Sag: Brejngård, Åsum Bygade 15

Åsum Bygade 15, Odense
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Land- / skovbrug
Antal bygninger:
6
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Brejngård, Åsum Bygade 15
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Åsum Bygade 15
Kommune:
Odense
Omfang:
Brejngaard bestående af det fritliggende stuehus (1866), de tre sammenbyggede avlslænger med 2 udløberfløje, den pigstensbelagte gårdsplads med vandpost, møddingen, frugtlageret (1911) og maskinhuset (1914) samt brændehuset (1866). F. 2005. *
Beskrivelse:
Fredningsforslaget omfatter det fritliggende stuehus (1866), de tre sammenbyggede avlslænger med 2 udløberfløje, den pigstensbelagte gårdsplads med vandpost, møddingen, frugtlageret (1911) og maskinhuset (1914) samt brændehuset (1866) på Brejngaard, Åsum Bygade 15, matr.nr. 12a, Åsum By, Åsum, Odense Kommune. Bygningshistorie Gården er et særdeles tidstypisk anlæg med et fritliggende grundmuret stuehus opført som et muret længehus med frontispice på begge sider, en række dekorative detaljer og skifertag. De tre sammenbyggede avlslænger var som oftest i midten af 1800-årene oprindeligt af bindingsværk og havde stråtag, men umiddelbart efter 1900 blev staldlængen erstattet af en grundmuret længe med en udløberfløj. Efterfølgende har gården udviklet sig og der blev bygget frugtlager og maskinhus nord for bygningerne. Beskrivelse Gården er beliggende som den yderste gård i den nordlige udkant af landsbyen Åsum. Mellem stuehuset og vejen er prydhaven og ”den fine indkørsel” placeret, men nyttehaven og arbejdsindkørslen til gården er placeret langs en mindre sekundær vej. Den ældste del af gården er opbygget helt klassisk med et fritliggende relativt stort stuehus og tre sammenbyggede avlslænger, hvor laden, der er placeret overfor stuehuset, er lidt større i såvel højde som bredde i forhold til sidelængerne. Stuehuset har sokkel af tilhugget granitsten, blankt gult murværk med hjørnelisener, en markant hovedgesims og bryn over de svagt buede vinduesstik. Huset har sine originale grønmalede dannebrogsvinduer og fyldingsdøre intakte. Heltaget er skiferbeklædt. I nordenden er bryggers og mælkekælder, efterfulgt af køkken med spisekammer og folkestuen. Dernæst er dagligstuer og entréen og soveværelse mod gården og den fine stue og havesal mod haven. På 1. salen er en række pigeværelser. På den nordligste længe er gårdsiden omsat til gul blank grundmur ligesom udvidelsen af kostalden. Udover kostald indeholder længen både svinesti og hestestald. Umiddelbart udenfor staldene er møddingen placeret. Den sydlige længe, som indeholder karlekamre, værksted hønsehus mm, og agerumsladen er af bindingsværk med grønt opstreget tømmer og gulkalkede tavl. Det oprindelige stråtag er erstattet af bølgeeternit. Længerne har traditionelle støbejernsvinduer med forskelligt udtryk, og revledøre og -porte. Nord for det tidligste anlæg ligger et grundmuret frugtlager, et maskinhus og et brændehus. Brændehuset har samme bindingsværk som avlslængerne og er samtidig hermed, mens frugtlageret og maskinhuset er fra henholdsvis 1911 og 1914. Baggrund Fyns Amt har i forbindelse med køb af jord til vejanlæg erhvervet ejendommen. Bygningerne ønskes nu solgt ved offentligt udbud. Gården har fra opførelsen indtil amtets overtagelse været i samme slægts eje. Vedligeholdelsestilstand Bygningerne er generelt i god stand. Stuehuset er vel vedligeholdt ligesom frugtlageret. På udlængerne er tag og fag i god stand, men flere steder på især laden er bindingsværkets fodrem og bunden af stolperne rådne. Planbestemmelser Der er ikke udarbejdet lokalplan for området. Kommuneatlas I kommuneatlas Odense har gården høj bevaringsværdi.
Antal bygninger:
6
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Land- / skovbrug
Bebyggelsestype:
Landsby
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:
Gårdrum, gårdsplads ; Pumpe ; Mødding

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningsbeslutning
Dato:
23-11-2005
Begrundelse:
Begrundelsen for fredningen er, at Brejngaard bestående af det fritliggende stuehus (1866), de tre sammenbyggede avlslænger med 2 udløberfløje, den pigstensbelagte gårdsplads med vandpost, møddingen, frugtlageret (1911) og maskinhuset (1914) samt brændehuset (1866), har de kulturhistoriske, herunder arkitekturhistoriske og arkitektoniske værdier, der kan begrunde en fredning. Brejngaard lægger sig fint i den række af gårde fra perioden 1850-1940, som tidligere er blevet fredet. Den repræsenterer kornsalgstidens anlæg, hvor en stor agerumslade var typisk, og hvor velstandsperioden satte sit præg på stuehuset. Den senere tilføjelse med stalde følger også landbrugets generelle udvikling, da der efter 1870´erne omlægges til animalsk produktion. Gården er et overordentligt velbevaret eksempel på gårdbyggeri fra midten af 1800-årene. Det store stuehus har alle sine gedigne bygningsmæssige detaljer i såvel det ydre som det indre og sin planløsning intakt. Gården har, som det er typisk for perioden, et grundmuret stuehuset med skifer på taget, og avlslænger opført af bindingsværk, der oprindeligt var stråtækt. Den udbygning og ombygning, som efterfølgende er sket på gården, afspejler omlægninger i driften. Gårdens bærende fredningsværdier er især knyttet til stuehusets flotte og enkle ydre, de mange gennemførte snedkerdetaljer i døre, vinduer og panelering, træværkets ådringer samt i husets herakiske opbygning med grovkøkken, køkken og folkerum i en ende, en midterzone til daglig brug, de fine stuer til haven i den anden og pigeværelser på loftet. I avlslængerne er hovedopdelingen med den høje brede lade i sydlængen og de lavere sidelænger afgørende for opfattelsen af gården, ligesom bindingsværket, de traditionelle revledøre og de forskellige vinduestyper, der blandt andet afspejler karlekamrenes placering, er væsentligste fredningsværdier.
Journal nr.:
2003-112/461-0010

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-04-2009
Begrundelse:
Journal nr.:
2008-7.82.02/461-0001

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
17-07-2009
Journal nr.:
2009-7.83.03/461-0003


Omfattede bygninger: 6


Fredet bygning Åsum Bygade 15
Fredet bygning Åsum Bygade 15
Fredet bygning Åsum Bygade 15
Fredet bygning Åsum Bygade 15
Fredet bygning Åsum Bygade 15
Fredet bygning Åsum Bygade 15

Fredede omgivelser: 3

Signatur Gårdrum, gårdsplads
Signatur Pumpe
Signatur Mødding


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap