Sag: Christoffer Boecksvej 6 (fredning ophævet)

Christoffer Boecksvej 6, Fredensborg
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Christoffer Boecksvej 6 (fredning ophævet)
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Christoffer Boecksvej 6
Kommune:
Fredensborg
Omfang:
Forhuset (ca. 1750). F. 1970. Ophævet 2018
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
04-04-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
3/69-3/71

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
13-06-1970
Begrundelse:
Journal nr.:
3/69-3/71

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
18-06-2018
Begrundelse:
Slots- og Kulturstyrelsen finder ikke, at Christoffer Boecksvej 6, har de kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, der kan begrunde en opretholdelse af fredningen af forhuset. Det er Slots- og Kulturstyrelsens vurdering, at forhuset er med til at opretholde den traditionelle bygningsstruktur i Fredensborgs bymidte, herunder forhusets fremtoning mod gaden med ståtækket tag og vinduer i traditionelle formater. Forhuset har undergået omfattende istandsættelser og ombygninger, herunder konstruktionen af havesidens taskekvist, gadesidens nordlige kvist samt udskiftning af vinduer og døre. Særligt mod haven står forhuset derfor væsentligt forandret, hvorved den fredede bygnings historiske forankring udviskes. I det indre bærer planløsningen præg af indretningen af de to lejemål, hvorfor hverken den udnyttede tagetage, rummenes udformning eller forløb passer til bygningens alder og ydre arkitektoniske fremtræden, hvilket i høj grad har svækket bygningens fredningsværdier. Ligeså er detaljeringen med nyere gulve, døre, vinduer og indfatninger samt blotlagt bindingsværk og glatte væg- og loftflader fremmede for bygningens øvrige konstruktion, alder og stil. De få ældre bygningsdele, som er bevaret, herunder bindingsværksskillevæg-ge og enkelte oprindelige tofyldingsdøre med tilhørende detaljer, vurderes ikke at være tilstrækkeligt til at opretholde fredningen. Der er således næsten ingen detaljer eller bygningsdele, der viser tilbage til den stilperiode og kulturhistorie, som forhuset repræsenterer. Det er Slots- og Kulturstyrelsens opfattelse, at forhuset har mistet en stor del af den oprindelige indretning og så mange historiske bygningsdetaljer, at bygningen ikke længere meningsfuldt kan behandles som fredet.
Journal nr.:
17/08327


Omfattede bygninger: 1


Bygning med bevaringsværdi 2 Chrst Boecksvej 6

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap