Sag: Lappen 16

Lappen 16, Helsingør
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Etagebeboelseshus
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Lappen 16
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Lappen 16
Kommune:
Helsingør
Omfang:
Forhuset (1843, forhøjet 1870 og senere).
Fredet 1974.*
Beskrivelse:
Lappen 16 ligger i udkanten af Helsingør mellem Marienlyst Slot og Øresund blandt en række bygninger, der i materialer og formsprog ligner denne.

Bygningen på fem fag er grundmuret i to etager mod gaden og tre etager mod haven. Forhuset har kælder og afsluttes af et sadeltag med røde vingetegl. I tagfladen mod gaden sidder to kviste og et tagvindue. I tagfladen mod haven sidder en skorstenspibe. Bygningen står på en sokkel af granit, og muren fremstår pudsede og blåmalede. På facaden er stueetagen og førstesalen adskilt af en kordongesims og afsluttes af en profileret hovedgesims. Begge er hvidmalede. Den traditionelt udførte, tofløjede fyldingsdør er let tilbagetrukket fra facaden under et opsprosset overvindue.   De traditionelt udførte og hvidmalede korspostvinduer har sålbænke af zink og er trukket let tilbage fra facaden. Vinduerne i kvistene er trerammede og traditionelt udførte. På havesiden står huset på en sortmalet sokkel, og muren fremstår pudsede og orangemalet. I det yderste fag sidder en nyere dør med trappe. Havesiden afsluttes af en hovedgesims. Vinduerne er traditionelt udførte, hvidmalede og torammede med spinkle tværsprosser.

Lappen 16 indeholder tre lejligheder, en på hver etage. Der er adgang til lejlighederne via en trappeopgang med en ældre trappe med drejede balustre. Lejlighederne fremtræder med ældre planløsninger med stuen mod gaden og køkken og badeværelse mod haven. Enkelte ældre bygningsdetaljer er bevaret, herunder fyldingsdøre med greb og gerichter samt stukkatur. Vinduerne har forsatsruder. Der ses flere nyere, glatte døre. Overfladerne er både ældre og nyere, herunder bræddegulve og pudsede vægge. Køkkener og badværelser er nyere. Skorsten ses i lejlighederne. Kælderen fremstår med murstensvægge.
Bygningshistorie:
Lappen ligger som en lille enklave mellem vandet på den ene side og Marienlyst Slot på den anden i det nordøstlige Helsingør og vidner om det tidligere fisker- og færgemandssamfunds materielle vilkår. Ordet Lappe har flere betydninger, men i denne sammenhæng henvises der sandsynligvis til betydningen odde eller næs, idet Lappegrunden er en rest af en odde, som er blevet opslugt af Øresund. Endvidere lå der en sandbanke i Øresund, der gik under betegnelsen ”Der Lappe”, hvorved Lappen kan være en afledning af dette.  

Bebyggelsen på Lappen stammer fra 1700-tallet og var overvejende beboet af færgemænd, der fra Lappen nemt kunne holde øje med ankomne skibe, der skulle lægge anker ved rheden for at betale øresundstold.  

Lappen lå indtil konsumtionens (afgift på fødevarer som indførtes fra landet ind til byen) ophævelse i 1850 uden for byen. For at komme ind til Helsingør skulle man igennem ”Lappeporten” eller ”Røde Port” og betale accise, hvilket svarer til vores moms. Porten lå hvor Skt. Annagade og Lundegade løber sammen i Lappen.

Lappen 16 blev opført i 1843 af færgemand Christen Nicolaisen. Forhuset var grundmuret i en etage. Facaden stod indtil 1870 i blank mur. I 1870 blev forhuset forhøjet med en etage.
kilder:
Helsingørs gader og stræder i mands minde. Skt. Annagade/Grønnehave/Lappen, Kenno Pedersen, Nordisk Forlag for videnskab og teknik, Helsingør 2007.
Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi ved Lappen 16 knytter sig til samspillet med Lappens øvrige bygninger. Karakteristisk for bebyggelsen er, at husene fremstår som en helhed med deres enkle og beskedne udtryk, men på samme tid opleves som individuelle bygninger med forskellige facadeudformninger, farver og højde. Lappen opleves således som en enkel, harmonisk bebyggelse, der står i stor kontrast til naboejendommen, det fornemme og elegante Marienlyst Slot med omgivende have, der afgrænses af en mur mod Lappen. Lappen 16 er således med til at opretholde det ældre kulturmiljø.
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi knytter sig til bygningens relativt enkle og beskedne ydre, der har klassicistiske træk. Fra omkring 1800 og frem blev klassicismen det fremherskende ideal i Helsingør. For arkitekturen betød det, at bygningernes mure skulle fremstå glatte, pudsede og malede Enkle pilastre eller kvaderpudsede felter i yderfagene, måske profilerede indfatninger omkring vinduerne, et profileret bånd (et såkaldt kordonbånd) mellem stuen og førstesalen blev næsten obligatorisk. Murede bygninger blev pudset. De klassicistiske træk i Lappen 16 kan ses i den enkle facade med få dekorative elementer, korspostvinduerne og de svagt tilbagetrukne vinduer, der skaber en let reliefvirkning.

I det indre knytter bygningens kulturhistoriske værdi sig til den oprindelige planløsning med stuerne mod gaden og køkken og værelse mod haven. Hertil kommer de bevarede bygningsdetaljer, herunder fyldingsdøre med greb og gerichter, stukkatur, hovedtrappen med balustre og håndliste.
Arkitektonisk værdi:
I det ydre er den arkitektoniske værdi knyttet til bygningens enkle og uprætentiøse udtryk med få dekorative elementer i form af vinduerne, sålbænke og gesimserne.
Bærende fredningsværdier:
I bygningens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til den enkle bygningskrop med sokkel, tagfladen med kviste og skorstenspibe, gesimser, de traditionelt udførte vinduer og dør samt den traditionelle materialeholdning.

I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig til den traditionelle planløsning samt de ældre bygningsdele og -detaljer, herunder hovedtrappen med balustre og håndliste, de ældre fyldingsdøre med greb og gerichter, bræddegulve og stukkatur samt den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Etagebeboelseshus
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
21-12-1988
Begrundelse:
Journal nr.:
626-2-20/89

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
28-01-1974
Begrundelse:
Journal nr.:
K851-40-73


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Lappen 16

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap