Sag: Nytorv 11-13 (bevaringsværdige)

Nytorv 11-13, hj. af Brolæggerstræde, København
Statslig bevaringssag
Fredningsstatus:
Bevaringværdig ifølge tinglysning
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Etagebeboelseshus
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Statslig bevaringssag
Betegnelse:
Nytorv 11-13 (bevaringsværdige)
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Nytorv 11-13, hj. af Brolæggerstræde
Kommune:
København
Omfang:
Forhuse mod Nytorv og Brolæggerstræde (1797-98 af C.F. Hollander).
Beskrivelse:
"Beskrivelse af bygningen, jf oplæg til Det Særlige Bygningssyn den 18. november 2006: Anlægget består udover de [dengang] fredede forhuse også af side- og baghuse. Bygningshistorie De her aktuelle bygninger blev sammen med Nytorv 9 og Nytorv 15/Rådhusstræde 2A-B fredet i 1945 som B-fredninger. Samtidig gennemførtes en lang række andre B-fredninger især af hjørnebygninger i Københavns Indre By. Et af motiverne til disse fredninger var, at sikre den eksisterende bystruktur og forhindre omfattende nedrivninger eller andre omfattende reguleringer. Det var nedrivningen af Adelgadekvarteret som afstedkom dette initiativ. Nytorv 11 og 13, hjørnet af Brolæggerstræde er opført umiddelbart efter Københavns anden store brand den 5. juni 1795. Branden opstod på Gammelholm og bredte sig til Nikolaj-kvarteret. I alt nedbrændte 941 ejendomme. På samme måde som ved den første store brand i 1728 blev der umiddelbart efter branden truffet foranstaltninger til genopbygningen. Således leverede stadsbygmester P. Meyn og stadskonduktør J.H. Rawert 10 dage efter branden et forslag til generalplan, hvori de foreslog bredere gader, anlagt efter ”rette og lige” linier samt åbne pladser til at standse ilden. Realiseringen af planen medførte bl.a., at Nytorv og Gammeltorv i realiteten blev lagt sammen til ét torv. Det tidligere rådhus opdelte indtil da pladserne. Periodens førende stil var klassicismen, som kom til at præge de nye bygninger. De blev opført i grundmur med pudsede vægge og enkle gesimser og bånd. Hushøjden blev gjort afhængig af gadens bredde og for at lette brandslukningskøretøjernes manøvre blev ”brækkede hjørner” påbudt. Derved opnåedes det æstetisk moment, at et gadekryds kom til at virke som en lille ottekantet plads. Dette ses stadig i kvarteret. Det var almindeligt at murer- og tømmermestre og andre entreprenører opkøbte grunde, byggede huse og derefter solgte dem. Blandt de store entreprenører var arkitekterne Andreas Kirkerup, og Andreas Hallander, ligesom stadskonduktøren Rawert optrådte i denne rolle, desuden også murermestre som Johan Martin Quist og J.H. Holm. Bygmester C. F. Hollander (1785-1831) stod også for opførelsen af flere af husene, bl.a. af de her aktuelle bygninger samt af de ligeledes fredede hjørnebygninger: Brolæggerstræde 1 og Badstuestræde samt Vestergade 14-16, hj. af Larsbjørnsstræde. Beskrivelse Alle vinduer i de to forhuse er skiftet til termovinduer og den tidligere port mod Nytorv er erstattet af en nyere port med store glaspartier. Indvendigt er de to oprindelige trapper bevaret, men ellers er der gennemført omfattende ændringer, mens bygningen var B-fredet. Således er der gennemført omfattende ændringer i stueetagen, herunder etableret et stort glasparti mod porten. Al stuk og alle eventuelle vinduesindfatninger m.m. er fjernet, alle døre udskiftet til glatte døre, flere skillevægge er flyttet og flere bærende konstruktioner er ændret. Baggrund Forhusene, der blev B-fredet i 1945, blev omfattende ombygget i 1970’erne. således skriver Karsten Rønnow i 1972 så beskrivende til Det Særlige Bygningssyn: ”Bygningen er i det indre helt ødelagt. Den har rummet fint panelerede interieurer, som man andre steder ville ofre meget på at restaurere pietetsfuldt. Her er paneler enten revet bort eller vil blive beklædt med plader. Alle gesimser er hugget ned, idet lofterne nedforskalles og beklædes med plader. De rum, som har været fornemme og velproportionerede vil blive reducerede til arkitektonisk tarvelighed, helt ude af målestok med husenes beliggenhed og oprindelige situation. (Der er et skrigende misforhold mellem hvad der her ødelægges, uden at man kan hindre det, og hvad pietetsfulde ejere - ofte af egen lomme - må ofre, hvis de vil restaurere interieurer af tilsvarende kvalitet.)” I 1977 og 1978 Istandsættes facade og port i Nytorv 11. I den forbindelse genetableres facadens oprindelige vinduestakt, den nuværende port isættes og portrummet gendannet. I 1980 findes B-fredninger ikke længere, men en række bygningsændringer, som er udført, bliver taget til efterretning. I 1981 og 1985 godkendes skillevægsændringer. I 1992 tillades fugtisolering i kælder, flytning af væg, opsætning af dør og af et udvendigt skilt. Endelig tillades i 2002 maling af vinduer, opmuring af skorstenspibe, delvis omlægning af tag mod gård og midlertidig istandsættelse af kviste. Vedligeholdelsestilstand Bygningen har umiddelbart vurderet ingen store alvorlige skader. Planbestemmelser Bygninger er ikke omfattet af nogen bevarende lokalplan. Af kommuneplanens rammebestemmelser fremgår at bl.a., at der ”for Indre By inden for Voldgaderne gælder, at de fleste områder mellem havnen og Voldgaderne er friholdt for standardiserede rammebestemmelser om maksimal bebyggelsesprocent, etageantal og friarealprocent. Inden for disse områder med betydelige kulturhistoriske værdier og helt særlige bevaringshensyn stilles ekstraordinære krav til den arkitektoniske udformning. ” Kommuneatlas Bygningerne har i Kommuneatlas København, Indre By/Christianshavn fået bevaringsværdi 1, da bygningerne er fredede. Omgivelser Bygningerne indgår i den for Nytorv (og Gammeltorv) meget væsentlige husrække som ligger overfor C.F. Hansens Domhus fra 1805-15, som overraskende nok først er fredet i 1951. Litteraturhenvisninger Kommuneatlas for København Københavns Historie bind 3, Storhandelens By (1728-1830) af Sv. Cedergreen Bech"
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Etagebeboelseshus
Bebyggelsestype:
Hovedstad - Den gamle bykerne
Fredningsstatus:
Bevaringværdig ifølge tinglysning
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsbeslutning
Dato:
12-04-2005
Begrundelse:
Begrundelsen for udpegningen af Nytorv 11-13, hjørnet af Brolæggerstræde (1797-98 af C.F. Hollander) (forhusene mod Nytorv og Brolæggerstræde) i Københavns Kommune som bevaringsværdige er bygningernes klassicistiske udtryk og meget centrale – og væsentlige – placering som en del af facaderækken på Nytorv og vis a vis det fredede og for kulturarven meget væsentlige Domhus af C.F. Hansen fra 1805-15. Dertil kommer, at de to klassicistiske bygninger indgår med vægt i det kvarter, der blev opført efter Københavns anden brand 1795, og at der på afgørende vis bidrager til at fastholde kvarterets arkitektonisk høje kvalitet.
Journal nr.:
2003-152/101-0002

Type:
Scanjour nr
Dato:
01-12-2006
Journal nr.:
2003-152/101-0002


Omfattede bygninger: 1


Bevaringsværdig bygning Nytorv 11

Fredede omgivelser: 0Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap