Sag: Zøllnerhus

Nørrebrogade 174-176, Allersgade 1, Gormsgade 2A og 2B, Zøllnerhus, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Beboelse mm.
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Zøllnerhus
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Nørrebrogade 174-176, Allersgade 1, Gormsgade 2A og 2B, Zøllnerhus
Kommune:
København
Omfang:
Det trefløjede etagehus med bagvedliggende terrasse, gård, garage, retirade og cykelnedkørsel (1934-36 af Charles I. Schou og Erik Kragh). F. 2007.
Beskrivelse:
Beskrivelse jf. oplæg til Bygningssynet den 26. oktober 2006: Bygningshistorie Ejendommen er opført i 1934-35 for brødrene Zøllner, og er fortsat i familiens eje, nu i tredje generation. For yderligere oplysninger om ejendommens historie, se Landsforeningens materiale herom. Beskrivelse - udvendigt Ejendommen ligger centralt på Nørrebrogade i København mellem sidegaderne Al-lersgade og Gormsgade. Den funktionalistiske ejendom fremstår som et trefløjet, U-formet etagehus i seks etager mod Nørrebrogade og fem etager i de let tilbagetrukne sidefløje ud mod de to sidegader. Ejendommens hovedfløj mod Nørrebrogade er opført i jernbeton og sidefløjene i grundmur, alt pudset og gulmalet, men oprindeligt flødefarvet. De lave sadeltage er teglhængte med sorte tagsten og udstyret med en række ens tagkviste, heraf flere oprindelige, samt et par nyere ovenlysvinduer mod gården. Ejendommen har overalt bevaret sine originale, grønmalede jernvinduer i to, tre og fire fag, indrammet af smalle, hvidmalede bånd som kontrast til den gule mur. Ejen-dommen har ligeledes bevaret sine originale altaner i jernbeton, udstyret med spinkle jernbalustre og placeret i sidefacaderne ud mod Allersgade og Gormsgade og på ejendommes tre gårdsider. Ejendommens stueetage er mod Nørrebrogade let tilbagetrukket i forhold til de øvre etager og fremstår med en meget velbevaret og tidstypisk udformning og beklædning af irrede kobberplader. Hovedfløjen mod Nørrebrogade og på dennes gavle mod sidegaderne ses således en fortløbende, kobberklædt baldakin og derover en kobber-klædt mezzanin, der er med til at accentuere bygningens horisontalitet. Baldakinen giver læ til stueetagens store butiksvinduer og runder i ejendommens hjørner, hvor den understøttes af kobberklædte søjler, ligesom den understøttes af to kobberklæd-te søjler foran hver af facadens to indgangsdøre. Baldakinens underside var oprinde-ligt beklædt med glasplader, men disse er i dag taget ned.I facaden mod Nørrebrogade ligger to tilbagetrukne indgangsdøre til lejlighedsop-gangene. Indgangsdørene, der er de oprindelige, har spinkle jernrammer med ruder i råglas samt den originale nummerskiltning. I sidefløjene ses hhv. to og én opgange til lejlighederne mod Gormsgade og Allersgade. Gadedørene her har et mere nøgternt udtryk med trærammer med klart glas. Flere af stueetagens store butiksvinduer og indgangsdøre til butikkerne er udskiftet med guldbronzerede aluprofiler.. Beskrivelse - gården Bag den U-formede ejendommen ligger en asfalteret gård, der lukkes på den fjerde side af en høj, pudset og gulmalet mur samt en do. garage med to porte, opført i 1936. I hver af ejendommens sidefløje er der adgang fra gaden til gården gennem en to-fløjet, grønmalet metalgitterport. Ca. halvdelen af gården, umiddelbart bag hovedfløjen mod Nørrebrogade, er udfyldt af en én-etages bygning, som rummer baglokaler til butikkerne i forhuset. Det flade tag på bygningen, der stammer fra opførelsestidspunktet, er indrettet til én stor fæl-les terrasse for ejendommens beboere. Terrassen er belagt med nyere kvadratiske betonfliser og har et grønmalet rækværk af trådnet ud mod resten af gården. En ny, grønmalet trappe, der giver adgang fra går-den til terrassen, er opsat i stedet for den oprindelige betontrappe. Fra selve terras-sen har man endvidere adgang til størstedelen af ejendommens bagtrapper. Bagtrap-perne har for størstedelens vedkommende bevaret de originale, grønmalede jerndøre og e gennemgående, vertikale trappevinduer i grønmalede jernrammer med gult rå-glas. I gården ses foruden garagen med to porte en lille pudset og gulmalet retiradebyg-ning og bag om denne en svungen, åben kældertrappe med sliske til cykelkælderen. Beskrivelse - indvendigt Zøllnerhus er siden opførelsen indrettet med butikker i stueetagen, kontorlokaler på første sal og lejlighederne i de øvre etager. Ejendommen har i alt 57 lejligheder, for-delt med 43 til beboelse og 14 til erhverv. I stueetagen er de oprindelige butiksindretninger udskiftet gennem årene. Størst for-andring er sket i den midterste butik, hvor brødrene Zøllner oprindeligt havde deres slagterforretning. Her har man sammenlagt tre butikker og etableret åben forbindel-se med vindeltrappe til etagen ovenover. Ejendommens i alt 43 beboelseslejligheder har adgang via de i alt fem trapperum, fordelt med to mod Nørrebrogade, to mod Gormsgade og én mod Allersgade. De meget enkle og typisk funktionalistiske trapperum er hovedsageligt meget velbe-varede. Foyer’erne har de originale svingdøre med glas og både her og på trapperne har man bevaret de originale sorte, rødbrune eller nistrede terrazzobelægninger, i sidefløjene dog med linoleumsklædte trin. Desuden har man bevaret de originale rækværk; mod Nørrebrogade i form af håndlister i lakeret træ, opsat på muren om-kring de originale elevatorer, i sidegadernes trapperum, hvor der ikke er elevatorer, i form af spinkle, grønmalede metalbalustre med håndlister, ligeledes i lakeret træ. Opgangenes vægge er pudsede og malet hvide på den øvre del og mørkegrønne på den nedre. Alle fem opgange har desuden bevaret deres gennemløbende, vertikale vinduer med gult råglas og foran vinduerne de originale rækværk i jern på trappernes afsatser. I alle opgange ses endvidere de originale entrédøre i ubehandlet teaktræ med de originale dørgreb. Dog har man i sidelængernes opgange i 1998-2000 indrettet i alt fire nye taglejlighe-der, hvortil man har etableret nyt rækværk i lakeret fyrretræ samt nye, hvidmalede entrédøre. P.g.a. de nye lejligheder har man desuden opsat fire kviste mod sidega-derne i kopi af de oprindelige og fire altankviste mod gården. Lejlighederne står ligesom trappeopgangene forholdsvist intakte. Ifølge administrator står skillevæggene i ejendommen hovedsageligt som, og rummene har stort set over-alt bevaret den oprindelige loftshøjde. Endvidere oplyses det, at man overalt har bevaret de originale, helt enkle døre i form af hvidmalede døre med eller uden glas og døre i ubehandlet teaktræ, at mange af de originale korkgulve er bevaret i forhuset mod Nørrebrogade, og at man i de øvrige lejligheder har bevaret de oprindelige bræddegulve. Endeligt oplyses det, at en del originale køkkener er bibeholdt og ligesådan en del badeværelser med indbyggede badekar, terrazzogulve og hvide fliser. Vedligeholdelsestilstand Ejendommens facader, vinduer og trapperum fremtræder vel vedligeholdt både ud- og indvendigt. Taget er ikke besigtiget. Planbestemmelser Ejendommen er ikke omfattet af bevarende lokalplan og er hverken i lokalplan eller kommuneplan fastlagt som bevaringsværdig. Kommuneatlas Hele ejendommen har i bydelsatlas Nørrebro højeste bevaringsværdi. Omgivelser Det U-formede Zøllnerhus udfylder med sine tre fløje en hel husblok og indtrykket og oplevelsen bygningen anfægtes derfor ikke af naboejendommene.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelse mm.
Bebyggelsestype:
Købstad - Etagebyggeri (blok-karakter)
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Fredningsomgivelse:
Gårdrum, gårdsplads ; Andet

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningsbeslutning
Dato:
28-02-2007
Begrundelse:
Kulturarvsstyrelsen finder, at Zøllnerhus, bestående af at det trefløjede etagehus med bagvedliggende terrasse, gård, garage, retirade og cykelnedkørsel (1934-36 af Charles I. Schou og Erik Kragh) har de arkitektoniske og kulturhistoriske værdi-er, der kan begrunde en fredning. Det sjældent velbevarede Zøllnerhus, der er et af de tidligste jernbetonhuse i Danmark, markerer sig med sin enkle og skarptskårne, pudsede overdel i kombi-nation med den let tilbagetrukne, kobberklædte underetage med dens rundede baldakin og søjler som et af den danske funktionalismes mere raffinerede etage-huse. Hertil kommer husets bagside, hvor butikslokalernes baghus på bedste funktionalistiske vis er udnyttet til en hævet terrasse og tørreplads, og husets vel-bevarede indre, hvor såvel trapperum som lejligheder fremstår overvejende meget intakt med de originale døre, gulvbelægninger m.v. Kulturarvsstyrelsen finder således, at de bærende fredningsværdier især knytter sig til etagehusets form med den kubiske hovedfløj og de let tilbagetrukne side-fløje, den kobberdækkede underetage samt indvendigt de velbevarede trapperum og lejligheder med deres tidstypiske overflader og materialevalg.
Journal nr.:
2003- 112/101-0052

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
04-07-2007
Begrundelse:
Journal nr.:
2003- 112/101-0052

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
11-09-2007
Begrundelse:
Journal nr.:
2003-123/101-0043


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Gormsgade 2A

Fredede omgivelser: 2

Signatur Gårdrum, gårdsplads
Signatur Andet


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap