Sag: Anna Queens Stræde 2

Anna Queens Stræde 2, tidl. Gyldenstræde 2, Helsingør
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Anna Queens Stræde 2
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Anna Queens Stræde 2, tidl. Gyldenstræde 2
Kommune:
Helsingør
Omfang:
Sidelænge mod Anna Queens Stræde (ca. 1700).
Fredet 1919.*
Beskrivelse:
Anna Queens Stræde 2 ligger i den sydvestlige ende af det brostensbelagte, smalle stræde i det centrale Helsingør. Anna Queens Stræde 2 er en sidelænge til et hjørnehus, der lå på hjørnet af Gyldestræde og Anna Queens Stræde, som i dag er fjernet og erstattet af en grundmuret bygning på to etager, som ikke er fredet.

Anna Queens Stræde 2 er et 12 fag langt bindingsværkshus i to stokværk. Bindingværket er malet i en mørk rød farve og tavlene er gulmalede. Bygningen hviler på et fundament af syldsten, som er overpudset med cement. Taget er rødt, teglhængt heltag med udhæng med synlige spær og rødmalet sugfjæl I rygningen sidder to store skorstenspiber med sokkel og krave. Andet stokværk er meget let udkraget og har et højt styrterum over de gennemstukne bjælkeenderm som yderligere har en trægesims under. Mod strædet sidder en ældre, grønmalet revledør med overvindue, hvori der er indgraveret Norske Løve 2. Mod gården sidder en nyere, tofløjet, brunmalet revledør med diagonalstillet rude i den øverste del. Ved døren ses ældre stabler. På gårdsiden er en nyere, skråtstillet luge i terræn. Lugen er tofløjet og rødmalet. Vinduerne er nye to-rammede vinduer, der alle er hvidmalede. Vinduerne er koblede med termorude i den inderste ramme.

I det indre er fire mindre lejligheder. To på hver etage adskilt af en gennemgående gang med nyere gulvfliser og væv på væggene. I opgangen er en ældre ligeløbstrappe. Lejlighederne er indrettet med stuen mod gaden, mens et langstrakt rum mod gården udgør køkkenet i den ene ende og værelse i den anden. Lejlighederne har nye overflader.

I kælderen ses tøndehvælv og synlige kampesten.
Bygningshistorie:
Anna Queens Stræde er en af Helsingørs ældste stræder og var tidligere en indfaldsvej til strandbredden, som lå på det nuværende Strandgade. Navnet Anna Queens Stræde henviser til købmandsfamilien Quie, der omkring år 1700 ejede det meste af gaden og navnet er igennem tiden således blevet til Anna Queen.

Anna Queens Stræde 2 brandtakseres første gang i 1736, men er formentlig ældre. Bygningen blev i en lang årrække brugt til bryggeri og brændevinsbrænderi. I 1793 gennemgik bygningen en større renovering. Bygningen er indenfor de sidste år blevet kraftig moderniseret.
kilder:
Historiske huse i Helsingør 1973, Nationalmuseet.
Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi for Anna Queens Stræde 2 knytter sig til beliggenheden i det gamle stræde, som er den eneste øst-vest vendte stræde mellem Stengade og Strandgade og derved bryder Anna Queens Stræde Helsingørs ellers meget stringente karrestruktur. Bindingsværksbygningens sammenhæng med strædets andre ældre bygninger og sammen med de smalle fortove og gamle rendestene ophøjes det traditionelle miljø. Hertil kommer den miljømæssige værdi, der er knyttet til det pigstensbelagte gårdrum, der sammen med bindingsværksbygningen udgør et traditionelt miljø.
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi for Anna Queens Stræde 2 knytter sig i det ydre til bindingsværkskonstruktionen, der vidner om måden, man byggede på i en købstad i 16-1700 årene. Disse er blandt andet kendetegnet ved opførelsen i to stokværk, hvoraf det øverste en smule udkraget, skråbånd og gennemstukne bjælkeender. Hertil kommer styrterummet øverst, der er et træk, som hører til 14-1600-tallet til.  Endvidere knyttes der kulturhistorisk værdi til de ubrudte tagflader, skorstenspiberne samt den ældre revledør mod gaden, der alt sammen vidner om bygningens alder.

Den kulturhistoriske værdi knytter sig i det indre til lejlighedernes små størrelser med stuen mod gaden og køkken mod gården. Hertil kommer hvælvet i kælderen og de synlige kampesten.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi for Anna Queens Stræde 2 knytter sig i det ydre til bygningens fremtræden i bindingsværk med dets solide udtryk med skråbånd, løsholter og overgangsfod, som står i fin kontrast til bindingsværkets mindre detaljeringer, herunder bjælkeenderne med gesimsen under og de synlige, udskårne spærender, der giver bygningen et prægtigt udtryk.
Bærende fredningsværdier:
De bærende fredningsværdier for Anna Queens Stræde 2 knytter sig i det ydre til bygningens bindingsværkskonstruktion samt alle facadens detaljer, herunder den lette udkragning, gennemstukne bjælkeender samt gesimsbånd. Hertil kommer det røde, teglhænge heltag med udhæng med synlige spærender og sugfjæl samt de to skorstene i rygningen, den ældre revledør mod gaden og den traditionelle materialeholdning.

De bærende fredningsværdier knytter sig i det indre til den gennemgående gang med den ældre enkeltløbstrappe samt til lejlighedernes små plandispositioner med stuen mod gaden og køkken mod gården samt til tøndehvælvet og de synlige kampesten i kælderen. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
19-10-1993
Begrundelse:
Journal nr.:
926/217-0003

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
27-09-1919
Begrundelse:
Journal nr.:
33/18


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Anna Queens Stræde 2

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap