Sag: Hallings Gård

Vestre Bygade 9, Tårnby
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Husmandssted
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Hallings Gård
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Vestre Bygade 9
Kommune:
Tårnby
Omfang:
Forhus og baghus samt muren ud mod Vestre Bygade (1788).
Fredet 1988.*
Beskrivelse:
Hallings Gård ligger i et villakvarter mellem Øresundsmotorvejen og Tårnby Kirke.

Bygningen er grundmuret i en etage med høje frontkviste på begge langsider. Kvistene er placeret over de tre midterste fag og afsluttes af et heltag. Soklen er sortmalet mens murene er gulkalkede og gesimsen på både mur og kvist er hvidmalet. Taget er et sadeltag med røde tegl og et par nyere udluftningshætter i tagfladen. I facaden findes en havedør med seks ruder i det midterste fag, mens ældre korspostvinduer er placeret symmetrisk omkring. Vinduerne i kvisten er torammede og øverst i trekanten findes et mindre etrammet vindue. Gårdsiden har en nyere dør med vinduesfelter samt en varieret vinduessætning af både to- fire- og seksrammede vinduer. Alt træværk er malet mørkegrønt. I sydgavlen findes en nyere hoveddør. Ved sydgavlen findes endvidere en høj, kort portfløj, udført som forhuset og med en bred mørkegrøn port. Over porten findes et hvidmalet bånd og en dyb kurvehanksbuet blænding, og på både portfløj og forhusets facade findes et hvidmalet felt med initialerne MK og årstallet 1788

I det indre findes en nyere planløsning og stort set alle overflader er nyere, herunder større murgennembrud, nye døre, linoleums- og laminatgulve samt systemplader i lofterne og et nyt trapperum. På første sal er bevaret enkelte loftbjælker og enkelte vægge af bindingsværk. Loftet står uudnyttet med dele af den oprindelige konstruktion.

Parallelt med forhuset ligger et baghus, der med en høj mur mod Vestre Bygade forbinder forhusets portbygning med baghuset.

Baghuset er grundmuret i en etage med sortmalet sokkel og gulkalkede mure samt afsluttet af et nyere heltag af plader. I begge langsider findes et par nyere revledøre og nyere kvadratiske, etrammede vinduer. Alt træværk er malet mørkegrønt.

I det indre er både planløsning og overflader af nyere karakter, med værksted, vaskerum og gildesal.
Bygningshistorie:
Hallings Gård er opkaldt efter degnen Michael Halling, der ved folketællingen i 1787 boede her sammen med hans ugifte søster, jomfru Ane Birgitte Halling. Førhen hørte der flere tønder land til gården, og der var landbrugsdrift langt op i 1900-tallet.

Øresundsselskabet overtog gården 1990'erne, men solgte den igen til privatbeboelse i 2000.
kilder:
http://meyer-taarnby.dk/side20.html
Miljømæssig værdi:
Gården danner, sammen med nabobygningen og de høje mure mod Vestre Bygade, et smalt gadeforløb, der har miljømæssig værdi, idet man fornemmer den lille skala fra det tidligere landsbysamfund. Endvidere har det indre gårdrum værdi ved at være mere privat og afspejler bygningens tidligere sammenhæng mellem forhus, baghus og sidehuse i et aktivt landbrug.
Kulturhistorisk værdi:
Bygningen har kulturhistorisk værdi, idet den er en af Tårnbys bedst bevarede gårde, og dermed et eksempel på hvordan Tårnby landsby engang har set ud. Gården er karakteristisk for sin tid og funktion med den tydelige sammenhæng mellem forhus, baghus og sidehuse. Hvor beboelsen har været i forhuset, mens stald eller værksted har ligget i baghuset. Dette afspejles tillige i den forskellige vinduessætning fra forhus til baghus.

Tillige har initialerne MH og årstallet 1788, kulturhistorisk værdi da dette vidner om bygherre og opførelsesår.   

Kulturhistorisk værdi findes ligeledes ved den store port, der i kraft af de bevarede materialer som tømmerkonstruktion, de ældre smedede beslag og klinkefald har en høj autenticitet.
Arkitektonisk værdi:
Bygningens arkitektoniske værdi knytter sig til den velproportionerede lille villa, der accentueres horisontalt ved vinduestakten og vertikalt ved de spidse frontgavle. Hertil kommer de ubrudte tagflader der understøtter taget markante hældning.

Det samlede udtryk for facaden er afbalanceret ved den stramme symmetri med få detaljer, der fremhæves med hvidt, herunder murede og trukne bånd og gesimser.
Bærende fredningsværdier:
De bærende fredningsværdier knytter sig til begge bygninger og murens traditionelle materialeholdning, med de gulkalkede mure og de ubrudte tagflader. Hertil kommer forhusets symmetrisk opbyggede facader med frontkviste og taktfast vinduessætning. For baghuset gælder det de enkle facader. Hertil kommer portbygningens ældre port med smedede beslag samt de hvide felter med initialerne MH og årstallet 1788.
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Husmandssted
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Fredningsomgivelse:
Mur

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
06-09-1988
Journal nr.:
626-1-14/88

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
19-08-1988
Journal nr.:
621-1-24/80


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 2


Fredet bygning Vestre Bygade 9
Fredet bygning Vestre Bygade 9

Fredede omgivelser: 1

Signatur Mur


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap