Sag: De to tidl. portørboliger ved Vedbæk Station

Baneskellet 64-70 og 72-78, Rudersdal
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Række- / kædehuse
Antal bygninger:
8
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
De to tidl. portørboliger ved Vedbæk Station
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Baneskellet 64-70 og 72-78
Kommune:
Rudersdal
Omfang:
De to tidl. portørboliger med udhuse (1908 af Christian Brandstrup og Holger Rasmussen). Fredet 2001.*
Beskrivelse:
"Jf. materiale til Bygningssynsmøde den 25. august 1999. Beskrivelse: De to rækkehuse ligger ca. 500 m. nord for Vedbæk Station øst for Kystbanen. Mellem husene og banen er der udlagt køkkenhaver. Bag husene findes små gårdspladser. Husene er identiske, een etage høje, grundmurede og dækket af teglhængte sadeltage. De står i rød blankmur på en grå pudset sokkel. Også kviste og et bånd under tagene er pudset. Pudsen er neapelgul (flødefarvet). Facaden opdeles af to par trefags, småsprossede vinduer. hver vinduespar flankerer en grønmalet dør med fyldinger og foroven småsprossede ruder. Taget opdeles af to gavlkviste med tofags småsprossede vinduer og her imellem to pultkviste med trefags småsprossede vinduer. Vinduerne er hvidmalede, vindueskarmene og dørene er mørkegrønne. I hver gavl findes en dør og et lille tværstillet, teglhængt halvtagsskur. Gårdsiden opdeles af småsprossede, to- og enfags vinduer samt todelte bræddedøre. Ud for gårdsidens midte står et todelt udhus dækket af et teglhængt sadeltag. I taget er fire mindre pultkviste med småsprossede, tofags vinduer. De tagvinduer, der er angivet på den vedlagte tegning, er erstattet af nyere tagvinduer, der er ca. dobbelt så store som de oprindelige. Hvert rækkehus rummer fire lejligheder, der i stuen består af indgang/trappe, et værelse, et spisekammer, hvis ene halvdel er indrettet til WC, en gang og et køkken. Tagetagen rummer trappe/gang og to værelser. Loftetagen et rum, der i enkelte lejligheder er indrettet til et værelse, karme og døre fremtræder uændret. De to rækkehuse er ændret på følgende punkter: indsættelse af otte nye tagvinduer mod øst i hver rækkehus, indretning af WC i spisekammerets ene halvdel, indretningen af et værelse i loftetagen i nogle lejligheder, og fjernelsen af retiraderummene i skurene. De to rækkehuse fremstår således stort set uændrede siden opførelsen. Vedligeholdelsestilstand: De to rækkehuse fremtræder i god stand. Bygningshistorie: Rækkehusene blev opført sammen med flere andre boliger for en bevilling vedtaget i Rigsdagen 1907, der blev givet dels til opførelse af tjenesteboliger, dels til opførelse af boliger bestemt til udlejning for personalet ved Holte, Charlottenlund og Kystbanens Stationer. Begrundelsen var ""... at det navnlig ved Kystbanen og nekelte andre Stationer er overordentlig vanskeligt for det pågældende Personale at skaffe sig Boliger, og at der maa betales en saa ualmindelig høj Lejeafgift,..."" Derfor havde DSB måtte yde et særlig løntillæg. For at undgå at give tillægget foretrak DSB at stille udlejningsboliger til rådighed for en leje, der svarede til normale lejeforhold. (Anne Christiansen: Statsbanerne tjeneste- og lejeboliger ved Kystbanen. Fabrik og Bolig 2. 1983) Samme løsning blev gentaget, da det private boligmarked strammede til under I og II verdenskrig. DSB´s boliger langs Kystbanen stammer således fra: 1) tiden omkring banens anlæggelse i 1897, 2) o. 1907, 3) o. 1918, 4) o. 1945. Endelig fandtes der en lille gruppe boliger opført i forbindelse med anlæggelsen af Nordbanen i 1863, som Kystbanen fulgte på strækningerne Hellerup - Klampenborg og Snekkersten - Helsingør. I 1950´erne var der omkring 150 boliger langs Kystbanen svarende til 3,5 bolig pr. jernbane-kilometer, hvad der var det firedobbelte af landsgennemsnittet. I forbindelse med anlæggelsen af Kystbanen tegnede statsbanernes hovedarkitekt H. Wenck to typer tjenesteboliger, enkelt og dobbelt boliger, der blev bygget ved de fleste stationer langs banen. De er i nationalromantisk stil og står i gul blankmur med tegltag og mønstermuring i røde sten. Boligerne fra den anden byggeperiode blev tegnet af arkitekterne Christian Brandstrup (1857-1937) og Holger Rasmussen (1871-1952), der begge var udlånt fra Københavns Stadsarkitekt. Udover enkelt og dobbelt boliger eksperimenterede de med rækkehuse. Som det fremgår af præsentationsartiklen i Architekten (1913, s. 137) var det målet ""at fremskaffe nye Hustyper efter Nutidens Krav"". Det første resultat var de to firedobbelte portørboliger i Vedbæk. I stedet for at opføre husene i to etager med én indgang og trappe fælles for de fire familier, som man hidtil havde anset for det billigste, nåede arkitekterne frem til planløsninger, hvor funktionerne i udhusene samledes i hovedhuset, og der skabtes plads til to værelser i stueetagen i stedet for et. i husene ved Godsbanegården er der endnu udhuse med fælles vaskerum, mens alt er samlet i selvstændige lejligheder i rækkehusene ved Rungsted og Skodsborg. Stilistisk kan rækkehusene i Vedbæk opfattes som en stærkt forenklet udgave af Wenck´s nationalromantik, hvor symmetrien og det stramme formudtryk peger frem mod nyklassicismen, selvom forenklingen ikke er helt så konsekvent gennemført som i eksempelvis Bakkehusene fra 1922. Planforhold: Ikke oplyst. Kommuneatlas: Af kommuneatlasset for Søllerød kommune fra 1993 fremgår det, at de to rækkehuse har høj bevaringsværdi."
Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
8
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Række- / kædehuse
Bebyggelsestype:
Stationsby - Villakvarter, parcelhusområde
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:
Udhus

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
07-02-2001
Begrundelse:
Jf. brev af den 10. februar 2000. Begrundelsen for fredningsbeslutningen er, at de to tidligere DSB-portørboliger med udhuse har de kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, der kan begrunde en fredning. Kulturhistorisk set er bygningerne vigtige eksempler på arbejderboliger opført af en offentlig virksomhed. Bygningerne er nybrydende i deres planløsning, bl.a. har hver lejlighed selvstændig indgang, hvor det i 1800-tallets arbejderboliger var almindeligt at samle lejlighederne om fælles indgange og trapper.
Journal nr.:
2001-911/181-0001

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
19-07-2001
Begrundelse:
Journal nr.:
2001-926/181-0001-00


Dokumenter

Dokumenttype:
Publikation
Beskrivelse:
Architekten 1913, s. 137 Anne Christiansen: Statsbanerne tjeneste- og lejeboliger ved Kystbanen. Fabrik og Bolig 2. 1983


Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap