Sag: Lappen 26

Lappen 26, Helsingør
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Lappen 26
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Lappen 26
Kommune:
Helsingør
Omfang:
Forhuset (ca. 1770, facaden grundmuret i 1820'rne, forhøjet ca. 1880). Fredet 1972.*
Beskrivelse:
Lappen 26 ligger i udkanten af Helsingør mellem Marienlyst Slot og Øresund i en husrække blandt huse, der i materialer og formsprog ligner dette.

Forhuset er i tre fag og to etager højt. Bygningen har fælles indgang med nr. 24, således at hoveddøren er placeret i denne bygnings nord-ligste fag. Den grundmurede facade er pudset, malet i en gråblå farve og har sorttjæret sokkel. Stueetagen og førstesalen er adskilt af en pro¬fileret kordongesims og afsluttes af en ligeledes profileret hoved-gesims, begge hvidmalede. Bygningens bagside er i bindingsværk og står på en kampestenssokkel. Tømmeret er hvidmalet, mens de mu-rede tavl er filtsede og lysegrå. Et sidehus i en etage (ikke fredet) er bygget til mod nordøst.

Taget er teglhængt og ubrudt med undtagelse at et lille cirkulært tag-vindue på havesiden. Bygningen er uden egen skorstenspibe, da skor¬stenen er fælles med nr. 24.

Huset har traditionelle, opsprossede vinduer med enkeltlagsglas i kit¬fals. I det synlige stykke af sydgavlen mod gaden sidder desuden et lille kvadratisk vindue. Alle vinduer er hvidmalede. På bagsiden er der isat en nyere dobbeltdør med glasruder samt et stort helrudet vindue i forbindelse med sidehuset.

I det indre er der bevaret elementer af en ældre planløsning på begge etager. Fra forstuen, som ligger i nabohuset (nr. 24) og er fælles med dette, kommer man ind i en stue mod gaden, hvortil køkkenfunktionen er flyttet. Midtskillevæggen i bindingsværk er delvist bevaret, og mod haven findes badeværelse og et værelse. I tilslutning til den fælles skorsten for Lappen 24 og 26 findes ildsteder med tilsluttet brændeovn på begge etager. En nyere ligeløbstrappe centralt i huset forbinder de to etager.
Førstesalen er indrettet med stue mod gaden og to værelser mod haven. Der er åbent til kip med en hems langs bygningens østside, hvortil en enkel ”hønsestige” fører op.

Der er bevaret få ældre bygningsdele i huset, herunder bindingsværks¬skillevægge, synlige loftsbjælker og vinduesdetaljer. Nyere bygnings¬elementer og overflader, herunder gulve og døre, er udført i et delvist traditionelt formsprog.
Bygningshistorie:
Lappen ligger som en lille enklave mellem vandet på den ene side og Marienlyst Slot på den anden i det nordøstlige Helsingør og vidner om det tidligere fisker- og færgemandssamfunds materielle vilkår. Ordet Lappe har flere betydninger, men i denne sammenhæng henvises der sandsynligvis til betydningen odde eller næs, idet Lappegrunden er en rest af en odde, som er blevet opslugt af Øresund. Endvidere lå der en sandbanke i Øresund, der gik under betegnelsen ”Der Lappe”, hvorved Lappen kan være en afledning af dette.  

Bebyggelsen på Lappen stammer fra 1700-tallet og var overvejende beboet af færgemænd, som fra Lappen nemt kunne holde øje med an-kommende skibe, der skulle lægge til ved rheden for at betale øre-sundstold.  

Lappen lå uden for byen indtil 1850, da konsumptionen (afgift på føde¬varer, som indførtes fra land til by) blev ophævet. Før det skulle man passere igennem ”Lappeporten” eller ”Røde Port” og betale accise, sva¬rende til vores moms, for at komme ind til Helsingør. Porten lå, hvor Skt. Annagade og Lundegade løber sammen i Lappen.

Lappen 26 er ligesom nabobygningen, nr. 24, opført omkring 1770. Op¬rindelig udgjorde de to bygninger ét 9 fag langt bindingsværkshus, men allerede i 1771 er de registreret som to boliger a 4½ fag. Facaden blev grundmuret i 1820’erne, og i 1881 blev bygningen forhøjet med en etage.

Omkring 1970 var Lappen 26 – i lighed med resten af hus¬rækken Lappen 22-38 – stærkt forfalden. Bygningen var på det tids¬punkt ind-rettet med en lejlighed på hver etage. Helsingør Kommune solgte i 1972 de enkelte bygninger på Lappen 22-28 til medlemmer af en privat interessegruppe, som de følgende år gennemrestaurerede hele hus¬rækken og indrettede bygningerne til moderne – for flertallets vedkom¬mende – enfamilieboliger.
kilder:
Annagade/Grønnehave/Lappen, Kenno Pedersen, Nordisk Forlag for videnskab og teknik, Helsingør 2007.

Historiske huse i Helsingør. Fortegnelse over bevaringsværdige ældre bygninger i Helsingør. Nationalmuseet, 1973.

Slots- og Kulturstyrelsens byggesagsarkiv.
Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi ved Lappen 26 knytter sig til samspillet med Lappens øvrige bygninger. Karakteristisk for bebyggelsen er, at husene fremstår som en helhed med deres enkle og beskedne udtryk, men på samme tid opleves de som individuelle bygninger med forskel¬lige facadeudformninger, farver og højder. Lappen fremstår således som en enkel, harmonisk bebyggelse, der står i stor kontrast til nabo¬ejendommen, det fornemme og elegante Marienlyst Slot med om¬givende have, som afgrænses af en mur mod Lappen. Lappen 26 er således med til at opretholde det ældre kulturmiljø.
Kulturhistorisk værdi:
I det ydre er den kulturhistoriske værdi ved Lappen 26 knyttet til byg¬ningens beskedne og uprætentiøse fremtræden med meget få detaljer og med bagside i bindingsværk. Desuden er der kulturhistorisk værdi knyttet til den omtrent symmetriske opbygning i forhold til nr. 24, som vidner om de to bygningers fælles oprindelse og historie.

I det indre er den kulturhistoriske værdi knyttet til den delvist be-varede rumstruktur med skillevægge i bindingsværk. Endvidere til de øvrige ældre bygningselementer, herunder de synlige loftsbjælker og vinduesdetaljer.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi er knyttet til den enkle og uprætentiøse byg¬ning med få detaljer, bagside i bindingsværk på kampestenssokkel og stort set ubrudt tegltag. Endvidere er der arkitektonisk værdi knyttet til facadens taktfaste vinduessætning og til den symmetriske opbyg¬ning i forhold til nr. 24, som bygningen deler indgang og skorsten med. Endelig er der arkitektonisk værdi knyttet til facadens enkle farve¬holdning i grå, sort, hvid og rød tegl.
Bærende fredningsværdier:
De bærende fredningsværdier er i det ydre knyttet til den enkle byg-ningskrop, bindingsværksbagsiden på kampestenssokkel og det stort set ubrudte tag i røde tegl. Hertil kommer gesimser, den taktfaste vinduessætning mod gaden, de traditionelt udførte vinduer samt den traditionelle materialeholdning.

I det indre er de bærende fredningsværdier knyttet til den delvist be-varede planløsning med midtskillevæg i bindingsværk samt til de ældre og traditionelt udførte bygningsdele, herunder synlige lofts-bjælker, vinduesdetaljer og bræddegulve. Endelig kommer den tradi-tionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
19-12-1985
Begrundelse:
Journal nr.:
626-2-10(86

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
15-03-1972
Begrundelse:
Journal nr.:
0000


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Lappen 26

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap