Sag: Lappen 32

Lappen 32, Helsingør
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Lappen 32
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Lappen 32
Kommune:
Helsingør
Omfang:
Forhuset (før 1736, grundmuret ca. 1827, kvist ca. 1841). Fredet 1972.*
Beskrivelse:
Lappen 32 ligger i udkanten af Helsingør mellem Marienlyst Slot og Øresund i en husrække blandt huse, der i materialer og formsprog ligner dette.

Forhuset er i fem fag og to etager højt, dog således at det sydligste fag mod gaden er forblevet i én etage. I dette fag sidder en nyere, grønmalet hoveddør med glasruder i den øverste fylding. Den grundmurede facade er pudset og gulkalket med sorttjæret sokkel. Stueetagen og førstesalen er adskilt af en kordongesims og afsluttes af en profileret hovedgesims, begge hvidkalkede.

Bygningens bagside er ligeledes i grundmur, pudset, hvidkalket og med profileret hovedgesims. Den sorttjærede sokkel er på grund af terrænfald væsentligt højere end mod gaden. Der er nedgang til et kælderrum via en træoverdækket trappe, og i soklen er der isat et smalt, aflangt kældervindue. Mellem stueetagen og førstesal sidder to murankre.

Taget er teglhængt og brydes kun af et enkelt lille støbejernsvindue mod gaden. Midt i tagrygningen sidder en hvidkalket skorstenspibe.

Huset har traditionelle, opsprossede vinduer med enkeltlagsglas i kitfals. Mod gaden er vinduerne hvidmalede, mens havesidens vinduer er malet i lys grøn. Husets bagdør, en traditionel revledør med overvindue, har samme farve.

I det indre er en ældre planløsning delvist bevaret på begge etager. Fra hoveddøren kommer man ind i en gennemgående forstuegang. Mod gaden ligger to stuer, og mod haven køkken og badeværelse. Køkkenet står i åben forbindelse med henholdsvis forstuegangen og den nordlige stue.  I køkkenet er der opbygget en traditionel ildstedsniche. Stueetagens gulvbelægning består af ølandsfliser. En nyere, men i hovedtrækkene traditionelt udformet kvartsvingstrappe fører fra forstuegangen til førstesal, der er indrettet med stuer, soveværelse og et badeværelse. Der er synlige loftbjælker, et nyere, let hævet loft af fyrretræsbrædder samt bræddegulve. Der er såvel ældre som nyere, traditionelt udførte fyldingsdøre i huset. Mellem førstesalens to stuer mod gaden sidder en dobbeltdør med glasruder i de øvre fyldinger.
Bygningshistorie:
Lappen ligger som en lille enklave mellem vandet på den ene side og Marienlyst Slot på den anden i det nordøstlige Helsingør og vidner om det tidligere fisker- og færgemandssamfunds materielle vilkår. Ordet Lappe har flere betydninger, men i denne sammenhæng henvises der sandsynligvis til betydningen odde eller næs, idet Lappegrunden er en rest af en odde, som er blevet opslugt af Øresund. Endvidere lå der en sandbanke i Øresund, der gik under betegnelsen ”Der Lappe”, hvorved Lappen kan være en afledning af dette.  

Bebyggelsen på Lappen stammer fra 1700-tallet og var overvejende beboet af færgemænd, som fra Lappen nemt kunne holde øje med an-kommende skibe, der skulle lægge til ved rheden for at betale øre-sundstold.  

Lappen lå uden for byen indtil 1850, da konsumptionen (afgift på føde¬varer, som indførtes fra land til by) blev ophævet. Før det skulle man passere igennem ”Lappeporten” eller ”Røde Port” og betale accise, sva¬rende til vores moms, for at komme ind til Helsingør. Porten lå, hvor Skt. Annagade og Lundegade løber sammen i Lappen.

Lappen 32 er opført før 1736 og hører dermed til blandt husrækkens ældste bygninger. Oprindelig var der tale om et seks fag langt bindingsværkshus, hvis facade i perioden 1817-27 blev grundmuret. Kort efter blev bygningen forsynet med en trefags kvist mod gaden. Denne blev i 1880’erne udbygget til den nuværende 1. sal.

Omkring 1970 var Lappen 32 – i lighed med resten af hus¬rækken Lappen 22-38 – stærkt forfalden. Bygningen var på det tids¬punkt ind-rettet med en lejlighed på hver etage. Helsingør Kommune solgte i 1972 de enkelte bygninger på Lappen 22-28 til medlemmer af en privat interessegruppe, som de følgende år gennemrestaurerede hele hus¬rækken og indrettede bygningerne til moderne – for flertallets vedkom¬mende – enfamilieboliger.
kilder:
Helsingørs gader og stræder i mands minde. Skt. Annagade/Grønnehave/Lappen, Kenno Pedersen, Nordisk Forlag for videnskab og teknik, Helsingør 2007.

Historiske huse i Helsingør. Fortegnelse over bevaringsværdige ældre bygninger i Helsingør. Nationalmuseet, 1973.

Slots- og Kulturstyrelsens byggesagsarkiv.
Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi ved Lappen 32 knytter sig til samspillet med Lappens øvrige bygninger. Karakteristisk for bebyggelsen er, at husene fremstår som en helhed med deres enkle og beskedne udtryk, men på samme tid opleves de som individuelle bygninger med forskel¬lige facadeudformninger, farver og højder. Lappen fremstår således som en enkel, harmonisk bebyggelse, der står i stor kontrast til nabo¬ejendommen, det fornemme og elegante Marienlyst Slot med om¬givende have, som afgrænses af en mur mod Lappen. Lappen 32 er således med til at opretholde det ældre kulturmiljø.
Kulturhistorisk værdi:
I det ydre er den kulturhistoriske værdi ved Lappen 32 knyttet til byg¬ningens beskedne og uprætentiøse fremtræden med meget få detaljer.

I det indre er den kulturhistoriske værdi knyttet til den delvist be-varede rumstruktur med en gennemgående forstuegang med trappe til førstesalen, stuer mod gaden og køkken mod haven. Endvidere til alle ældre og traditionelt udførte bygningselementer, herunder skorstenskernen, de synlige loftsbjælker, døre og gerichter. Endelig er der kulturhistorisk værdi knyttet til den i hovedtrækkene enkle og traditionelle materialeholdning. Det er således fortsat aflæseligt, at huset har fungeret som bolig for folk i små kår.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi er knyttet til den enkle og uprætentiøse bygning med få detaljer i form af gesimser og bånd, til det stort set ubrudte tegltag og den centralt placerede skorstenspibe. Endvidere er der arkitektonisk værdi knyttet til den traditionelle udformning af døre og vinduer. Endelig er der arkitektonisk værdi knyttet til facadens klassiske farveholdning i gul okker, sort, hvid og rød tegl.
Bærende fredningsværdier:
De bærende fredningsværdier er i det ydre knyttet til den enkle byg-ningskrop, det stort set ubrudte tag i røde tegl og skorstenspiben. Hertil kommer gesimser, murankre og de traditionelt udførte vinduer og døre samt den traditionelle materialeholdning.

I det indre er de bærende fredningsværdier knyttet til den delvist be-varede planløsning, skorstenskernen, de ældre og traditionelt udførte bygningsdele, herunder synlige lofts¬bjælker, vinduesdetaljer, døre, gerichter og bræddegulve. Endelig kommer den tradi¬tionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
01-03-1986
Begrundelse:
Journal nr.:
626-2-11/86

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
15-03-1972
Begrundelse:
Journal nr.:
0000


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Lappen 32

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap