Sag: Lappen 30

Lappen 30, Helsingør
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Beboelseshus
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Lappen 30
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Lappen 30
Kommune:
Helsingør
Omfang:
Forhus og sidehus (før 1736, grundmuret efter 1873).
Fredet 1972.*
Beskrivelse:
Lappen 30 ligger i udkanten af Helsingør mellem Marienlyst Slot og Øresund i en husrække blandt huse, der i materialer og formsprog ligner denne.

Forhuset er en enetages bygning på seks fag i bindingsværk med rødt, teglhængt heltag. I tagfladen mod gaden sidder tre kviste, mod haven ses to kviste. I havesidens tagflade sidder en skorstenspibe med sokkel og krave. Bygningen står på en sortmalet sokkel, og facaden fremstår kalket over stok og sten i en mørk jernvitriol. Havesiden er rødkalket over stok og sten. Facaden afsluttes af en hvidmalet hovedgesims. De traditionelt udførte, sortmalede vinduer er et- og torammede og opsprossede. I det vestligste fag sidder en ældre, sortmalet fyldingsdør.

Sidehuset er en enetages bygning, fem lang og tre fag bred i bindingsværk med rødt, teglhængt heltag. Bygningen står på en sortmalet sokkel, og bindingsværket er rødkalket over stok og sten. De sortmalede, torammede vinduer er nyere, men traditionelt udførte. I langsiden sidder to nyere, men traditionelt udførte sortmalede døre, hvoraf den ene dækker for en nyere havedør med glasfyldinger.

I forhusets indre er en ældre planløsning delvist bevaret med en stue og et værelse mod gaden. Fra hoveddøren kommer man ind i en mindre forstue, hvorfra der er adgang til stue og sidehuset med køkken samt via en trappe til tagetagen, som er udnyttet. I tagetagen er der fritliggende hanebånd, og der er åbent til kip. Få ældre bygningsdele og -detaljer er bevaret, herunder synlige loftsbjælker, ildsted, fyldingsdøre med hængsler, dørgreb og gerichter samt vinduesdetaljer, herunder lodposter. Overfladerne er både ældre og nyere, men i et traditionelt materialevalg, herunder bræddegulve, og klinker samt skillevægge i overkalket bindingsværk.

I sidehusets indre ligger et nyere køkken og badeværelse. Overfladerne er nyere, herunder klinker og fliser.
Bygningshistorie:
Lappen ligger som en lille enklave mellem vandet på den ene side og Marienlyst Slot på den anden i det nordøstlige Helsingør og vidner om det tidligere fisker- og færgemandssamfunds materielle vilkår. Ordet Lappe har flere betydninger, men i denne sammenhæng henvises der sandsynligvis til betydningen odde eller næs, idet Lappegrunden er en rest af en odde, som er blevet opslugt af Øresund. Endvidere lå der en sandbanke i Øresund, der gik under betegnelsen ”Der Lappe”, hvorved Lappen kan være en afledning af dette.  

Bebyggelsen på Lappen stammer fra 1700-tallet og var overvejende beboet af færgemænd, som fra Lappen nemt kunne holde øje med ankomne skibe, der skulle lægge anker ved rheden for at betale øresundstold.  

Lappen lå indtil konsumtionens (afgift på fødevarer som indførtes fra landet ind til byen) ophævelse i 1850 uden for byen. For at komme ind til Helsingør skulle man igennem ”Lappeporten” eller ”Røde Port” og betale accise, hvilket svarer til vores moms. Porten lå hvor Skt. Annagade og Lundegade løber sammen i Lappen.

Lappen 30 blev sandsynligvis opført i slutningen af 1600-tallet, hvor huset var på seks fag bindingsværk. Mellem 1736 og 1761 blev huset udvidet med et fag. Mellem 1761 og 1771 blev et sidehus tilbygget. For- og sidehus blev restaureret i 1972-73, hvor en overpudsning af bindingsværket blev fjernet.
kilder:
Helsingørs gader og stræder i mands minde. Skt. Annagade/Grønnehave/Lappen, Kenno Pedersen, Nordisk Forlag for videnskab og teknik, Helsingør 2007.

Historiske huse i Helsingør. Fortegnelse over bevaringsværdige ældre bygninger i Helsingør. Nationalmuseet, 1973.
Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi ved Lappen 30 knytter sig til samspillet med Lappens øvrige bygninger. Karakteristisk for bebyggelsen er, at husene fremstår som en helhed med deres enkle og beskedne udtryk, men på samme tid opleves de som individuelle bygninger med forskellige facadeudformninger, farver og højder. Lappen fremstår således som en enkel, harmonisk bebyggelse, der står i stor kontrast til naboejendommen, det fornemme og elegante Marienlyst Slot med omgivende have, som afgrænses af en mur mod Lappen. Lappen 30 er således med til at opretholde det ældre kulturmiljø.
Kulturhistorisk værdi:
I det ydre er den kulturhistoriske værdi ved Lappen 30 knyttet til de to uprætentiøse og beskedne bygninger i bindingsværk med meget få detaljer, der vidner om husets funktion som bolig for familier med en beskeden indkomst. Endvidere er der kulturhistorisk værdi knyttet til bindingsværket, hvor især de fremstukne bjælkeender på sidehuset vidner om husets alder.

I det indre er den kulturhistoriske værdi knyttet til den delvist bevarede grundplan med stue mod gaden og køkken mod haven, de ældre bygningsdele og -detaljer, herunder de synlige loftsbjælker, bindingsværket, det ældre ildsted i stuen, fyldingsdøre med hængsler, dørgreb og gerichter samt vinduesdetaljerne, herunder lodposterne, der på grund af deres profileringer vidner om forhusets alder.
Arkitektonisk værdi:
I det ydre er den arkitektoniske værdi knyttet til de enkle og uprætentiøse bygninger i bindingsværk med få detaljer i form af gesims, vinduer og dør samt gennemstukne bjælkeender og udskårne knægte i sidehuset. Hertil kommer facadens farvesætning med sort sokkel, jernvitriolkalkede mure, sortmalede vinduer og dør, hvidmalet gesims samt det røde tegltag, der giver liv til bygningens enkle udtryk og tillige skaber en harmonisk bygning.
Bærende fredningsværdier:
De bærende fredningsværdier er i det ydre knyttet til de enkle bygningskroppe i bindingsværk med samtlige detaljer, til de opskalkede heltage med røde tegl og til skorstenspiben med sokkel og krave. Hertil kommer hovedgesimsen, den taktfaste vinduessætning mod gaden med de traditionelt udførte vinduer og døre samt den traditionelle materialeholdning.

I det indre er de bærende fredningsværdier knyttet til den delvist bevarede planløsning med stue mod gaden og køkken mod haven. Hertil kommer de ældre og traditionelt udførte bygningsdele og
-detaljer, herunder synlige loftsbjælker, ildsted, bindingsværks skillevægge, fyldingsdøre med hængsler, dørgreb og gerichter samt vinduesdetaljerne, herunder lodposterne. Endelige kommer den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelseshus
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
04-04-1986
Begrundelse:
Journal nr.:
626-2-12/86

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
15-03-1972
Begrundelse:
Journal nr.:
0000


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Lappen 30

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap