Sag: Aircondition, Christiania

Norddyssen 63 A-G, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Fæstningsanlæg
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Aircondition, Christiania
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Norddyssen 63 A-G
Kommune:
København
Omfang:
Krudtmagasinet i 2. Redan, kaldet Aircondition, samt de hertil hørende murstykker og det med disse sammenbyggede vagthus (1789). F. 2007.
Beskrivelse:
Bygningshistorie Efter en voldsom eksplosion i Landetatens krudttårn ved Østerport blev det i 1779 bestemt, at intet krudt i fredstid måtte opbevares inden for Københavns Volde. Der opførtes derfor i årene 1779-1783 krudtmagasiner i redanerne på den ydre voldlinie af Christianshavns Vold. Det fremgår ikke af de tilgængelige kilder, om der har været arkitekt på bygningerne, men det mest sandsynlige er, at søværnets teknikere har stået for byggeriet. Der findes en tegning fra 1806 til et krudtmagasin i enveloppen på Amager signeret Krieger. Denne tegning svarer nøje til de 25 år ældre krudtmagasiner på Christianshavn. Den underskrivende Krieger kan ikke være den kendte have- og bygningsarkitekt Johan Cornelius Krieger, han døde i 1755. Såfremt det er en af søværnets mænd, kan det være den senere kontreadmiral Johan Cornelius Krieger (1756-1824), der i 1777 blev beordret til at modtage information af fabriksmester Henrik Gerner i vandbygningsvæsen og andre videnskaber. Denne tegning til et krudttårn svarer fuldstændig, med hensyn til vinkelformen, døråbninger og de angivne murstykker, til de i Christianshavns ydre voldlinie opførte krudtmagasiner. Det må formodes, at disse ældre krudtmagasiner har dannet forbillede for denne tegning De 4 magasinbygninger er ens opbyggede. Hvert anlæg består af 2 længer, placeret så de danner en vinkel, hvis sider er beliggende parallelt med volden. Bygningen lukker sig omkring en indre gård med åbning ud mod Stadsgraven. Beskrivelse Bygningerne er i én etage med grundmurede ydervægge og teglhængt tag. Facaderne fremtræder i blank mur af gule flensborgsten over en kampestenssokkel. Den tykke ydermur, der vender mod stien og volden, er gennembrudt af en række tætsiddende smalle åbninger, skydehuller, som i sammenhæng med det overliggende murede bånd fremhæver facadernes vandrette orientering og understreger dermed visuelt bygningernes længde. Det murede bånd er i bygningerne i 2., 4. og 5. redan fremhævet med røde sten, medens det i 3. redan er i gule sten. På indersiden af ydermuren findes en række murede lodretgående ventilationskanaler. Luftindtaget sker gennem små kvadratiske åbninger i facaden umiddelbart under tagskægget. Åbningerne er forsynet med sidehængslede træluger. I facaden ind mod den lukkede gårdsplads har der oprindeligt været 4 døråbninger med rundbuede stik. Disse døre er bevarede intakte i alle 4 magasinbygninger. På facaderne mod volden har der oprindeligt været enkelte lysluger. På de to ældste krudtmagasiner er lyslugerne placeret over det murede bånd, medens de er placeret under båndet på de yngre. Mod den indre gård har der oprindeligt været et mindre antal vinduer. Så vidt det ses, er vinduerne i de ældre bygninger med buet stik, medens de yngre er retkantede. De oprindelige vinduer er i dag vanskeligt erkendbare på grund af de mange nyere vinduesgennembrud. Generelt må det antages, at vinduer med stik er oprindelige, vinduer uden stik er senere tilføjelser. Mod Stadsgraven har der på alle bygninger været afskærmende murstykker med porte. Portophænget er i murstykket forstærket med sandsten. Bygget sammen med murstykket mod vandet har der været et lille vagthus. På de to yngste bygninger er disse murstykker og porte samt vagthus i dag fjernet. Baggrund Bygningerne blev fredet i klasse B i 1918 i forbindelse med vedtagelsen af den første bygningsfredningslov. Fredningen blev senere, i 1964, ændret til en A-fredning. Med vedtagelsen af Christianialoven i 1989 blev bygningsfredningsloven sat ud af kraft for Christianias vedkommende, men bygningerne blev betegnet som bevaringsværdige. Denne lokalplan er i dag erstattet af Christianialoven i 2004. Fredningen blev i denne lov ikke genindført. I perioden fra 1964, hvor bygningerne blev fredet i klasse A, ses der ingen byggesager hos fredningsmyndighederne. De 4 krudtmagasiner er i dag indrettet til beboelse, og har været udsat for radikale indgreb i bygningernes facader og tagflader. Nye vinduer og døre er i stort omfang etableret ved anvendelse af genbrugsmaterialer. På bygningernes facader mod volden er de nye vinduer anbragt på en mere disciplineret måde, end det er sket på indersiderne. Tagfladerne har i tidens løb fået isat store kviste og ovenlys. Indvendigt har bygningerne været opdelt i stueetage og loft, begge i fire store rum adskilt af to brandvægge. Adgangen til stueetagens rum har været de fire døre, medens adgangen til loftsetagen primært er foregået gennem lemmene i gavlene. I dag er alle fire huse omdannet til boliger, store og små. Der er i to af husene indrettet fælles badeværelser og i nogle boliger er der indrettet et enkelt toiletrum. Hver bolig har måttet etablere en skorsten til brændeovn, i en af bygninger er der på det seneste etableret fælles fyr. Der er banket hul i murene på både yder- og inderside af bygningerne, og der er isat mange ovenlysvinduer og endelig er der lavet større eller mindre gennembrud i etagedækket. Vedligeholdelsestilstand Bygningerne trænger til et eftersyn. Mange af boligerne er vel vedligeholdt. Den tiltagende individualisering gør det imidlertid vanskeligt at udtale sig generelt om vedligeholdelsestilstanden. Planbestemmelser Københavns Kommune har en lokalplan under udarbejdelse. Bygningerne er beliggende på Voldanlægget, som er underkastet en fortidsmindefredning. Kommuneatlas I Bydelsatlas Indre By / Christianshavn er bygningerne i redanerne registreret med høj bevaringsværdi. Omgivelser Bygninger i redanerne er udformet som en naturlig del af forsvarsanlægget - en vinkelbygning i et vinkelformet anlæg.
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Fæstningsanlæg
Bebyggelsestype:
Fritliggende ejendom - Andet
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningsbeslutning
Dato:
29-08-2007
Begrundelse:
Kulturarvsstyrelsen finder, at krudtmagasinerne på den ydre voldlinje af Christianshavns Vold, herunder magasinet i 2. Redan, Aircondition, har de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en fredning. Arkitektonisk er krudtmagasinerne i redanerne et udtryk for den solide, knappe, men meget virkningsfulde militærarkitektur, der blev skabt som ramme om de funktioner, de skulle rumme. Bygningerne er magasinbygninger med store rum til opbevaring af krudt og kugler. Der var kun behov for lys, når materialerne skulle håndteres, hvorfor der ikke oprindeligt var isat vinduer. Militæret har dog senere sat et mindre antal vinduer ind. Den lille vagtbygning ved den sydlige afskærmningsmur er eneste mandskabsrum. Bygningerne har således stået som helt lukkede bygninger, udefra streget arkitektonisk op af de horisontale bånd, skydeskårene og de røde tegltage. Bygningernes arkitektoniske betydning forstærkes af antallet og gentagelsen. Kulturhistorisk er bygningerne udtryk for den omhu, der fra den militære ledelses side blev gjort for at skabe fæstningen København. Byen skulle kunne forsvares over for angreb fra såvel land- som fra søsiden. Christianshavns ydre voldlinie var en væsentlig del af sødefensionen, men samtidig kunne voldlinjen bruges til at skaffe opbevaring af eksplosive stoffer, der skulle være på så lang afstand fra byen som muligt. Der er i tidens løb sket radikale indgreb i bygningernes facader og tagflader. Nye vinduer og døre er i stort omfang etableret ved anvendelse af genbrugsmaterialer. Dette har resulteret i et facadeudtryk, som slører den stramme og enkle arkitektur, der har været et særkende ved bygningerne. Tagfladerne er forsynet med talrige store kviste og ovenlys. De bærende fredningsværdier knytter sig til krudtmagasinernes stramme militærarkitektur med på den udvendige side de horisontale bånd, skydeskårene og de røde tagflader. Mod den indre gård er det de fire oprindelige rundbuede dørhuller og døre samt de ældre vindueshuller. Hertil kommer forbindelsesmurene med sandstensforstærkningerne og vagthuse. I bygningernes indre er det rumstrukturen, det rige tømmerværk og de solide gulvbelægninger.
Journal nr.:
2003-112/101-0065

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
18-06-2009
Begrundelse:
Journal nr.:
2009-7.82.02/101-0007


Omfattede bygninger: 2


Fredet bygning Norddyssen 63A
Fredet bygning Norddyssen 61

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap