Sag: Strandgade 53

Strandgade 53, Helsingør
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Strandgade 53
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Strandgade 53
Kommune:
Helsingør
Omfang:
Forhusene mod Strandgade og den dermed sammenbyggede sidefløj i gården (1637). Fredet 1932.*
Beskrivelse:
Bygningerne ligger på hjørnet af Strandgade og Hovedvagtsstræde i det centrale Helsingør og danner et gårdrum bestående af det fredede forhus mod Strandgade med tilhørende sidehus, det fredede hjørnehus samt et forhus mod Hovedvagtsstræde, hvis sammenbyggede sidehus møder det fredede sidehus i gården. Bygningskomplekset afgrænses mod Hovedvagtsstræde af en halvmur, hvori der sidder en ældre port. Muren og forhuset med sidehus mod Hovedvagtsstræde er ikke omfattet af fredningen.

Forhuset mod Strandgade er en grundmuret bygning på fem fag og to høje etager. Bygningen er sammenbygget med nabohuset mod nordøst, Strandgade 55. Facaden er kalket i en lys rosa nuance og afsluttes af en profileret hovedgesims. Etageadskillelsen markeres af en let profileret kordongesims. Bygningen har rødt teglhængt heltag, som med undtagelse af to traditionelle tagvinduer er ubrudt. I rygningen sidder en skorsten med krave samt en vindfløj med tre kongekroner og en kugle, et symbol på Sveriges rigsvåben og en reminiscens fra husets tid som svensk generalkonsulat, (se bygningshistorie nedenfor). I bygningens sydvestlige ende er et gennemgående portrum, hvor der mod gaden sidder en ældre, tofløjet port med 3 x 3 diamantfyldinger og et opsprosset, halvcirkulært overvindue. Vinduerne er nyere korspostvinduer med koblede rammer og tre ruder i den nederste ramme. Vinduer og port er malet mørkegrønne. I kælderniveau sidder en ældre tofløjet luge samt et nyere torammet vindue.

Mod gården dækkes forhuset næsten helt af det sammenbyggede sidehus, således er blot porten og et enkelt vindue synligt. Facaden er malet i en lys gul farve. Vinduet er som gadesidens. I det afskårne hjørne mellem for- og sidehus sidder et ældre et-rammet vindue. Vestgavlen er pudset og der ses flere enkle murankre. Porten mod gårdrummet udgøres af en ældre revledør, der er sortmalet mod gården og hvidmalet mod portrummet, og – som i lighed med hovedporten mod gaden – har et halvcirkulært overvindue. I portrummet sidder en ældre tofløjet, hvidmalet fyldingsdør med opsprosset, rektangulært overvindue.

I det indre er der en mindre lejlighed i stueetagen. En ældre trappe med rundet håndliste, elegant drejede balustre samt to svungne trin fører op til førstesalens herskabelige lejlighed, der også omfatter sidehuset. Indgangen til lejligheden markeres af en skillevæg, hvis øverste del består af opsprossede ruder. I væggen er en ældre dør, der fører ind til lejligheden. Entréen har forsænket loft. Mod Strandgade er der to stuer en suite med ældre lysnings- og brystningspaneler og stukkatur. Mellem rummene er der ældre en- og tofløjede fyldningsdøre med profilerede gerichter. Køkkenet, et nyere snedkerkøkken, er flyttet fra den oprindelige plads bagest i sidehuset til en placering i forhuset mod gården. Sidehuset rummer yderligere en stue, værelser samt toilet og bad. I det bageste værelse, det gamle pigekammer, er der dør ud til den ældre bagtrappe. Fra samme rum er der gennem vinduet adgang til en tagterrasse over det ikke-fredede sidehus i gården. Der er ældre bræddegulve i lejligheden, og de repræsentative rum har stukdekorationer, bl.a. med indfatninger til elpærer. I stuen i sidehuset er der opsat en nyere kamin flankeret af gamle pilastre.

Stueetagen er indrettet til kontor og lager til den brændeovnsforretning, der ligger i det ikke-fredede forhus og sidehus mod Hovedvagtsstræde. Stuerne ligger en suite, og der er ældre gulve og stukkatur. Dørene er overvejende nyere skydedøre. Køkkenet ligger på sin oprindelige plads bagest i sidehuset. Under bagtrappen er et toilet.

Loftsetagen er uudnyttet, bortset fra en ældre indretning af pigekamre. Tagkonstruktionen med såkaldte kongestolper og tilhørende langsgående drager stammer utvivlsomt fra bygningens opførelse i 1637. Der er desuden en ældre trappe til et plateau i forbindelse med det nu nedtagne kikkenborg. I kælderen under forhuset fremstår væggene let pudsede og kalkede og med synlige munkesten. Kælderen har fire grathvælv omkring en kvadratisk midterpille.

Sidehuset er syv fag langt og i to etager. Facaden er malet i samme lysgule nuance som forhusets gårdside og afsluttes af en let profileret hovedgesims. Bygningen hviler på en sortmalet sokkel og afsluttes af et rødt teglhængt heltag. I tagfladen sidder en taskekvist i flugt med muren, hvor den øverste del af flunkerne er i bindingsværk. Der er desuden enkelte tagvinduer. I rygningen sidder en skorstenspibe med sokkel og krave, og på bygningens bagside mod Strandgade 55 findes yderligere en skorsten. Vinduerne er nyere, grønmalede korspostvinduer med koblede rammer, heraf flere med termoglas i den inderste ramme. Over vinduerne er der rektangulære blændingsfelter. Vinduet i taskekvisten er et ældre torammet med stabler og beslag til et tidligere hejseværk. På facaden er navnetrækket SNEEDORFFGAARD (efter en tidligere ejer) monteret i jernbogstaver.

Hjørnehuset er en grundmuret bygning med to fag mod Strandgade og tre fag mod Hovedvagtsstræde samt et smigfag på hjørnet. Facaden er hvidmalet og afsluttes af en hovedgesims. Bygningen hviler på en høj, sortmalet sokkel og afsluttes af et rødt teglhængt heltag. Både i tagfladen mod Strandgade og i smigfaget sidder forholdsvis store kviste med zinkflunker. Mod gården findes en muret hejsekvist og to jerntagvinduer. I rygningen sidder en høj muret skorsten med sokkel og krave. Facaderne mod Strandgade og Hovedvagtsstræde præges af store butiksvinduer og et indgangsparti af glas i smigfaget. Mod gården sidder to nyere døre samt nyere torammede vinduer. Alle vinduer og døre er hvidmalede.

I det indre optager butikken med baglokale mv. hele stueetagen. En nyere trappe med åbne trin fører ned til kælderen. Tagetagen er udnyttet til en lille lejlighed med adgang fra gårdsiden. I lejligheden findes to ældre døre og ældre bræddegulve, ellers er overfladerne af nyere dato.
Bygningshistorie:
Strandgade og hovedgaden Stengade, der løber parallelt hermed, er de vigtigste langsgående færdselsårer i Helsingør by. Strandgade løb tidligere ganske tæt på kystlinjen, og mellem de to gader lå – og ligger stadig – en række store købmandsgårde på dybe grunde. Et system af tværgående stræder forbinder Strandgade og Stengade – havn med by.  

Strandgade 53 blev bygget som en af disse store købmandsgårde. Forhuset mod Strandgade er således opført i 1637 for købmand Gødert Bram. Bygningens tagkonstruktion stammer utvivlsomt fra opførelsen, og det nu nedlagte kikkenborg kan være samtidigt. Sidehuset er ligeledes fra 1600-tallet og gik oprindelig helt igennem til Stengade, men blev afkortet i 1851. Forhuset er antagelig ombygget til sin nuværende skikkelse omkring 1760.

Ejendommen husede i en ca. 100-årig periode fra midten af 1700-tallet til midten af 1800-tallet det svenske generalkonsulat.

Den lave hjørnebygning er opført i 1874 for ejendommens daværende ejer, kommandørkaptajn H.G. Sneedorff, efter en brand året før. Bygningen fungerede bl.a. som bolig for en tjener og til opbevaring af brændsel. Senere blev tagetagen indrettet til beboelse, og i 1960’erne ombyggedes stueetagen til butiksformål.  

Det ikke-fredede forhus mod Hovedvagtsstræde og det dermed sammenbyggede sidehus er opført i 1898 af margarinefabrikant Valentin Chr. Petersen til produktionsformål.
kilder:
Historiske huse i Helsingør. Nationalmuseet. 1973

Helsingør Kommunes byggesagsarkiv.
Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi for Strandgade 53 knytter sig til det lille sluttede miljø, der udgøres af forhusene mod Strandgade og Hovedvagtstræde og de bagvedliggende sidehuse. Tilsammen udgør bygningerne et lille industrielt miljø med beboelse i forhuset mod Strandgade og småindustri langs den mindre prominente Hovedvagtsstræde. Hertil kommer forhusets placering på Strandgade, hvor den som en del af husrækken er med at definere og opretholde det stringente gadeforløb med inddeling i karreer mellem Stengade og Strandgade. 
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi for Strandgade 53 knytter sig i det ydre til forhusets pyntelige facade og den mere ydmyge gårdside, der sammen med hjørnehuset og forhus og sidehus mod Hovedvagtsstræde indskriver sig i et logisk og aflæseligt bygningshierarki. Proportioneringen, den enkle udsmykning og materialerne er således med til at definere bygningernes tidligere status og funktion. Det højere forhus med kordongesims og dekorative portrum fremtræder finere end det lave hjørnehus, der er opført som ”servicebygning” og klart fremstår som underordnet. Forhuset mod Strandgade er i sin form, højde og konstruktion et repræsentativt eksempel på en bygning fra 1600-tallet, men med tydelige træk fra senere ombygninger i klassicistisk stil. Endelig har vindfløjen med de tre kongekroner kulturhistorisk værdi som vidnesbyrd om tiden som svensk konsulat.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig for Strandgade 53 til forhusets delvist traditionelle planløsning med fornemt udsmykkede stuer mod gaden og soveværelser, køkken og pigekammer mod gården.  Hertil kommer de bevarede bygningsdele og -detaljer, bl.a. hovedtrappen over for den enkle bagtrappe, der var beregnet for tjenestefolk mv., de ældre fyldingsdøre med greb og gerichter, stuernes stukkatur, lysnings- og brystningspaneler samt ovnpilastre. Endvidere er der kulturhistorisk værdi knyttet til det uudnyttede loftsrum med spor af tidligere pigekamre. Tilsammen vidner interiøret om bygningens alder og høje status. Endelig er der stor kulturhistorisk værdi knyttet til den hvælvede kælder i munkesten og til tagkonstruktionen med kongestolper samt trappe og plateau til det tidligere kikkenborg som vidnesbyrd om bygningens høje alder.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi for Strandgade 53 knytter sig i det ydre især til forhusets klassicistiske udtryk med de klare og enkle dekorationer, den taktfaste vinduessætning, hoved- og kordongesims samt det gennemgående portrum med det opsprossede overvindue, som skaber et elegant og prunkløst udtryk.

Den arkitektoniske værdi for sidehuset knytter sig i det ydre til den lange og velproportionerede bygningskrop, der med sin taktfaste vinduessætning i enkle indfatninger fremstår harmonisk og komplementerer forhuset.

I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig til fyldningsdøre med gerichter, brystnings- og lysningspaneler og lofternes stukkatur, der giver stuerne et elegant og helstøbt udtryk. Hertil kommer hovedtrappen med rundet håndliste og spinkle, elegante balustre, der sammen med de ældre gulve fuldender det herskabelige interiør.
Bærende fredningsværdier:
De bærende fredningsværdier i forhuset mod Strandgade knytter sig i det ydre til bygningens form og proportionering samt facadens udtryk med hoved- og kordongesims, den taktfaste inddeling, portrummet samt det røde teglhængte tag med skorsten og vindfløj i rygningen. Hertil kommer den traditionelle materiale- og farveholdning.

Sidehusets bærende fredningsværdier knytter sig i det ydre til den velproportionerede bygningskrop med hovedgesims, den taktfaste vinduessætning og det røde tegltag med taskekvist og skorsten i rygningen. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.

I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig for for- og sidehus til den delvist traditionelle planløsning med stuer mod gaden, køkkener og mindre værelser mod gården. Hertil kommer stuernes interiører med brystnings- og lysningspaneler, fyldingsdøre med gerichter, stukkatur, bræddegulve, ovnpilastre, hovedtrappe og bagtrappe med alle detaljer. Hertil kommer det uudnyttede tagrum, tagkonstruktionen med kongestolper og drager, trappen til plateauet samt kælderen med hvælv, munkesten og stengulv.  Endvidere den traditionelle materialeholdning.

Hjørnehusets bærende fredningsværdier knytter sig i det ydre til den grundmurede bygningskrop med hejsekvist, det røde tegltag og den kraftige skorsten i rygningen. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning. I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig til skorstenskernen og det enkle trappeløb til tagetagen.
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
28-11-1980
Begrundelse:
Journal nr.:
625-2-32/80

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
17-01-1952
Begrundelse:
Journal nr.:
64/31

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
18-06-1932
Begrundelse:
Journal nr.:
64/31


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 2


Fredet bygning Strandgade 53B
Fredet bygning Strandgade 53A

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap