Sag: Sandbjerggård

Sandbjergvej 101, Sønderborg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Bondegård
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Sandbjerggård
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Sandbjergvej 101
Kommune:
Sønderborg
Omfang:
Stuehuset. F. 2008.
Beskrivelse:
Fredningsforslaget omfatter stuehuset på Sandbjerggård.(antagelig omkring 1800. Bygget på kampestenskældre med loft af tætliggende, svære egebjælker med affaset kant antagelig fra før 1667). Bygningshistorie Sandbjerggård er stuehuset til en gård, der blev frastykket Sandbjerg Gods i 1788 og formentlig opført få år senere. Bygningen er bygget på kampestensfundamenter og kældre fra Hetug Hans den Yngres Sandbjerg, opført 1580-90. Den nuværende bygnings dybde og dens høje tag genspejler således grundplanen fra det første Sandbjerg. Beskrivelse Sandbjerggåd er beliggende på en holm i det der tidligere var en møllesø. Holmen har været afgravet, så der har været dannet voldgrav om gårdanlægget. Sandbjerggård Voldsted er et jordfast fortidsminde (tinglyst 1973). Stuehuset er på 10 fag og er opført på holmens skrænt, så at der på den tidligere ”vandside” er to etager, hvoraf den underste dog kun når ind i halv husdybde. Bygningen er opført af de forholdsvis små mursten, der er karakteristiske for en række 1700-tals huse. Det høje tag rummer lofter i to etager. Det nederste loft har stadig røgkammeret i skorstenen til røgning af madvarer og på det øverste loft er stadig bevaret den hejseanordning, der fragtede kornsække op på loftet. Kælderen er som nævnt kun halvt udgravet. Der er i midterrummet bevaret en brønd, og det formodes at der oprindelig har været køkken i østenden, hvor der tillige har været kælderindgang. I dag er vestenden indrettet til gildesal af den tidligere ejer, der var skovrider. Baggrund Sandbjerggård har tidligere (1984) været bragt i forslag til fredning. Bygningen var på daværende tidspunkt forsynet med uopdelte termovinduer med mørkbejsede rammer. Taget var belagt med ”flade, blege sten med mørtelfrie grater”. Bygningssynet fandt ikke dengang, at bygningen kunne fredes. Den nuværende ejer har skiftet tagbelægningen til tegl og har skiftet alle vinduer til vinduer med koblede rammer og smalle sprosser. Vedligeholdelsestilstand Bygningen er vedligeholdt med stor omhu, dog mangler der lidt i kælderen. Planbestemmelser Der er ikke lokalplan for ejendommen. Sandbjerggård Voldsted er et jordfast fortidsminde og samtidig ligger ejendommen inden for søbeskyttelseslinien fra Mølledammen. Kommuneatlas Der er ikke laver kommuneatlas for Sundeved Kommune Omgivelser Sandbjerggård ligger ualmindeligt smukt med udsigt over Mølledammen og vis á vis Sandbjerg Slot. Beliggenheden på holmen hæver bygningen over det omliggende landskab og til højre og venstre for dæmningen, der udgår indkørslen til gården, kan man stadig fornemme den tidligere voldgrav.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bondegård
Bebyggelsestype:
Fritliggende ejendom - Bondegård
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningsbeslutning
Dato:
08-04-2008
Begrundelse:
Kulturarvsstyrelsen finder, at stuehuset til Sandbjerggård, Sandbjergvej 101, Sandbjerg, Sønderborg (tidl. Sundeved) Kommune har såvel de kulturhistoriske, herunder arkitekturhistoriske og arkitektoniske værdier, der kan begrunde en fredning. Sandbjerggårds stuehus fremtræder med sin toetages facade mod syd og det ekstremt høje tegltag som en markant repræsentant for den sønderjyske byggestil fra 1700-tallet. Bygningen rummer både udvendig og indvendig detaljer, der i en blanding viser såvel den sønderjyske rokoko som den tidligere barokke byggestil. Samtidig er bygningen et vigtigt led i fortællingen om Sønderjylland som hertugdømme. Sandbjerggård ligger vis á vis det fredede Sandbjerg og illustrerer således også geografisk den historiske sammenhæng mellem de to bygningskomplekser fra hovedgården på det gamle voldsted til palæet overfor. Kulturarvsstyrelsen finder således, at de bærende fredningsværdier især knytter sig til bygningens faste proportioner med den store halvvalmede, ubrudte tagflade, de enkle karske facader og den faste vinduestakt. Hertil kommer de bevarede detaljer i form af ligkammer, ud- og indvendige døre samt den karakteristiske gesimsafslutning. Derudover vægter styrelsen, at man fremover opretholder hejseanordningen ude som inde samt lugen i gavlen.
Journal nr.:
2009-7.82.02/540-0001

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
22-04-2009
Begrundelse:
Journal nr.:
2009-7.82.02/540-0001

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
21-07-2009
Journal nr.:
2009-7.83.03/540-0002


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Sandbjergvej 101

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap