Sag: Lappen 24

Lappen 24, Helsingør
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Lappen 24
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Lappen 24
Kommune:
Helsingør
Omfang:
Forhuset (ca. 1770, facaden grundmuret og forhøjet i 1820'rne, bagsiden forhøjet ca. 1867). Fredet 1972.*
Beskrivelse:
Lappen 24 ligger i udkanten af Helsingør mellem Marienlyst Slot og Øresund i en husrække blandt huse, der i materialer og formsprog ligner dette.

Forhuset er i fire fag og to etager højt, dog således at det nordligste fag mod gaden er forblevet i én etage. I dette fag sidder en nyere, hvidmalet hoveddør med smalt overvindue. Hoveddøren er fælles med Lappen 26. Den grundmurede facade er pudset og står i en lys grå silikatfarve med sorttjæret sokkel. Stueetagen og førstesalen er adskilt af en kordongesims og afsluttes af en profileret hovedgesims, begge hvidmalede. Bygningens bagside er ligeledes i grundmur og filtset i en grålig farve. Der er profileret hovedgesims, og umiddelbart under førstesalens vinduer løber et gesimsbånd. Desuden findes et enkelt muranker. Et sidehus i én etage (ikke fredet) er bygget til mod nordøst.

Taget er teglhængt med en skorstenspibe i det nordligste fag, ved skellet til nr. 26. I tagfladen mod haven sidder tre små cirkulære tagvinduer.

Huset har traditionelle, opsprossede vinduer med enkeltlagsglas i kitfals. I det synlige stykke af gavlen mod nord sidder desuden et lille kvadratisk vindue. Alle vinduer er hvidmalede. På bagsiden er der isat en nyere dobbeltdør med glasruder.

I det indre er en ældre planløsning delvist bevaret på begge etager. Fra hoveddøren kommer man ind i en mindre forstue, der er fælles med nr. 26. Herfra er der adgang til en stue mod gaden, hvortil køkkenfunktionen er flyttet, og et værelse mod haven. Det tidligere køkken mod haven er indrettet til badeværelse. I husets bagvæg er der udgang dels til haven, dels til sidehuset. Skorstenen er nyere og fælles for Lappen 24-26. På begge etager er der etableret ildsteder, på 1. sal med tilsluttet brændeovn. En enkel ligeløbstrappe centralt i huset forbinder de to etager.
Førstesalen er indrettet med stue mod gaden og to værelser mod haven. Der er åbent til kip med en hems langs bygningens østside.

Der er bevaret få ældre bygningsdele i huset, herunder bindingsværksskillevægge, synlige loftsbjælker og vinduesdetaljer. Nyere bygningselementer og overflader, herunder trappe, gulve og døre, er generelt udført i et traditionelt formsprog.

Bygningshistorie:
Lappen ligger som en lille enklave mellem vandet på den ene side og Marienlyst Slot på den anden i det nordøstlige Helsingør og vidner om det tidligere fisker- og færgemandssamfunds materielle vilkår. Ordet Lappe har flere betydninger, men i denne sammenhæng henvises der sandsynligvis til betydningen odde eller næs, idet Lappegrunden er en rest af en odde, som er blevet opslugt af Øresund. Endvidere lå der en sandbanke i Øresund, der gik under betegnelsen ”Der Lappe”, hvorved Lappen kan være en afledning af dette.  

Bebyggelsen på Lappen stammer fra 1700-tallet og var overvejende beboet af færgemænd, som fra Lappen nemt kunne holde øje med ankommende skibe, der skulle lægge til ved rheden for at betale øresundstold.  

Lappen lå uden for byen indtil 1850, da konsumptionen (afgift på føde¬varer, som indførtes fra land til by) blev ophævet. Før det skulle man passere igennem ”Lappeporten” eller ”Røde Port” og betale accise, sva¬rende til vores moms, for at komme ind til Helsingør. Porten lå, hvor Skt. Annagade og Lundegade løber sammen i Lappen.

Lappen 24 er ligesom nabobygningen, nr. 26, opført omkring 1770. Op¬rindelig udgjorde de to bygninger ét 9 fag langt bindingsværkshus, men allerede i 1771 er de registreret som to boliger a 4½ fag. Bygnin-gen blev i 1823 forhøjet med en etage til gaden, og facaden grund-muret. Imellem 1857 og 1867 forhøjedes også bygningens gårdside med en etage. Omkring 1970 var Lappen 24 – i lighed med resten af hus¬rækken Lappen 22-38 – stærkt forfalden. Bygningen var på det tids¬punktet indrettet med en lejlighed på hver etage. Helsingør Kommune solgte i 1972 de enkelte bygninger på Lappen 22-38 til medlemmer af en privat interessegruppe, som de følgende år gennemrestaurerede hele husrækken og indrettede bygningerne til moderne – for flertallets vedkommende – enfamilieboliger.
kilder:
Helsingørs gader og stræder i mands minde. Skt. Annagade/Grønnehave/Lappen, Kenno Pedersen, Nordisk Forlag for videnskab og teknik, Helsingør 2007.

Historiske huse i Helsingør. Fortegnelse over bevaringsværdige ældre bygninger i Helsingør. Nationalmuseet, 1973.

Slots- og Kulturstyrelsens byggesagsarkiv.
Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi ved Lappen 24 knytter sig til samspillet med Lappens øvrige bygninger. Karakteristisk for bebyggelsen er, at husene fremstår som en helhed med deres enkle og beskedne udtryk, men på samme tid opleves de som individuelle bygninger med forskellige facadeudformninger, farver og højder. Lappen fremstår således som en enkel, harmonisk bebyggelse, der står i stor kontrast til naboejendommen, det fornemme og elegante Marienlyst Slot med omgivende have, som afgrænses af en mur mod Lappen. Lappen 24 er således med til at opretholde det ældre kulturmiljø.
Kulturhistorisk værdi:
I det ydre er den kulturhistoriske værdi ved Lappen 24 knyttet til bygningens beskedne og uprætentiøse fremtræden med meget få detaljer. Desuden er der kulturhistorisk værdi knyttet til den omtrent symmetriske opbygning i forhold til nr. 26 og til den fælles indgang, som vidner om de to bygningers sammenknyttede historie.

I det indre er den kulturhistoriske værdi knyttet til den delvist bevarede rumstruktur med skillevægge i bindingsværk. Endvidere til de øvrige ældre bygningselementer, herunder de synlige loftsbjælker og vinduesdetaljer. Endelig er der kulturhistorisk værdi knyttet til den enkle og traditionelle materialeholdning. Det er således fortsat aflæseligt, at huset har fungeret som bolig for folk i små kår.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi er knyttet til den enkle og uprætentiøse bygning med få detaljer i form af gesimser og bånd og med stort set ubrudt tegltag. Endvidere er der arkitektonisk værdi knyttet til facadens taktfaste vinduessætning og til den symmetriske opbygning i forhold til nr. 26 med den fælles indgangsdør og den centralt placerede skorsten. Endelig er der arkitektonisk værdi knyttet til den enkle, renfærdige farveholdning i grå, sort, hvid og rød tegl.
Bærende fredningsværdier:
De bærende fredningsværdier er i det ydre knyttet til den enkle bygningskrop, det stort set ubrudte tag i røde tegl, skorstenspiben og den fælles indgang med Lappen 26. Hertil kommer hovedgesimser, bånd og muranker, den taktfaste vinduessætning mod gaden, de ældre eller traditionelt udførte vinduer samt den traditionelle materialeholdning.

I det indre er de bærende fredningsværdier knyttet til den delvist be-varede planløsning. Dertil kommer de ældre og traditionelt udførte bygningsdele og -detaljer, herunder synlige loftsbjælker, bindings-værksskillevægge, ligeløbstrappe, bræddegulve, revledøre og vinduesdetaljer. Endelig er den traditionelle materialeholdning en bærende fredningsværdi.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
14-11-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
626-2-8/84

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
15-03-1972
Begrundelse:
Journal nr.:
0000


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Lappen 24

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap