Sag: Jernbanebroer (2 stk.) over Remstrup Å

Remstrup Å ved Sejsvej, Silkeborg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Bro
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Jernbanebroer (2 stk.) over Remstrup Å
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Remstrup Å ved Sejsvej
Kommune:
Silkeborg
Omfang:
Skanderborg-Silkeborg-broen (1907-08) og Langaa-Silkeborg-broen (1907-08) med brofæster i granit. F. 2010
Beskrivelse:
De to jernbanebroer er bygget samtidig i 1907-08. Den endnu fungerende jernbanebro er beliggende på strækningen Skanderborg–Silkeborg og er 2. generation bro på dette sted. Den anden bro, der nu fungerer som stibro, betjente jernbanelinjen Silkeborg- Langå. Begge disse broer vurderedes at være for svage til togenes forøgede vægt. Den nye bro ved Silkeborg anbragtes på de gamle brofæster med en kraftigere overbygning. De to broer ved Silkeborg blev bygget samtidig. De er enkeltsporede jernbanebroer, og brooverbygningen har den dengang velkendte form: Et af gittervægge afrundet rør, som togene kører igennem. Overbygningen til begge broer (og til de to broer ved Langå) blev efter licitation bygget af Allerups nye Maskinfabrik i Odense. De er ikke helt ens. De buede ribber over skinnelegemet er gennembrudte på Silkeborg-Langå-broen, medens hver anden på Skanderborg-Silkeborg-broen er i fuld jernplade. Henrik Harnow skriver i ”Jern- og betonbroer i Danmark 1840-1900”: ”Mange jernbanebroer opførtes også som gitterdragerbroer i anden del af 1800-tallet, men de fleste af disse jernbanebroer er senere udskiftet. To større broer fra begyndeslen af dette århundrede er bevaret i den vestlige del af Silkeborg.” Selve arbejdet med monteringen af broerne vakte stor opmærksomhed i samtiden. Den sædvanlige måde at bygge bro på var at bygge stilladser tværs over åen og samle overbygningen oven på stilladset. Da der imidlertid var krav om kontinuerlig sejlads på åen måtte denne fremgangsmåde opgives. I stedet samlede man hele overbygningen til hver af broerne på banedæmningen og skød derefter hele overbygningen ud over den færdige bropille. Den forreste frie ende blev understøttet af midlertidige piller på en ponton. Et omdiskuteret problem under bygningen af broerne var den frie gennemsejlings-åbning under broerne. Hjejlen sejlede også dengang på Silkeborg-søerne, og selskabet rettede gentagne henvendelser til DSB for at sikre fortsat gennemsejling.

Baggrund
Allerup nye Maskinfabrik vandt efter licitation, hvor der var 17 bydere, entreprisen. Maskinfabrikken havde stor erfaring i jernbanebroer, 1899 lavede den jernbanebro i Kerteminde og i Kolding. I 1900 brohovedviadukten ved godsbaneterrænet i København. 1902-03 tre viadukter i København og en jernbanebro i Holstebro. 1904 var det Hadsundbroen over Mariager Fjord og endelig de her omtalte broer samt to tilsvarende ved Langå(nu nedrevet. Alt blev nittet med håndkraft. Silkeborg Kommune har planer om at bygge en ny omfartsvej enten ved siden af de to broer eller som erstatning for Silkeborg-Langå-broen.

Vedligeholdelsestilstand
Broerne ser sunde ud. Banedanmark oplyser, at de planlægger afrensning og maling af Skanderborg-Silkeborg-broen. Planbestemmelser Der er ikke lokalplan for området. Kommuneatlas Broerne nævnes ikke i Silkeborg Kommuneatlas.

Omgivelser
De to broer ligger som et markant arkitektonisk og kulturhistorisk element for såvel sejladsen på Remstrup Å (som Gudenåen hedder på dette stykke) og som en forlænget indgangsportal for de gående og cyklende på stisystemet i Nordskoven.

Litteraturhenvisninger
Særlige betingelser for levering og anbringelse af 2 brooverbygningner henholdvis i Langaa-Silkeborg-banens St. 21-23og Skanderborg-Silkeborg-banens St. 933 over Remstrup Aa, øst for Silkeborg St. De danske Statsbaner 1907 J. Falck: Bygning af nogle jærnbanebroer over Gudenaa. Frem’s Årbog Henrik Harnow: Jern- og betonbroer i Danmark 1840-1900.
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bro
Bebyggelsestype:
Købstad - Forstadskvarter (blandet kvarter)
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningsbeslutning
Dato:
05-02-2010
Begrundelse:
Kulturarvsstyrelsen finder, at Skanderborg-Silkeborg-broen og Langaa-Silkeborg-broen (1907-8) over Remstrup Å, Silkeborg Kommune (1907-08, Afdelingsingeniør F. Schierbeck, DSB og Allerup nye Maskinfabrik, Odense) har de kulturhistoriske, herunder arkitekturhistoriske værdier, der kan begrunde en fredning. De to en-sporede jernbanebroer med deres brofæster fremtræder som markante bygningsværker, der vidner om en periode i ingeniørkunstens historie, hvor stabilitet og holdbarhed ikke længere var alene om at definere det byggedes udseende. Det er broer med rent statisk begrundet udtryk, der bryder med de ældre ”udsmykkede” jernbanebroer og viser en markant type ingeniørværk, som samtidig er meget æstetisk og skulpturelt, og som påvirkede modernisternes formsprog. De to broers overbygninger kan ses som filigranarbejder i pladejern med de stærke skråstivere og den lette buekonstruktion. Forekomsten af to broer ved siden af hinanden forstærker denne fremtræden. Kulturhistorisk fortæller de to broer om den sene udbygning af jernbanenettet, hvor det politiske pres for mere samfærdsel førte jernbanen bredt ud. Allerup Ny Maskinfabrik i Odense var en af de mest fremtrædende brobyggervirksomheder i perioden, broerne over Remstrup Å er fremragende eksempler på deres arbejder. Kulturarvsstyrelsen finder således, at de bærende fredningsværdier især knytter sig til overbygningernes jernkonstruktioner og til brofæsternes granitopbygning.
Journal nr.:
2009-7.82.02/740-0001


Omfattede bygninger: 2


Fredet bygning Sejsvej 0
Fredet bygning Sejsvej 0

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap