Sag: Den grå Hal, Christiania

Mælkevejen 63, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Kaserne
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Den grå Hal, Christiania
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Mælkevejen 63
Kommune:
København
Omfang:
Den grå Hal (1853, flyttet fra Holcks Bastion, genopført 1891). F. 2007.*
Beskrivelse:
Bygningshistorie Ridehuset Den grå Hal lå oprindeligt i Holcks Bastion (bastionen var beliggende, hvor nu Dantes Plads og Glyptoteket ligger i dag). Ridehuset fungerede som ridehus for hestgardens kaserne (beliggende mellem Frederiksholms Kanal og Vestervoldgade, i dag atelierer for billedhuggerskolen). Ved nedbrydningen af Vester Vold i 1880'erne, blev ridehuset flyttet til Bådsmandsstrædes Kaserne, hvor det genopførtes i 1891. Beskrivelse Ridehuset Den grå Hal er placeret parallelt med de seks stald- og mandskabsbygninger, der i dag udgør komplekset Mælkevejen. Pladsen foran Den grå Hal var tidligere ridebane. Området har således i militærets tid været opbygget som et stramt aksefast anlæg. Ridehuset fremtræder som et muret hus med skurede facader og papdækket heltag. Ydervæggene er opbygget som en traditionel bindingsværkskonstruktion med en udvendig skalmur af gule flensborgsten. Bygningen har mod vest 9 store støbejernsvinduer, der i dag er dækket med plader. Bygningens sydgavl har i midten øverst et stort, halvrundt støbejernsvindue, nedenunder et støbejernsvindue svarende til vinduerne på vestsiden og til siderne to portåbninger med støbejernsovervindue. Nordgavlen har et tilsvarende halvrundt støbejernsvindue, men kun én midtstillet portåbning. Nordgavlen har indskriften 1853, medens sydgavlen har årstallet 1881. Østsiden havde oprindeligt en helt lukket facade, kun forsynet med en stor midtstillet port. I dag er der mod øst tilbygget publikumstoiletter og backstage-område. Tilbygningen rører ikke ved ridehusets mur, men er lagt som to barakker med en forbindelsesgang gennem den tidligere portåbning. Ridehuset indvendigt er en stor hal. Taget bæres af otte fritstående spærfag, der i en imponerende bue spænder over hele bygningens bredde. Konstruktionen er en Bohlendach konstruktion, hvis fordel er den store spændvidde og en relativ besparelse på svært tømmer. Hertil kommer at konstruktionen ikke hviler med hele sin tyngde på væggene, hvorfor disse kan opføres som lette vægge. Under den nuværende tagpapbeklædning findes den oprindelige tagbelægning af skifer. Bohlendach-betegnelsen dækker, som Elling siger, et lille stykke europæisk arkitekturhistorie. Metoden beskrives allerede i 1578, hvor den franske arkitekt L’Orme giver anvisning på, hvordan man konstruerer et højt og vidt spændende tag alene over parallelle, udadsvungne træbuer, og derved sparer den svære og kostbare tagstol. Denne renæssance konstruktion blev genoptaget i Paris i 1780’erne og nåede via Tyskland, hvor den blev udbredt bl.a. i ridehuse i Berlin, til Danmark. Baggrund Ridehuseet står med den store hal som oprindeligt, hallen benyttes i dag som teaterrum, musikscene og andre store begivenheder. Vedligeholdelsestilstand Ridehuset er en solid bygning, der trænger til en gennemgang af taget. Desuden er facaderne skæmmet af meget graffiti. Planbestemmelser Lokalplan er under udarbejdelse af Københavns Kommune. Kommuneatlas I Bydelsatlas Indre/By- Christianshavn er bygningen angivet med høj bevaringsværdi. Omgivelser Ridehuset har oprindeligt ligget i et aksefast anlæg med den store ridebane foran. I dag har en rodet beplantning sløret sammenhængen mellem bygninger og ridebane. Husets omgivelser lever ikke op til husets tidligere monumentale fremtoning. Litteraturhenvisninger Christiania. En registrering af de fredede og bevaraingsværdige bygninger. Juni 1989. Gehrdt Bornebusch. Christian Elling: Holmens Bygningshistorie. 1932.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Kaserne
Bebyggelsestype:
Hovedstad - Andet
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningsbeslutning
Dato:
28-09-2007
Begrundelse:
Kulturarvsstyrelsen finder, at Den grå Hal har såvel de arkitektoniske som de kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en fredning. Den grå Hal har en stram funktionelt bestemt arkitektur. Den arkitektoniske bearbejdning i blandt andet vinduesbuernes forskellige cirkeludsnit, bærer mere præg af militær nytte end af akademisk skønhedstrang. Ikke desto mindre fremtræder bygningen markant og værdig, ikke mindst på grund af sin størrelse. Arkitekturhistorisk er hallens store trækonstruktion af væsentlig betydning, idet det her er et af de få steder, om ikke det eneste, hvor Bohlendach-konstruktionen kan ses og opleves. Styrelsen finder således, at de bærende fredningsværdier udvendigt især knytter sig til hallens jernvinduer både i gavle og på vestsiden og indvendigt til hallens trækonstruktion. Styrelsen finder det ønskeligt, at man fremover finder en arkitektonisk tilfredsstillende løsning på vinduesafskærmningen, samt at graffitien fjernes fra ydermurene.
Journal nr.:
2003-112/101-0075

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
20-11-2007
Begrundelse:
Journal nr.:
2003-112/101-0075

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
19-03-2015
Journal nr.:
2014-7.83.03/101-0005


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Mælkevejen 63

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap