Sag: Strandgade 12

Strandgade 012, Halsnæs
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Strandgade 12
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Strandgade 012
Kommune:
Halsnæs
Omfang:
Forhuset (1763).
Fredet 1984.*
Beskrivelse:

Hvidkalket bindingsværksbygning i én etage, 14 fag lang og fem fag dyb.

Facaderne er symmetrisk opbygget omkring to teglhængte frontkviste, en mod gaden og en mod haven. Mod haven ses tillige et pultkvist tækket med tag af tagpap.

På facaden mod gaden findes to tofløjede indgangsdøre, døren mod vest er flammeret. Mod haven findes ligeledes to tofløjede revledøre med granittrapper foran.

Vinduerne i stueetagen er torammede med otte ruder i hver ramme. På første sal er vinduerne ligeledes torammede, men med seks ruder i hver ramme. Vinduer og døre er ældre. Derudover findes et antal mindre vinduer. Vinduer og døre er malet kromoxidgrønne.

Huset har saddeltag behængt med røde vingetegl over et nyere undertag af pap og brædder. Under tagskægget er hvidmalede sugfjæl. I rygningen ses tre skorstene med sokkel og krave, skorstenene er alle afsluttet med røde vingetegl.

 

I det indre er den oprindelige plan i nogen grad er opretholdt. Der ses flere meget gamle døre med beslagværk. Der er tilføjet forsatsvinduer, og moderne opvarmning i form af gulvvarme under trægulvene.  I den vestre ende er den oprindelige meget stejle trappe bibeholdt.

 

Bygningshistorie:

I 1756 fik Johan Frederik Classen (1725-1792) sammen med Just Fabritius (1703-66) Frederik V’s tilladelse til at starte en produktion af krudt og kanoner ved den kanal som i 1717-19 blev gravet fra Arresø til Roskilde Fjord. Vandkraften var afgørende for placeringen. Det militære industrielle kompleks blev opkaldt efter kongen, og fik navnet Frederiksværk. Omkring værket opstod en hel by med arbejdere, håndværkere og et levende handelsliv.

 

Huset i Strandgade er en integreret del af Classens industrielle kompleks. Til sine håndværkere byggede han i 1760erne  10-12 af disse karakteristiske ”type-huse”, der fungerede som en kombination af værksteder og beboelse. Lokalt benævnes husene som ”Classen-huse”. Husene er vist på Johan Gotfried Wincklers stik af Frederiksværk fra 1773. På gengivelsen ses en halv snes, hvoraf hovedparten ligge i Strandgade der løber langs kanalen ud mod Roskilde fjord.

 

Strandgade 12 er opført i 1760erne, formentlig i 1763. Huset var oprindeligt gråt, angiveligt fordi det var pudset med en blanding af jernfilspåner og kalkcement. Huset blev indrettet som messing- og skindsigtemagerværksted, og fungerede som underleverandør til J.F. Classens krudtværk.

Huset er opført i fyrretræ med fast tag i tegl og det havde som de øvrige ”Classen-huse” fire stuer og kunne derfor rumme op til fire enkelte familier. Omkring 1800 indrettedes der i huset et forgylderværksted samt et udsalg for flere af værkets produkter. Af alle de bevarede ”Classen-huse” er Strandgade 12 det mest velbevarede. Huset gennemgik i 2008-10 en gennemgribende restaurering, og indeholder en række af de oprindelige elementer. Arbejdet skete i samarbejde med med RådvadCentret og Kulturarvsstyrelsen.

 

Vinduerne i venstre del af huset stammer fra begyndelsen af 1800-tallet, mens vinduerne i den østre del er fra slutningen af 1800-tallet. Sidehusets søndre del blev antagelig opført i slutningen af 1800-tallet. Den nordre del blev tilbygget i 1923.

 

Museet Frederiksværk.

 

Dette ”Classen-hus” har haft værksteder for messing og skindsigtemagere.

I brandtaksationen fra 1813 beskrives huset som "bestående af 14 fag, 12 alen dybt. Bygningsmaterialer af fyrretømmer og mur med stentag, indrettet til 4 stuer, 7 kamre, 3 køkkener med 2 skorstene". På dette tidspunkt rummede huset et lille forgylderværksted samt en lille udsalgsbod for Værkets fabrikanter.

I dag anvendes huset som én bolig.

 

kilder:

Historiske huse i Frederiksværk. Udgivet af Nationalmuseet og Frederiksværkegnens Museum 1986.

 

Peder Falster, Nogle fortællinger betræffende det frederiksværkske Etablissement i den Tid Generalmajor Classen bestyrede og ejede det, Frederiksværk 1793.

 

C. Nyrop, Johan Frederik Classen. Skaber af det Frederiksværk og stifter af det Classenske Fideikommis, København 1887.

 

Astrid Paludan-Müller, Generalmajor Classen 1725-1792, København 1923-

 

Frank Allan Rasmussen, Industriens bygninger i Frederiksværk, Fabrik og Bolig, Det industrielle miljø i Danmark, København 2007.

 

Frank Allan Rasmussen, Frederiksværk – 250 års levende industrimiljø, i: Industri, Industri. 25 stk. dansk kulturarv, Kulturarvsstyrelsen 2007.

Miljømæssig værdi:

Strandgade 12 ligger på en stille gade der hører til det ældste Frederiksværk. Med tiden er gaden blevet gjort bredere hvorfor fortovet passerer helt tæt forbi bygningen. I gaden findes flere af ”Classens huse” og man kan dermed stadig fornemme gentagelsen af de samme bygningsvolumener.

Bag huset findes en stor grøn have med et enkelt ældre, muret skur med skorsten.

 

Kulturhistorisk værdi:

Bygningen er det bedst bevarede af de ”Classens Huse”, der er tilbage i Frederiksværk.

Bygningen er med til at fortælle historien om hvordan boliger med værksteder blev opført i forbindelse med krutværk og kanonstøberi i Classens tid i Frederiksværk. Huset er sammen med de andre bevarede "Classen Huse" en kulturhistorisk fortælling om Frederiksværks oprindelige bydannelse.

Arkitektonisk værdi:

Bygningen er velproportioneret og er karakteriseret ved et enkelt formsprog. Materialevalget, tømmer, kalk og tegl, understøtter bygningens enkle skrapskårne udtryk. Facaderne domineres af de to store frontkviste, der er med til at give bygningen karakter. Den oprindelige funktion, boliger og værksteder, lader sig forholdsvist let aflæse i de symmetriske facader. I det indre fornemmes bygningens alder i rumfordelingen med de mange små rum og de mange ældre døre.

Bærende fredningsværdier:

I det ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til bygningens fremtræden med den klare symmetri omkring de to store frontkviste, de gamle døre og vinduer, bindingsværket og den enkle materialeholdning i tegl, kalk og tømmer.

 

I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig til de små rum, de mange ældre døre og den enkle materialeholdning.

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
13-08-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
626-2-6/84

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
09-05-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
621-2-52/83


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Strandgade 012, matr. nr. 5a, Frederiksværk bygrunde. Summarisk bygningshistorisk beskrivelse. 1 side samt skitser og fotografier. Søren Lundqvist. April 1984.


Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Strandgade 12

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap