Sag: Dodts Gård

Stengade 84 og Sophie Brahesgade 3 A, Helsingør
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Bolig med erhverv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Dodts Gård
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Stengade 84 og Sophie Brahesgade 3 A
Kommune:
Helsingør
Omfang:
Forhuse mod Stengade og Sophie Brahesgade samt trappehus mod syd (1783).
Fredet 1919.*
Beskrivelse:
Dodts Gård ligger tæt på havnen på hjørnet af Sophie Brahes Gade og Stengade, i Helsingørs gamle bykerne. Ejendommen består af et forhus mod Stengade, et forhus der går rundt om hjørnet samt et dermed sammenbygget trappehus beliggende mod syd.

Forhuset mod Stengade er grundmuret i tre etager over en pudset, sort sokkel. Taget er et heltag belagt med røde vingetegl, og i tagfladen mod gård og gade er flere kviste med sadeltag, zinkbeklædte flunker og hvide gesimser. I tagryggen er en skorstenspibe med sokkel og udkragning. I yderste fag mod nord er en gennemkørsel bag en nyere, trefløjet fyldingsport med tredelt, buet overvindue i en rundbuet portåbning. Portåbningen har profileret vederlagsgesims og slutsten, alle i sandsten, mens siderne ellers er hvidpudsede. I gennemkørslen er et nyere bræddeloft og brolægning af cementfliser og brosten. På gadesiden er en trefags midtrisalit. Etagerne markeres af en sålbænkgesimser og afsluttes af hovedgesims. Der er adgang til bygningen via en ældre dobbeltfløjet, fyldingsdør i portrummet og via en fyldingsdør i buestik i trappehuset. Vinduerne dels ældre, dels traditionelt udførte korspostvinduer, hvoraf de nyere er udført med koblede rammer og de ældre med forsatsruder. I kvistene er nyere to- og trerammede, trerudet koblede vinduer. I stueetagen mod gaden er nyere butiksruder. Mod gården er sålbænke i skifer.

Forhuset mod Stengade er i det indre indrettet med butik i stueetagen og en lejlighed på hver etage samt i tagetagen.  En ældre grundplan er i det store bevaret omkring en langsgående skillevæg på alle etager. Lejlighederne er disponeret med køkkener i forbindelse med bagtrappen, stuer mod gaden, værelser mod gården og badeværelser placeret midt for den søndre gavl. Fra butikken i stueetagen er der nedgang til en ældre kælder, hvor der er ældre blotlagte konstruktioner, ældre naturstensgulv og vægge i mur og bindingsværk. Fra bagtrappen er adgang til endnu en kælder med gulv af ældre piksten, murede vægge og ældre blotlagte loftsbjælker, Generelt er huset i det indre præget af en traditionel materialeholdning, der ses dog nye installationer samt enkelte steder gulvbelægning som tæppe, linoleum og nyere parketgulv. Der er bevaret mange ældre bygningsdele og -detaljer, herunder ældre bræddegulve, stukarbejder og -gesimser, brystningspaneler, hovedtrappe med værn og balustre, fyldingsdøre, gerichter, greb og rigt detaljeret støbejernsovn.

Hjørnebygningen med tilbygget trappehus er grundmuret i tre etager med knækket hjørne over en høj kælder. Den østre gavl står blotlagt. Taget er et opskalket teglhængt heltag med flere tagvinduer. I rygningen er tre skorstenspiber med sokkel og udkragning. Endvidere er der en skorstenspibe i rygningen placeret i flugt med østre gavl. Bygningen er opført i fire fag mod Stengade, et hjørnefag og ni fag mod Sophie Brahes Gade, mens trappehuset er i to fag. Endvidere er et mindre bagtrappetårn mod gården. Facaden står dels hvidpudset, dels i blank, rød mur og inddeles af en kordongesims over en refendfuget stueetage, og siderne afsluttes af en kraftig hvid pudset sparrenkopgesims. Mod Sophie Brahes Gade er fire altaner båret på kraftige pudsede knægte med sorte værn i jern. Vinduerne på første sal bæres på hvide konsoller, og flere har buede eller trekantede frontispicer. Vinduerne i anden etage har kraftige, hvidpudsede sålbænke og nogle er indrammede af hvidpudsede rammer. I partier med blank mur er hvide friser. Gårdsiden er udekoreret. I facaden er kældernedgang i hjørnet samt en ældre, rigt udsmykket, trefløjet fyldingsdør med vinduer og herover en niche med en buet sandstenstavle med kompas og ”slutsten” med tallet 3. Over begge døre en sandstensfordakning på konsoller. Der er adgang til trappehuset fra gården, hvorfra der også er flere kældernedgange samt adgang til hjørnebygningen via bagtrappen. Vinduerne dels ældre korspostvinduer med todelte underrammer, dels nyere korspost vinduer med koblede rammer. Endvidere ses et-rammede vinduer og torammede, seksrudede og firerudede vinduer. Mod gården er sålbænke i skifer.

Hjørnebygningen og trappehuset er indrettet til seks lejligheder, et kontor samt til butik og funktions- og opbevaringsrum af forskellig størrelse i kælderen. Tagetagen er indrettet med pulterrum. En ældre grundplan er genkendelig, hvor lejlighederne er indrettet med køkkener og værelser mod gården og stuer mod gaden. Generelt er huset i det indre præget af en traditionel materialeholdning, der ses dog nye installationer samt enkelte steder gulvbelægning som, linoleum og flise- og betongulv. Der er bevaret mange ældre bygningsdele og -detaljer, herunder ældre parket- og bræddegulve, stukarbejder og -gesimser, brystningspaneler, trapper med værn og balustre, fyldingsdøre, gerichter, greb og ovne i jern.
Bygningshistorie:
Hjørnebygningen blev opført i 1827-30 i en længde af 27 alen for købmand Eckhardt. I 1899 blev bygningen udvidet med 14 alen samt trappehuset af Murermester P.A. Faarup.  Siden opførelsen har der været butik i kælderen.

Forhuset mod Stengade blev opført i 1783 for agent Arnt Dodt i grundmur til tre sider og bindingsværk i den resterende del. Gennemkørslen blev indrettet i 1799. I 1900 forhøjedes bygningen med en etage mod gården og gavlen blev omsat til grundmur og en tidligere frontispice blev erstattet af en tagkvist. Bygningen blev ligeledes udvidet med et trappehus i gården.

Ejendommen blev senest istandsat i begyndelsen af 1990’erne.
kilder:
Historiske huse i Helsingør 1973, Nationalmuseet.

Brud og tilpasninger: strejftog gennem 200 års bygningskultur i Helsingør, Poul Ipsen, 1992.

http://www.helsingorleksikon.dk/index.php/Stengade
Miljømæssig værdi:
Dodts Gårds miljømæssige værdi knytter sig til forhusenes beliggenhed tæt på vandet i hovedgaden Stengade, hvor forhusene i dag afslutter Stengades husrække, og danner en fin afslutning ud mod den lille plads ned mod vandet. Forhusenes materialeholdning, dekoration og vekslende højder harmoniserer på fin vis med Stengades husrække hvis vekslende højde og udtryk bindes sammen af en gennemgående materialeholdning, og dermed udgør Dodts Gård en integreret del af Helsingørs gamle bykerne, hvor den bidrager væsentligt til det stemningsfulde gademiljø.
Kulturhistorisk værdi:
Dodts Gårds kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre til den samlede ejendom med forhuse og trappehus mod syd, der med forhusenes dekorerede, repræsentative facader mod gaden i kontrast til de mere afdæmpede gårdsider ind mod det funktionelle gårdrum, vidner om ejendommens tidligere disponering med funktionsbetingede udhuse i gården og beboelse og forretning mod gaden. Dette ses ligeledes i de bevarede bygningsdele og -detaljer, herunder døre, vinduer og sandstenspladen over hoveddøren i Sophie Brahes Gade, der stammer fra en tidligere instrumentmagerbutik. Endvidere vidner forhusenes dekorationer om det herskende klassicistiske stilideal ved hjørnebygningens opførelse og ved forhuset ud til Stengades ombygning, ligesom de vidner om bygherrernes økonomiske formåen og status, der yderlige understreges af ejendommens markante beliggenhed ud til hovedgaden Stengade tæt på vandet.

Dodts Gårds kulturhistoriske værdi knytter sig i det indre til de bevarede dele af de ældre grundplaner med erhverv i den høje kælderetage mod gaden, lejligheder med stuer mod gaden og køkkener og værelser mod gården samt til hjørnebygningens uudnyttede tagetage. Hertil kommer kældrene under forhuset mod Stengade. Endvidere knytter den kulturhistoriske værdi sig i det indre til de bevarede ældre bygningsdele og detaljer, herunder parket- og bræddegulve, stengulve og ældre konstruktioner i kælder, stukarbejder og -gesimser, brystningspaneler, trapper med værn og balustre, fyldingsdøre, gerichter, greb og ovne i jern, der vidner om bygningernes alder.
Arkitektonisk værdi:
Forhuset mod Stengades arkitektoniske værdi knytter sig i det ydre til bygningskroppens klare opdeling i en enkel gårdside og en udpræget repræsentativ facade, der holdes i et fast kompositorisk greb af vinduernes taktfaste placering og den horisontale lagdeling ved sålbænkegesimser og hovedgesims. Den enkle farveholdning og facadens stramme, symmetriske komposition, der kun brydes af porten, giver bygningen et afdæmpet, roligt udtryk.

Hjørnebygningens og det dermed sammenbyggede trappehus’ arkitektoniske værdi knytter sig i det ydre til de udprægede repræsentative facader, der kompositorisk tegnes af de taktfast placerede, indfattede vinduer samt de symmetrisk placerede, horisontale pudsede murflader, der indrammer fladerne i bar mur med indlagte friser. Hertil kommer den høje kvaderpudsede underdel med afsluttende kordongesims der modsat fremhæver bygningens horisontale lagdeling, der yderligere accentueres af den kraftige hovedgesims under det opskalkede tag, der alt i alt giver bygningen et karakterfuldt, herskabeligt udseende. Hertil kommer kvaderpudsningens reliefvirkning, vekslen mellem pudsede og bare murflader samt rige dekoration af facaden, der bidrager til et mættet visuelt og stofligt udtryk.
Bærende fredningsværdier:
De bærende fredningsværdier for forhuset ud til Stengade knytter sig i det ydre til bygningskroppen med port gennemkørsel, sålbænkegesimser, hovedgesims og kviste samt det teglhængte tag med skorstenspibe. Hertil kommer de ældre og traditionelt udførte bygningsdele og -detaljer, herunder den ældre dobbeltfløjet, fyldingsdør og vinduerne, samt slutstenen og vederlagsgesimsen i sandsten. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.

De bærende fredningsværdier for forhuset ud til Stengade knytter sig i det indre til den bevarede ældre grundplan og kælderen. Hertil kommer de ældre bygningsdele og -detaljer, herunder natursten- og pikstensbelagte gulve, bræddegulve, blotlagte konstruktioner, skillevægge af mur- og bindingsværk, stukarbejder og -gesimser, brystningspaneler, hovedtrappe med værn og balustre, fyldingsdøre, gerichter og greb. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.

De bærende fredningsværdier for hjørnebygningen og trappehuset knytter sig i det ydre til bygningskroppene med alle dekorative detaljer, det næsten ubrudte, teglhængte tag og skorstenspiberne. Hertil kommer de ældre og traditionelt udførte bygningsdele og detaljer, herunder, døre, vinduer, altaner, puds- og sandstensdetaljer samt den traditionelle materialeholdning.

De bærende fredningsværdier for hjørnebygningen og trappehuset knytter sig i det indre til den bevarede ældre grundplan og disponeringen med butik i kælderen mod gaden, boliger i stuen til anden sal samt pulterrum i tagetagen. Hertil kommer de ældre bygningsdele og -detaljer, herunder ældre parket- og bræddegulve, stukarbejder og -gesimser, brystningspaneler, trapper med værn og balustre, fyldingsdøre, gerichter, greb og ovne i jern, samt den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bolig med erhverv
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
05-02-1990
Journal nr.:
426/217-0003

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
06-11-1971
Journal nr.:
33/18

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
29-09-1919
Journal nr.:
33/18


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Sophie Brahes Gade 3A

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap