Sag: Gammel Hovedgade 7

Gammel Hovedgade 7, Hørsholm
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Beboelseshus
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Gammel Hovedgade 7
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Gammel Hovedgade 7
Kommune:
Hørsholm
Omfang:
Forhuset (efter 1812).
Fredet 1950.*
Beskrivelse:
Bygningen, der mod nord og syd er bygget sammen med nabobygningerne, ligger i Gammel Hovedgade midt i Hørsholms historiske centrum.  

Gammel Hovedgade 7 er en énetages længebygning opført dels i grundmur, dels i bindingsværk. Bygningen har et teglhængt heltag af røde vingetegl, hvori der mod gaden sidder to nyere ovenlysvinduer, mod gården tre nyere ovenlysvinduer og i rygningen to murede skorstenspiber med sokkel og krave. Facaden er kendetegnet ved en høj lysegrå sokkel, pudsede murflader, vogngennemkørsel i det sydligste fag, traditionelt udførte hvidmalede dannebrogsvinduer med tværsprosse og en hovedgesims med sparrenkopper. En tretrinstrappe med jerngelænder fører op til hoveddøren, der en er en traditionel tofløjet fyldingsdør med dobbelt slagliste og tredelt overvindue. Porten er en relveport med pålagte fyldinger og dobbelt slagliste og portrummet er delvist opført i bindingsværk og belagt med knoldebro. Loftet i portrummet er et nyere bræddeloft. Gårdsiden har en lav, sortmalet sokkel, okkerfarvede mursider, og traditionelt udførte, torammede og hvidmalede vinduer samt en hovedgesims af træ.

I det indre har bygningen en delvist bevaret en oprindelig planløsning med et langsgående hovedskillerum med stuer mod gaden og køkken og bad mod gården. Hertil kommer et ildsted med skorsten og en mindre kælder. Gulvene er dels traditionelt udførte bræddegulve, dels linoleumsgulve. Dørene og gerichterne er nyere, udført i kopi af ældre, dog er der bevaret en ældre fyldingsdør med indstukne hængsler. Vinduerne har forsatsrammer. Førstesalen er indrettet til beboelse og der findes en væg med blotlagt bindingsværk.
Bygningshistorie:
Bygningen blev opført umiddelbart efter at en tidligere bygning på grunden nedbrændte i 1806.

Bygningen blev gennemgribende istandsat i 1989 – 1990.
kilder:
Et historisk portræt af Hørsholm, Hørsholms Egns Museum 2005.
Hørsholms Kommuneatlas, Byer og bygninger 2000, Skov- og Naturstyrelsen.
Kris Münster og Bent Røgind, Hundrede Huse i Hørsholm, Hørsholm Kommune.
Tegnestuen Raadvad, Rapport om Hovedgaden 7, Hørsholm, istandsættelse 1989 – 1990.
Miljømæssig værdi:
Bygningens miljømæssige værdi knytter sig til beliggenheden i Gammel Hovedgade, hvor den indgår som en vigtig del af det helstøbte, historisk dominerede gadeforløb. Hertil kommer den større sammenhæng med Hørsholm Kirke, Slotshaven og bygningerne som huser Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum, der tilsammen danner et væsentligt kulturhistorisk miljø.
Kulturhistorisk værdi:
I det ydre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den klassicistiske købstadsbygning i grundmur og bindingsværk med de tidstypiske fyldinger på hoveddøren og porten, overvinduet, sparrenkopgesimsen og dannebrogsvinduer. Hertil kommer ligeløbstrappen med to trin af natursten samt det enkle smedejernsgelænder. Der knytter sig ligeledes kulturhistorisk værdi til de næsten ubrudte tagflader med skorstenspiber, portrummets knoldebro og den traditionelle forskel på den repræsentative gadeside med firerammede vinduer, tofløjet hoveddør og muret gesims, og så den mere enkle gårdside med torammede vinduer og hovedgesims af træ. Vogngennemkørslen vidner desuden om bygningens tidligere funktion som bolig med tilknyttet erhverv i gården.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den traditionelle planløsning med langsgående hovedskillerum med stuer mod gaden og sekundære rum som køkken og bad mod gården. Hertil kommer kælderen, der sandsynligvis er ældre end den nuværende bygning. Ildstedet med skorsten har ligeledes stor kulturhistorisk værdi, ligesom den ældre, klassicistiske fyldingsdør med indstukne hængsler.
Arkitektonisk værdi:
Bygningens arkitektoniske værdi i det ydre ligger i den sluttede form og traditionelle fremtræden med pudsede mursider og næsten ubrudte tagflader. Udtrykket er roligt og enkelt, domineret af de horisontale linjer i sokkel, vinduernes tværposter og hovedgesimsen, og uden anden dekoration en hoveddørens og portens fyldinger, samt gesimsens diskrete sparrekopper.
Bærende fredningsværdier:
I bygningens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til konstruktionen i pudset og farvet grundmur og bindingsværk med vogngennemkørsel, hovedgesims og næsten ubrudt teglhængt heltag med to skorstenspiber i rygningen. Til hovedtrappen med jerngelænder, fyldingshoveddøren med overvindue og revleporten med pålagte fyldinger samt portrummets knoldebro. Hertil kommer de traditionelle, opsprossede vinduer og den traditionelle materialeholdning.   

I bygningens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til de bevarede dele af den ældre planløsning og rumfordeling med langsgående hovedskillerum der opdeler bygningen i stuer mod gaden og køkken og bad mod gården. Til kælderen, ildstedet og skorstenen, samt til de ældre og traditionelt udførte bygningsdele og detaljer, herunder bræddegulve, fyldingsdøre og gerichter. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelseshus
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
02-03-1975
Begrundelse:
Journal nr.:
0000

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
27-03-1950
Begrundelse:
Journal nr.:
49/44


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Hovedgaden 007, matr. nr. 34, 85, Hørsholm by, Hørsholm. Summarisk bygningshistorisk og -arkæologisk undersøgelse. 3 sider samt tegninger og fotografier. Flemming Aalund/Tegnestuen Raadvad. August 1990.


Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Gl Hovedgade 7

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap