Sag: Sandflugtsmonumentet ved Tisvilde

Alléen 3, Gribskov
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Monument / støtte
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Sandflugtsmonumentet ved Tisvilde
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Alléen 3
Kommune:
Gribskov
Omfang:
Monumentet (1738 af Elias David Häusser og Didrick Gercken).
Fredet 1918.
Beskrivelse:
Sandflugtsmonumentet ligger på toppen af en bakke omgivet af træer og åbne arealer midt i Tisvilde by. En alléindrammet sti fører fra vejen op til monumentet, hvorfra der er en vidstrakt udsigt over området. 

Monumentet er tresidet, opført i sandsten og lidt over seks meter højt. Monumentet har inskriptioner på henholdsvis dansk, tysk og latin, herover Frederik IV’s og Christian VI’s monogrammer, kongevåben og Christian VI’s valgsprog ”DEO ET POPULO” (for Gud og folket). Monumentet afsluttes øverst af kongekrone og rigsæble. Formsproget er udpræget barok, med konkave og konvekse former, volutter, akantusblade, muslingeskaller og kraftigt profilerede gesimser.
Bygningshistorie:
Det nærliggende Tisvilde hegn bestod tilbage i 1500-tallet af skovbevoksning samt arealer til græsning og dyrkning. I begyndelsen af 1600-tallet, på grund af for intensiv skovning, blev området udsat for en sandflugt, der fortsatte uhindret indtil begyndelsen af 1700-tallet, hvor Asserbo Slot, Gl. Tibirke by og Tibirke Kirke næsten var begravet. I 1703 blev der nedsat en kommission med det  formål at hindre sandflugten, men først i 1724, i forbindelse med ansættelsen af tyskeren Johan Ulrich Röhl, skete der fremskridt. Hovedarbejdet med at stoppe sandflugten stod på i årene 1724–1738, og bestod blandt andet i gravning af grøfter, etablering af risgærder og plantning af græsarter.
I 1738 blev sandflugtsmonumentet af Elias David Häusser og Didrick Gercken rejst til minde om indsatsen. Monumentet stod oprindeligt med forgyldte inskriptioner og kongekrone.
Sidst i 1700-tallet blev Tisvilde Hegn udlagt til skov.
kilder:
Trap Danmark, Frederiksborg Amt, 5. Udgave, Gads Forlag 1953.
Miljømæssig værdi:
Monumentets miljømæssige værdi knytter sig til den prominente placering på toppen af bakken, hvorfra der er et vidtstrakt udsyn mod nord og øst. Hertil kommer alléen, der på herskabelig vis indrammer vejen og stien, der fører op til monumentet.

I en større kontekst knytter den miljømæssige værdi sig til monumentets placering nær Tisvilde Hegn, der udgør det område hvor sandflugten tidligere hærgede.  
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi knytter sig til sandflugtsmonumentets placering på toppen af bakken nær Tisvilde hegn, samt til den oprindelige barokke udformning og detaljering med brug af eksempelvis konkave og konvekse former, volutter, akantusblade og muslingeskaller. Hertil kommer de dele og detaljer som direkte vidner om kongemagten og selve formålet med monumentet – standsningen af sandflugten – som blandt andet ses i inskriptionerne på dansk, tysk og latin samt i monogrammer, kongevåben, krone og rigsæble.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi knytter sig til monumentets høje, sluttede og opadstræbende form med det symmetriske og meget kraftfulde, formsprog, der er domineret af de konkave og konvekse linjer samt af de udsøgte og særdeles dekorative detaljer.
Bærende fredningsværdier:
De bærende fredningsværdier knytter sig til det barokke sandflugtsmonument i sandsten med alle oprindelige dele og detaljer, herunder inskriptionerne på dansk, latin og tysk, monogrammer, krone og rigsæble, samt volutter, akantusblade, muslingeskaller og gesimser. Hertil kommer den oprindelige materialeholdning, detaljeringsgrad og overfladestruktur. 
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Monument / støtte
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
11-04-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
33/18

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-12-1918
Begrundelse:
Journal nr.:
33/18


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Alleen 0

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap