Sag: Strandgade 20

Strandgade 020, Halsnæs
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Strandgade 20
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Strandgade 020
Kommune:
Halsnæs
Omfang:
Forhuset (ca. 1770).
Fredet 1985.*
Beskrivelse:

Østre halvdel af et etage dobbelthus i bindingsværk, beliggende inde i Frederiksværk by. Bygningen er 14 fag lang og 5 fag dyb, grovpudset og hvidkalket, med en sortmalet sokkel. Saddeltaget på denne del af bygningen er behængt med røde vingetegl. I tagets rygning ses to skorstene med sokkel og krave. Facaderne er symmetrisk opbygget omkring to teglhængte frontkviste, en mod gaden og en mod haven. Mod gaden er en muret gesims, mod haven en hvidkalket bred sugfjæl, hvor tre ældre kroge fra det tidligere bedslagerværksted er monteret. I østre halvdel mod gaden findes en to-fløjet, nyere flammeret indgangsdør, mod haven er en nyere fyldningsdør med rude.

Alle vinduer er tomramme med seks ruder i hver ramme. Vinduer og døre er ældre. Alle udvendige vinduesrammer er malet i en støvet blå farve.

Der er i stueetagen ikke meget tilbage af det oprindelige interiør, dog ses stadig et højt træpanel med spejle i varierende størrelse i stuen mod haven.

Her er ellers et nyere badeværelse og køkken samt kontorlokaler.

På første sal er bevaret to støbejerns vinduer i taget mod haven. Den brede kvist, som dækker hele tagets bredde, er opdelt i to mindre rum, et mod gaden og et mod haven. En synlig, bærende loftsbjælke går gennem de to værelser. Over bjælken ligger det originale bræddeloft med lister.

Murværket i de to værelser står i synligt bindingsværk. Bjælkerne er malet, mens tavlene er kalket.

Dørene ind til de to værelser, er originale revledøre med originalt låsetøj.   

 

Bygningshistorie:

Forhuset er formodentligt opført i 1763 som "Rebslagerværksted og Reberbane".  I brandtaksationen fra 1813 beskrives huset som: ”Indrettet til 4 portioner beboelse, hvoraf hver har en stue et kammer og et køkken med skorsten.”. oprindelige bygningsmaterialer af fyrretømmer, tavl af tegl, og røde vingetegl. I dag rummer en del af huset en mindre kontorvirksomhed.

kilder:

Historiske huse i Frederiksværk. Udgivet af Frederiksværksegnens Museum og Nationalmuseet i 1986

Miljømæssig værdi:

Strandgade 20 ligger på en stille gade, der hører til det ældste Frederiksværk. Med tiden er gaden blevet gjort bredere, hvorfor fortovet passerer helt tæt forbi bygningen. Bag huset findes en dyb have med meget høje træer for enden af haven, hvilket gør haven meget uforstyrret.

Kulturhistorisk værdi:

Bygningen er en fin repræsentant for en række nogenlunde ens bindingsværkshuse med boliger og værksteder, der blev opført i forbindelse med krutværket og kanonstøberiet i Classens tid i Frederiksværk. Huset betegnes derfor som et "Classenhus", og er således en lille, men vigtig brik i Frederiksværks tidlige historie og oprindelige bydannelse.

Arkitektonisk værdi:

Bygningen er velproportioneret og er karakteriseret ved et enkelt formsprog, hvor de arkitektoniske værdier knytter sig til de to dominerende frontkviste. Kvistene er med til at give bygningen karakter og tyngde i gadebilledet.

Bygningen ligger helt ud til fortovskanten og facaden er i tæt kontakt med vejens forløb. De to rækker teglsten der ligger som et indgangstrin foran hoveddøren lapper over fortovets belægning og gør bygningen meget nærværende. 

Der ligger også en arkitektonisk værdi i den simple materiale- og farve holdning, hvor specielt de blå vinduesrammerne træder tydeligt frem i den hvide facade. 

Indvendigt ligger de arkitektoniske værdier i de små værelser på første sal, hvor de ældre materialer og bygningsdetaljer er synlige.

Bærende fredningsværdier:

I det ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til bygningens fremtræden og sammenhæng med dobbelthusets vestside. Hertil kommer den klare symmetri omkring de to store frontkviste samt de ældre døre og vinduer.

 

I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig til panelet i stuen samt til de to værelser på første sal med bindingsværk og revledøre.

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
12-09-1985
Begrundelse:
Journal nr.:
621-2-56/84

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
02-11-1985
Begrundelse:
Journal nr.:
625-2-115/85


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Strandgade 020, matr. nr. 3b, Frederiksværk bygrunde. Summarisk bygningshistorisk redegørelse. 2 sider samt tegninger og fotografier. Jørgen Thomsen. Maj 1986.


Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Strandgade 20

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap