Sag: Renes Hus

Slotsgade 88, Langeland
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Herregård
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Renes Hus
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Slotsgade 88
Kommune:
Langeland
Omfang:
Beboelsesbygningen "Renes Hus" med udhus (1800-1815). Fredet 2007.
Beskrivelse:
Bygningen er opført som tjenerbolig til slottet og er beliggende mod nord på den anden side af voldgraven i forhold til slottet. Beskrivelse Bygningen er et 7-fags længehus med halvvalmet tegltag med forskælling over gavle og langs rygningssten, og to skorstene opført i stilfærdig klassicistisk stil. Bygningen har trukket gesims med ørelisener. Midt for facaden ses hoveddøren med enkle smedejernsgelændere. Døren er en nøje kopi af den oprindelige dør, og bekostet af Kulturarvsstyrelsen over døren ses årstallet 1815 og monogrammet F.A.L. for Frederik greve Ahlefeldt-Laurvig. Bygningen er forsynet med nyere, ret misligholdte vinduer på facadesiden. På gårdsiden er vinduerne oprindelige. Husets udhus er med tagpapbelagt pyramidetag, to døre i facaden samt et tilbygget lokum. I den ene gavl en dør, formodentligt til brændeopbevaring. Udhusets udformning med de to døre og den strikte opdeling sandsynliggør, at bygningen oprindelig er bygget til to familier. Også bygningens indvendige planløsning peger hen imod en oprindelig opdeling i to små lejligheder. Her har oprindelig været en midterkorridor med adgang til de to lejligheder, det ene køkken er i dag udvidet med gangen og den midtstillede bagdør er flyttet, medens der er indrettet badeværelse i det ene tidligere køkken. Som det var sædvane på opførelsestidspunktet angiver dørenes udformning hierarkiet i huset. Dørene i opholdsrummene er enkle fyldningsdøre med et enkelt blad, medens dørene i køkkenet har været revledøre. Den ene af disse er i forbindelse med køkkenombygningen udskiftet. Baggrund ”Renes Hus”, tjenerboligen til slottet, er en af en lang række bygninger, opført af Frederik greve Ahlefeldt-Laurvig. Han opførte ridestald, ridebane, vognhus, sukkerfabrik, særskilt hus til negertjeneren, Tranekær Gæstgivergård, to musikanthuse, Kruhøffers Hus til skovrideren, Pottemagerhuset og Goltersmannhuset til sadelmageren og dyrlægen. Den store byggeaktivitet i denne periode udgør en væsentlig del af det storslåede herregårdslandskab, hvoraf Renes Hus markerer sig ved sin markante beliggenhed vis-a-vis slottet. Hovedbygningen, teaterbygningen, thepavillonen, vognladen og staldbygnignen er fredet. Vedligeholdelsestilstand Bygningen fremtræder vedligeholdt. Planbestemmelser Der er vedtaget bevarende lokalplan for området omkring Tranekær Slot, nr. 3.03 Kommuneatlas Bygningen har høj bevaringsværdi i Kulturmiljøatlas Langeland. Omgivelser Bygningen ligger markant og frit på den anden side af voldgraven over for slottet. Litteraturhenvisninger Langeland – atlas over byer, bygninger og miljøer. 2002.
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi ved Renés Hus knytter sig i det ydre til beliggenheden som en del af herregårdsmiljøet omkring Tranekær Slot, og til husets ny klassicistiske stiludtryk, der er karakteristisk for perioden da huset blev opført. Herunder den symmetriske opbygning med hoveddøren midt i facaden og vinduerne med to rammer opdelt i hver fire ruder.
Desuden knytter der sig kulturhistorisk værdi til det tilhørende og samtidig opførte udhus med pyramideformet tag med tagpap

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den delvis bevarede planløsning, som er kendetegnet ved opbygningen med to lejligheder omkring en fælles midterkorridor med loftstrappe, samt den hierarkiske dørsætning med fyldingsdøre til beboelsesrum og revledøre til de sekundære rum. Desuden til panelerne omkring- og under vinduerne. 
I tagetagen endvidere til de åbne loftrum i midten og værelserne i begge ender
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi ved Renés Hus knytter sig til bygningens beliggenhed i forbindelse med slotsområdet, samt husets klassicistiske fremtræden med afvalmet rødt tegltag, to skorstenspiber og facadens symmetriske opbygning omkring hoveddøren med klassicistiske detaljer. Endvidere til de tyndpudsede og gulkalkede vægge og de hvidkalkede omløbende gesimser.

I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig til detaljerne omkring fyldingsdørene og til ydervæggenes paneler, samt til lofterne, henholdsvis bræddelofter med synlige bjælker og papklædte lofter. Endvidere til lofttrappens bræddeadskillelse til midterkorridoren.
Bærende fredningsværdier:
I det ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til hovedhusets klassicistiske udtryk, der kendetegnes ved dets symmetriske opbygning med halvvalmet rødt tegltag, gulkalkede grundmurede ydervægge med hvide gesimser, to skorstenspiber og torammede vinduer med tre tværsprosser i hver ramme. Endvidere til udhuset, dets revledøre og udhusets stilmæssige underordning i forhold til hovedhuset. Desuden til den traditionelle materialeholdning.

I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig resterne af den bevarede planløsning, til væg- og vinduespaneler, de indvendige døre, loftstrappen med bræddeadskillelse til midterkorridoren, samt til loftetagens to værelser. Desuden til den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Herregård
Bebyggelsestype:
Landsby
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningsbeslutning
Dato:
22-10-2007
Begrundelse:
Kulturarvsstyrelsen finder, at ”Renes Hus” med stuehus og udhus, tjenerbolig til Tranekær Slot, Slotsgade 88, Tranekær, Langeland Kommune har de kulturhistoriske og arkitekturhistoriske værdier, der kan begrunde en fredning. Tjenerboligen med udhuset fremtræder i sin enkle, beskedne nyklassicisme med sin klare symmetri med den værdighed som en tjenestebolig til Tranekær Slot forventes at have. Bygningen, der oprindeligt var beregnet til to familier er i dag omdannet til en bolig. Denne ændring er dog ikke større, end at den oprindelige opdeling stadig kan opleves, både i stuehuset og i udhuset. Bygningssynet finder således, at de bærende fredningsværdier især knytter sig til stuehusets ydre fremtræden med den fine hoveddør og den store tagflade med de to skorstene. I det indre til de originale døre og paneler. For udhusets vedkommende til de to døre og vinduer og til pyramidetaget. Endelig skal Bygningssynet anbefale, at man med tiden udskifter vinduerne på facaden med vinduer svarende til de oprindelige.
Journal nr.:
2003-112/487-0003

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
24-04-2009
Begrundelse:
Journal nr.:
2009-7.82.02/482-0001


Dokumenter

Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 2


Fredet bygning Slotsgade 88
Fredet bygning Slotsgade 88

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap