Sag: Kildehøj

Slotsgade 19, Fredensborg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Kildehøj
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Slotsgade 19
Kommune:
Fredensborg
Omfang:
Hovedbygningen (ca. 1760 af Andreas Pfützner).
Fredet 1918.*
Beskrivelse:
Kildehøj ligger i Slotsgade i Fredensborgs ældste bydel tæt ved Fredensborg Slot, med facaden orienteret mod slotsanlæggets barokke hovedakse. Mod den østre gårdside grænser Kildehøj op til Langedam i et terrasseret haveanlæg.

Kildehøj er et fritliggende enetages hus med mansardtag af røde vingetegl med en skorstenspibe i rygningen. Bygningen er symmetrisk opbygget omkring en gavlkvist mod både gaden og gården. Mod gaden er bygningen grundmuret, pudset og hvidkalket, mens gavlene og gårdsiden har pudset og kalket bindingsværk. Bygningssiderne hviler på en gråpudset sokkel med et lille fremspring og afsluttes af en muret, pudset og hvidkalket gesims. Under de nordre fag er en stensat kælder. I gavlkvisten mod gaden sidder et spidsbuet, nygotisk sprosset vindue med muret sålbænk. Gavlkvisten har tre blændinger, med ”Kildehøj” angivet i den midterste og en profileret gesims med afslutning halvt inde på muren. Bygningens sålbænke er overvejende murede, pudsede og hvidkalkede. I facaden er en nyere, traditionelt udført tofløjet fyldingsdør med glaspartier med en foranliggende trappe beklædt med røde fliser.

Kildehøjs hovedindgang er placeret mod gårdsiden. Hoveddøren er en nyere flammeret, hvidmalet trædør med en foranliggende nyere, støbt trappe beklædt med røde fliser og et hvidmalet gelænder. I sydgavlen ses to franske altaner med nyere, tofløjede glasdøre. Op ad nordgavlen står et nyere træskur. Døren til kælderen er en nyere fyldingsdør med glaspartier. Kældertrappen er støbt, belagt med røde fliser og har et gelænder i hvidmalet metal. Bygningens vinduer er hovedsageligt nyere, traditionelt udførte, hvidmalede tofagsvinduer med to og tre glas i hver ramme. De fleste af vinduerne er forsynet med forsatsvinduer. Kældervinduerne er gråmalede. I den østre tagflade sidder et ældre støbejernsvindue og i gavlkvisten et nyere ovalt vindue. I bygningens ydre er alle døre af nyere dato.
   
Bygningen anvendes i dag som bolig og står med en delvist bevaret og genskabt planløsning med en forstue i den østre side, traditionelt placerede stuer mod gaden og køkken mod gården. Fra forstuen fører en trætrappe til tagetagen, der er indrettet med værelser og et stort badeværelse.

Bygningens indre fremstår overvejende med nyere overflader og detaljer. Dog er der bevarede fyldingsdøre med afrundede spejlfyldinger. I vinduerne ses ældre bevarede lodposter. Dør- og vinduesindfatninger er nyere. Stuerne har bræddegulve, pudsede vægge og stuk. Forstuen og køkken har sænkede lofter, nye overflader og detaljer og en nyere brændeovn.
Bygningshistorie:
Fredensborg by og Slotsgade blev etableret efter anlæggelsen af Fredensborg Slot i 1719-22 under Frederik IV. Slottet blev opført i barokstil af arkitekten, J.C. Krieger. Slotsgade var hovedfærdselsvejen til slottet, placeret i den barokke hovedakse, og gaden hvor slotshåndværkere opførte tjenesteboliger og gæstgiverier i tilknytning til slottet. Kildehøj er et af de fritliggende huse, der blev opført med udbygningen af Slotsgade i 1760 af hoftømrermester, Andreas Pfützner, som også senere lod nabohuset, Dorothealyst opføre. Kildehøj er opført over en kilde, deraf navnet og har oprindeligt haft en tilhørende staldbygning i bindingsværk med stråtækt tag. Bygningen gennemgik en ombygning i 1940’erne, hvor der blev tilføjet franske altaner og indgang på gårdsiden.
kilder:
Fredensborg Humlebæk Kommuneatlas. Kulturarvsstyrelsen, Kulturministeriet i samarbejde med Fredensborg Humlebæk Kommune. 2002.

Sven Risom. Gamle huse i Fredensborg slotsby: Slotsgade bebyggelse i 18. aarh. Frederiksborg Amts historiske Samfund. 1962.

Bygningshistoriske undersøgelser, Arkitekt Søren Lundquist. 1986.  

Kulturstyrelsens byggesagsarkiv.
Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi ved Kildehøj knytter sig til bygningens beliggenhed i Slotsgade, hvor den i kraft af sin placering sammen med de historiske nabobygninger ”Dorothealyst” og ”Lille Rolighed” er med til at definere Slotsgade samt skabe en stemningsfuld optakt til Fredensborg Slot. Kildehøjs velproportionerede bygningskrop med det høje mansardtag beklædt med røde tegl, og den symmetriske opbygning omkring gavlkvisten bevirker, at bygningen markerer sig i gaderummet.
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi ved Kildehøj knytter sig i det ydre til de barokke og klassicistiske træk med mansardtaget, gavlkvisten og den overvejende symmetriske opbygning, som har fundet sin inspiration i datidens barokke og klassicistiske stilidealer.

Der er ligeledes kulturhistorisk værdi knyttet til den grundmurede facade og bindingsværkskonstruktionen i gavlene og mod haven, der både vidner om en differentiering mellem bygningens repræsentative facade og mere funktionelt orienterede gårdside.
 
I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den genskabte og delvist bevarede planløsning med opholdsrum mod gaden og køkkener orienteret mod gården. Hertil kommer de bevarede fyldingsdøre og vinduernes bevarede poster, som vidner om bygningens alder.
Arkitektonisk værdi:
Kildehøjs arkitektoniske værdi knytter sig til den fritliggende, velproportionerede og klart definerede bygningskrop. Bygningen har, i kraft det høje mansardtag og den symmetriske opbygning omkring gavlkvisten med gesimsdetaljerne, en stolt fremtræden.
Bærende fredningsværdier:

De bærende fredningsværdier knytter sig i det ydre til den fritliggende, velproportionerede bygningskrop i grundmur og bindingsværk, til den symmetriske, det ubrudte mansardtag, gavlkvistene med gesimser, de traditionelt udførte vinduer samt alle oprindelige og ældre bygningsdele og -detaljer. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning. 

 

De bærende fredningsværdier knytter sig i det indre til den traditionelle grundplan, med stuer mod gaden og køkken mod gården. Hertil kommer de traditionelt udførte vinduer, de bevarede poster, de bevarede fyldingsdøre samt den traditionelle materialeholdning.

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
04-04-1984
Journal nr.:
33/18

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
14-05-1971
Journal nr.:
0000

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
03-07-1918
Journal nr.:
33/18


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
"Slotsgade 019, ""Kildehøj"", matr. nr. 59, Fredensborg by, Asminderød. Generel bygningshistorisk undersøgelse. 15 sider. Bygningsarkivalsk undersøgelse. 4 sider. Bygningshistorisk og -arkæologisk undersøgelse. 2 sider samt skitser. Sven Risom. Kaj Strandberg. Udateret. Maj 1986. "


Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Slotsgade 19

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap