Sag: Stengade 78

Stengade 78, Helsingør
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Beboelseshus
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Stengade 78
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Stengade 78
Kommune:
Helsingør
Omfang:
Forhuset og sidehuset i hele dettes længde (1700-tallet). Fredet 1945*.
Beskrivelse:
Det grundmurede beboelseshus på fem fag ligger i husrækken på Stengades østre side og indgår dermed i byens fineste historiske miljø. Den fredede ejendom består af et forhus med tilhørende sidehus på fire fag, samt et selvstændigt 12 fag langt sidehus, der ligger langs med sydskellet og strækker sig hen til skellet i øst ned mod Skibsklarergården i Strandgade.

Forhus og sidehus er tre etager højt med udnyttet tagetage og kælder under forhuset. Det er grundmuret i røde sten, men yderfag og underetage står pudsede og kalkede med en varm gul farve over en lav sokkel. På gårdsiden er både for- og sidehus pudset og kalket mørkrød. Facaden har mellem stuen og første sal en retkantet, gennemgående gesims, mens yderfagene er refendfugede. I det nordligste fag er en fladbuet port med hvidkalkede top- og vederlagssten. Mellem første og anden sal er der i det yderste, pudsede fag, et rektangulært, dekorativt blændingsfelt. Op mod taget er en udkraget, hvidkalket hovedgesims med sparrenkopper. Taget er et heltag med røde vingetegl, hvori er tre meget store tagkviste på henholdsvis ni og otte rammer mod gaden og én mod gården samt to blokformede skorstene. Sidehuset har også et heltag, hvori der er en trefags kvist samt en traditionel bindingsværkskvist (formentlig en tidligere hejsekvist) med tegltag over det yderste fag.

Alle vinduer er nyere, men traditionelt udformede, firerammede med to ruder i den nederste ramme, men varierer i øvrigt i højden, således at beletagen – første sal – har de højeste vinduer. Portfløjen har to store fløje med en ganglåge i midten. Det er en såkaldt beklædt port, idet den består af en revlekonstruktion med pålagte fyldinger på ydersiden. De store, smedede båndjern på bagsiden fortæller, at porten stammer fra opførelsen i 1826. Overvinduet har radiære sprosser og kan være en anelse yngre. Inde i porten sidder hoveddøren, der fører ind til hovedtrappen. Denne dør er en enfløjet, trefyldingsdør med dobbelte slaglister. Døren og dens indfatning og to trin stammer fra opførelsen, ligesom panelerne i portrummet. Gulvet i portrummet er støbt, loftet dækket af gipsplader. En nyere, flammeret dør fører ind til forhusets køkkentrappe.

Forhuset hører med et smigfag sammen med et fire fag langt sidehus, hvor en stor køkkenskorsten tidligere har været beliggende op mod forhusets bagmur. Der er beboelser/boliger evt. på alle etager, bortset fra stueetagen, som gennem alle årene har været indrettet til erhverv. Fra portrummet er der indgang til den oprindelige hovedtrappe, som er en treløbstrappe med gelænder, balustre og trin fra opførelsen. Hoveddørene til lejlighederne er enfyldingsdøre med tre fyldinger; de stammer alle fra opførelsen. Mod gaden er lejlighederne disponeret med den for perioden så karakteristiske sal på tre fag i midten, flankeret af et kabinet på ét fag i hver af yderfagene. Et smigfag fører over til sidehuset, hvor køkken, bad og kamre ligger i dag. I næstsidste fag ligger en ældre køkkentrappe. I det yderste fag af sidehuset, hvor der i stedet for vinduer tidligere har været hejseluger på alle etager, er i dag et værelse. I dag er der kun bevaret panellering i stueetagen i dele af sidehuset, mens alle øvrige rum i forhus med tilhørende sidehus har nyere gulve, vægge og gipslofter samt glatte døre med mere.

Det 12 fag lange sidehus er ligeledes grundmuret, pudset og gulkalket over en højere, sorttjæret sokkel. Taget er et heltag med røde vingetegl og er uden skorstene. Bygningen er to etager høj med udnyttet tagetage samt kælder under. I stueetagen sidder der støbejernsvinduer med halvcirkulær overkant. De øvrige vinduer er nyere, lave, torammede med tre ruder i hver ramme. Flere steder på facaden markerer bjælkelagene sig med forskudsankre.

I det indre er denne tidligere værkstedsbygning indrettet med et trapperum midtfor og lejligheder til hver side på alle etager. Da indretningen til beboelse er foregået omkring 1978 er planløsninger og alle overflader og aptering fra den periode; det samme gælder trapperummet samt vinduer og døre.
Bygningshistorie:
Såvel forhus med tilhørende sidehus opførtes i 1826 for købmand Ove Elling Galschiøt. En brand i forhuset 1857 beskadigede kun bygningens indre. I en årrække i slutningen af 1800-tallet blev der brygget hvidtøl i sidehuset og der var øludsalg, måske i forhuset. Fra 1901 er underetagen indrettet til butik og det ses på billeder fra 1970’erne, at der var to meget store butiksruder i underetagen. Portfaget var dog intakt.

Det 12 fag lange sidehus nuværende ydre stammer fra en ombygning i 1875 af et bindingsværkssidehus tilhørende Strandgade 91. Sidehuset har hørt til matriklen på Stengade 78 siden 1892. I 1978 omtaltes bygningen som det gamle snedkerværksted. På dette tidspunkt var der sanerings- og byfornyelsesarbejder i gang i Helsingør, og indretningen i forhus og sidehus samt det 12 fag lange sidehus afspejler denne fornyelse og indretning til moderne boliger. Fra opførelsen i 1828 er således kun bevaret trapperummet i forhuset, portrummets snedkerdetaljer samt en anelse vægpaneler i stueetagen.

kilder:
Helsingørs gader og stræder i mands minde, Stengade 1901-2001, af Kenno Pedersen, 2002.

Historiske huse i Helsingør. Fortegnelse over bevaringsværdige ældre bygninger i Helsingør. Nationalmuseet, København, 1973.

Slots- og Kulturstyrelsens byggesagsarkiv.
Miljømæssig værdi:
Ejendommen indgår i det historiske miljø på Stengade, hvor den bidrager til at opretholde gadens traditionelle bebyggelsesstruktur med det fine beboelseshus ud til gaden og de mere funktionsprægede bygninger mod gården. Hertil kommer grundens samlede bebyggelsesmønster med forhus og sidehuse, der er en karakteristisk struktur for en købstad som Helsingør, hvor de lange smalle grunde gik fra hovedgaden Stengade ned til den yngre Strandgade. Den 12 fag lange industribygning i gårdrummet vidner om, hvordan hver kvadratmeter blev udnyttet på de smalle grunde.
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi for Stengade 78 knytter sig til forhusets og sidehusets traditionelle udformning og proportioner. Forhuset er en fin repræsentant for den såkaldte ”håndværker-klassicisme” (således omtalt af Poul Ipsen i Huse i Helsingør 1992), med en nydelig, men ikke prangende facade i det ydre og veldisponerede lejligheder i det indre. Det selvstændige sidehus inde i gården bærer derimod klart præg af sin oprindelse som en bygning, der har rummet en form for produktion eller værksted.

De to bygningers indbyrdes hierarki er stadig klart aflæselig og disponeringen med et forhus langs gaden og sidehuse, der strækker sig ind på grunden, er typisk for udnyttelsen af det historiske Helsingørs lange grunde.

Den kulturhistoriske værdi knytter sig i det indre til den bevarede etageinddeling, de bevarede del af den oprindelige planløsning i forhuset, hovedtrappen, fyldingsdøre med hængsler og gerichter samt stukkatur, der tilsammen vidner om den herskende smag på opførelsestidspunktet.

Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi for huset sig knytter sig bygningens proportioner, enkle dekorative træk med markeringen af yderfagene, hvor den lyse puds modsvares af den mørke blankmur i midterfagene. Betoningen af yderfaget understreges yderligere ved, at yderfagene i stueetagen er refendfuget, hvilket også giver portfaget ekstra pondus.
Mod gården ses den prunkløse pudsede facade. Det selvstændige sidehus arkitektoniske værdi ligger dels i støbejernsvinduernes takt og i de relativt små vinduer i gårdfacaden.

I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig særligt til forhusets trapperum, hvor trappens detaljering med de Jardininspirerede ”bøjler” mellem balustrene samt den høje  håndværksmæssige  kvalitet giver en let herskabelig stemning.

Bærende fredningsværdier:
De bærende fredningsværdier for forhusets ydre knytter sig til husets samlede og velproportionerede hovedform og enkle dekorative detaljer. Hertil kommer forhusets og sidehusets konstruktion i grundmur, de teglhængte heltage med flere ubrudte tagflader, de ældre bygningsdele, herunder skorstenspiber, porten og den traditionelle materialeholdning.
 
I det indre ligger de bærende fredningsværdier særligt i den velbevarede hovedtrappe samt den delvis bevarede grundplan med hovedskillemur, skorsten og den fastholdte overgang mellem forhus og sidehus. Dertil kommer de enkelte bevarede vægpaneler og ældre, måske oprindelige fyldingsdøre. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.

For det 12 fag lange sidehus vedkommende, ligger de bærende fredningsværdier i det ydre til stålvinduerne, samt de varierende vinduesformater, der er med til at fortælle om bygningens tidligere anvendelse som værksted. I det indre står overflader og aptering i et formsprog og materialebrug fra byfornyelsen i 1978.

Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelseshus
Bebyggelsestype:
Købstad - Den gamle bykerne
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
06-11-1971
Begrundelse:

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
05-03-1945
Begrundelse:
Journal nr.:
49/44

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-12-1918
Begrundelse:
Journal nr.:
33/18

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
16-06-1932
Begrundelse:
Journal nr.:
64/31

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
18-09-1998
Begrundelse:
Journal nr.:
1996-926/217-0017


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 2


Fredet bygning Stengade 78A
Fredet bygning Stengade 78B

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap