stuehus og sidehus kendetegnet ved en delvis nyere planløsning samt nyere overflader på gulve, vægge og lofter. Der er bevaret mange ældre døre og gerichter, herunder dobbelte fløjdøre i stuerne som vender mod haven samt brystningspaneler og lysningsskodder. Vinduerne har forsatsrammer. I entréen ligger ældre ølandsfliser. Køkkenet er placeret i et større, åbent rum, som vender mod gården. Overetagen er delvist udnyttet og kendetegnet ved nyere overflader.

Den tidligere stald- og vognportbygning er opført i bindingsværk med gulkalkede tavl og brunmalet tømmer. Taget er stråtækt og mønningen har kragetræer. I rygningen sidder en hvidkalket skorsten. Mod gaden har bygningen en række højtsiddende, mindre krydsopsprossede vinduer, mens gavle og gårdside er kendetegnet ved torammede vinduer, flere revleporte og -døre samt to stråtagskviste i tagfladen. Bag revleportene og –dørene findes nyere, døre med termoglas. Gavlenes vindskeder har knægtbårne, udskårne brædder.

I det indre er længen kendetegnet ved dels en ældre rumdeling samt synligt, ældre bindingsværk og skillevægge, dels ved nyere overflader på gulve, vægge og lofter. Hertil kommer en nyere trætrappe til den udnyttede overetage.
Bygningshistorie:
Stuehuset blev opført i 1846, Sidehuset i 1914. Stuehuset og sidehuset blev istandsat og ombygget i 1980’erne og i 1990’erne. Stald- og vognportbygningen blev gennemgribende istandsat i 1980’erne.
Miljømæssig værdi:
Præstegårdens miljømæssige værdi knytter sig til den velbevarede helhed af stue-, sidehus og bindingsværkslænge samt alléen og den store have, der strækker sig syd og øst for stuehuset. Hertil kommer beliggenheden i nærheden af Lyngby Kirke, hvilket i en større sammenhæng er med til at opretholde det historiske kulturmiljø i Lyngby centrum.
Kulturhistorisk værdi:
Stuehusets kulturhistoriske værdi ligger i det ydre i dets senklassicistiske fremtræden med symmetriske gavlkviste, tidstypiske korspostvinduer og hoveddør med diamantfyldninger samt afvalmede tegltag. De udskårne knægte, der bærer gavlkvistenes tagflader, har dog et mere nationalromantisk præg.   

I det indre af stuehuset og sidehuset knytter den kulturhistoriske værdi sig til de bevarede dele af den oprindelige planløsning med central entré og stuer mod haven, samt til de ældre bygningsdele, herunder ølandsfliser, døre, gerichter og lysningsskodder.

Den tidligere stald- og vognportbygnings kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre til længens næsten tillukkede side mod offentlig vej samt til de revleporte og -døre, der på gårdsiden vidner om længens tidligere, praktiske funktioner.
Arkitektonisk værdi:
Stuehusets arkitektoniske værdi ligger i det ydre i den velproportionerede bygningskrops symmetriske fremtræden med en taktfast vinduessætning og centralt placerede gavlkviste. Udtrykket og farvesætningen er rolig, enkel og statelig, domineret af de vandrette linjer i sokkel, tværpost og hovedgesims.  

Den tidligere stald- og vognportbygnings arkitektoniske værdi ligger i det ydre i den enkle, praktiske og traditionelle bindingsværksarkitektur med næsten lukkede langsider og ubrudte tagflader. De udskårne vindskeder tilfører længen en sjældent set detaljeringsgrad, der stemmer fint overens med de udskårne knægte på stuehusets gavlkviste.
Bærende fredningsværdier:
I stuehuset og sidehusets ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til de grundmurede bygninger med traditionelle vinduer og næsten ubrudte, afvalmede tagflader. Hertil kommer de oprindelige og ældre bygningsdele og –detaljer, herunder hovedgesims, udskårne knægte og skorstene, samt den traditionelle materialeholdning.  

I stuehuset og sidehusets indre knytter de bærende fredningsværdier sig til de bevarede dele af den oprindelige og ældre planløsning samt til de oprindelige og ældre bygningsdele, herunder døre, gerichter, paneler og lysningsskodder. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.  

I den tidligere stald- og vognportbygning knytter de bærende fredningsværdier sig i det ydre til bindingsværkslængens traditionelle, praktiske fremtræden med næsten lukket side mod offentlig vej, revleporte og revledøre samt næsten ubrudte tagflader. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.

I den tidligere stald- og vognportbygnings indre knytter de bærende fredningsværdier sig til de bevarede dele af den ældre planløsning samt ældre konstruktioner og bygningsdele. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Præstegård
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
12-09-1988
Journal nr.:
625-1-22/80

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
09-10-1979
Journal nr.:
0000


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 2


Fredet bygning Lyngby Kirkestræde 14
Fredet bygning Lyngby Kirkestræde 12

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap