Sag: Sandagervej 49

Sandagervej 49 i Fjerritslev, Jammerbugt
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Ting- / arresthus
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Sandagervej 49
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Sandagervej 49 i Fjerritslev
Kommune:
Jammerbugt
Omfang:
Den tidligere herredsfogedbolig (1909 af Hother Paludan). F. 2008. *
Beskrivelse:
Fredningen omfatter Retten i Fjerritslev, tidl. Herredsfogedbolig, Sandagervej 49 (1909 ved arkitekt Hother Paludan). Bygningshistorie Den tidligere herredsfogedbolig, der i en årrække har fungeret som en del af retten i Fjerritslev, blev opført i 1909, da retten flyttede til Fjerritslev. Fjerritslev var på det tidspunkt, bl.a. som følge af jernbanens anlæggelse til Nørresundby, blevet et væsentligt lokalt centrum. Der blev planlagt bygning af både et ting- og arresthus med arrestforvalterbolig og en embedsbolig med kontorlokaler. Arkitekt på embedsboligen var Hother Paludan. Hother Paludan arbejdede i Ålborg som tilsynsførende hos Hack Kampmann. Weilbach fortæller, at ”Paludan satte sit præg på Ålborg, men er overset i forhold til Ejnar Packness. Fællesnævner for Paludans murstensarkitektur er et redeligt, harmonisk formsprog, der i mindre byggeri fulgte Bedre Byggeskik og i større blev kombineret med enkel brug af historiserende detaljer”. I herredsfogedboligen har Paludan i udpræget grad benyttet det historiserende nationalromantiske udtryk. Tilbageskuende vil man kalde det, når henses til byggetidspunktet, men samtidig tidstypisk når man f.eks. sammenligner med Københavns Rådhus. Bygningen er en af de mest imposante bygninger i Fjerritslev, og har det udtryk der på passende vis modsvarer lillebyens selvbeviste og selvhævdende borgerskab. (En anekdote om, at herredsfogedens hustru ikke ønskede at flytte til Fjerritslev, medmindre hun kom til at bo på et slot, kan medvirke til forklaring på husets udformning). Beskrivelse Herredsfogedboligen består af to fløje med trappegavle vinkelret på hinanden, forbundet ved et rundt midtertårn med ”hat”. Den sydlige fløj er i to etager, på den vestlige fløj er der mod nord formentlig omk. 1974-75 foretaget en mindre tilbygning. Døre og vinduer er oprindelige. Herredsfogedboligen er omdannet til kontorbygning, og der ses ikke mange reminiscenser af selve boligindretningen. Baggrund Kommunesammenlægningerne har samtidig betydet en sammenlægning af retskredse. Domstolsstyrelsen er på baggrund heraf i gang med salg af et større antal ting- og arresthuse, rets- og dombygninger. Herredsfogedboligen er som en del af disse sat til salg. Blandt de mange bygninger rundt i landet er denne den eneste, der er bygget som selvstændig bolig. Vedligeholdelsestilstand Bygningen fremtræder vel vedligeholdt. Facaderne skal ses efter, da der har været angreb af murbier. Vinduerne trænger til maling. Planbestemmelser Der findes ikke lokalplan for området Kommuneatlas Der er ikke udarbejdet kommuneatlas for kommunen. Omgivelser Herredsfogedboligen ligger i udkanten af midtbyen på en forhøjning i landskabet og fremtræder markant i bybilledet. Litteraturhenvisninger Weilbachs kunstnerleksikon under Hother Paludan Danmarks Tinghuse. Red.: Peter Garde, Claus Larsen, Annemarie Højer Pedersen og Bjarne Pedersen. 2006.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Ting- / arresthus
Bebyggelsestype:
Stationsby - Forstadskvarter (blandet bebyggelse)
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningsbeslutning
Dato:
23-04-2008
Begrundelse:
Kulturarvsstyrelsen finder, at herredsfogedboligen (1909 af Hother Paludan) på Sandagervej 49 i Fjerritslev, Jammerbugt Kommune, har de kulturhistoriske, herunder især de arkitekturhistoriske værdier, der kan begrunde en fredning. Herredsfogedboligen er et værdigt eksempel på en af statens gedigne og vægtige bygninger i en region. Bygningens gennemarbejdede eklektistiske stil har stor symbolværdi i det lokale samfund. Blandingen af nationalromantisk og nybarok stil, tårnet og den høje beliggenhed fremhæver bygningen i det lille bysamfund. Dertil kommer, at den blandt de mange officielle bygninger under Domstolsstyrelsen indtager en ganske særlig plads, idet den er en af de få tilbageværende, som er opført som selvstændigt boligbygning. Kulturarvsstyrelsen finder, at de bærende fredningsværdier især knytter sig til bygningens ydre med de kamtakkede gavle og det centrale tårn samt i det indre til hallens stjernehvælv, til trappeopgangene og de oprindelige døre og vinduer. Styrelsen skal anbefale, at man ved fremtidige istandsættelsesarbejder, arbejder med en farvesætning af rummene, som i højere grad svarer til den oprindelige.
Journal nr.:
2003-112/811-0002

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
28-04-2009
Begrundelse:
Journal nr.:
2008-7.82.02/849-0002

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
18-03-2012
Journal nr.:
2010-7.83.03/849-0001


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Sandagervej 49

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap