Sag: Tibberup Mølle

Gammel Strandvej 410 B, Helsingør
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Vindmølleanlæg
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Tibberup Mølle
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Gammel Strandvej 410 B
Kommune:
Helsingør
Omfang:
Vindmøllen (1870).
Fredet 1950.*
Beskrivelse:
Tibberup Mølle er en ottekantet bakkehollænder, der ligger i Espergærde, i kort afstand fra Øresunds kyst. 

Undermøllen er opført i kampesten og grundmur, med en jordomgang der er hegnet af et traditionelt værn i træ. Overmøllen er opført i træ og beklædt med spån. Hatten er løgformet og ligeledes beklædt med spån. Vingerne er sejlførende og møllen har manuelt krøjeværk. I undermøllen ses enkelte ældre støbejernsvinduer mens overmøllens vinduer er større, opsprossede og enrammede vinduer. En naturstenstrappe fører op til omgangen og over vogngennemkørslen findes betonstøbte, delvist tagpapbeklædte dæk. Fra omgangen fører nyere trætrapper op til utraditionelle, glasopsprossede døre i overmøllen. Vogngennemkørslens yderdøre er ligeledes nyere, glasopsprossede døre.
 
I det indre er møllen indrettet til moderne beboelse, og der er kun bevaret få, fragmentariske dele af mølleinventaret. I undermøllen er gennemkørslen og magasinerne bevaret, ligesom de oprindelige revledøre og porte, samt dele af den oprindelige ligeløbstrappe. Vogngennemkørslen har brolagt gulv og loftet er isoleret med træbeton. På de tidligere lofter, undtagen i hatten, er den oprindelige konstruktion delvist synlig, dog er alle ydervægge efterisolerede og der er indsat nyere skillevægge samt en nyere trappe, der gennembryder etageadskillelsernes bærende konstruktioner og stjernehjulsbjælken. Hertil kommer et nyere køkken og badeværelse. Af nævneværdigt mølleinventar er kun bevaret stjernhjulsakselen, vingeakslen, hathjulet og krondrevet samt gulve og gulvlemme.
Bygningshistorie:
Der har været mølleri på det sted, hvor den eksisterende mølle ligger, siden slutningen af 1600-tallet. I 1870 blev den nuværende mølle opført af tømrermester Niels Andersen fra Skotterup. Mølledriften blev indstillet i begyndelsen af 1900-tallet, og i midten af 1900-tallet blev møllen indrettet til beboelse.  
kilder:
Møllebygninger i Danmark, Redegørelse og status 1993.
www.tibberup.com
Miljømæssig værdi:
Tibberup Mølles miljømæssige værdi knytter sig til placeringen på en bakketop hvorfra møllen – på trods af den nyere, omkringliggende bebyggelse – stadig kan ses på afstand.
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi ved Tibberup Mølle knytter sig i det ydre til møllen som en landbrugshistorisk funktionsbygning, der gennem sin placering, arkitektur, vinger og krøjeværk, fortæller historien om det lokalt orienterede og af vejret afhængige, før-industrielle danske landbrug. Dertil kommer, at møllen som maskine vidner om et af de tidlige stadier i vindteknologiens historie.  

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi til de bevarede dele af den oprindelige planløsning med portgennemkørsel, magasiner med trappe og bevarede lofter. Hertil kommer de bevarede spor efter mølleriet, herunder vogngennemkørslens brostensbelægning, revleporte og døre samt aksler, lemme, drev og hjul, foruden de bevarede dele af den oprindelige bærende konstruktion.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi ved Tibberup Mølle knytter sig i det ydre til møllens størrelse og funktionsbetingede arkitektur, der udmærker sig ved den gennemgående brug af træ og det konsekvente fravær af dekorative træk og detaljer. Den enkle materialeholdning og udprægede funktionalitet giver således møllen et markant og prunkløst arkitektonisk udtryk.   
Bærende fredningsværdier:
I det ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til Tibberup Mølle som en fritliggende bakkehollænder med undermølle i grundmur og kampesten samt vogngennemkørsel. Til møllekroppen og hatten udført i træværk med spånbeklædning samt vinger, krøjeværk og alle ældre og traditionelle detaljer. Hertil kommer den enkle, traditionelle materialeholdning.

I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig til de bevarede dele af møllens oprindelige og ældre, bærende konstruktioner. Til vogngennemkørslen med brolægning, magasinerne med deres oprindelige fremtræden, revleporte og døre, møllekroppens inddeling i lofter samt samtlige spor og bygningsdele, der kan relateres til den tidligere funktion som kornmølle, herunder gulve, lemme, aksler, hjul og drev. Hertil kommer den enkle, traditionelle materialeholdning. 
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Vindmølleanlæg
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
04-04-1984
Journal nr.:
6/49

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
06-10-1975
Journal nr.:
66-2-6/75

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
25-03-1950
Journal nr.:
6/49


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Gammel Strandvej 410

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap