Sag: KB-Hallen (fredning ophævet)

Peter Bangs Vej 147, Frederiksberg
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Komplekstype:
Idrætsanlæg
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
KB-Hallen (fredning ophævet)
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Peter Bangs Vej 147
Kommune:
Frederiksberg
Omfang:
KB-Hallen, bestående af opvisningshal, træningshal med to tennisbaner, badmintonhal, Pejsesalen, restaurant, diverse klublokaler, omklædningsrum etc. samt et udendørs svømmebassin (1936-38, arkitekt Hans Hansen og ingeniør Chr. Ostenfeld). F. 2011. Ophævet 2013 som følge af brand.
Beskrivelse:

Bygningshistorie
KB-Hallen består af tre sportshaller liggende i forlængelse af hinanden med forskellige servicebygninger på siderne. Arkitektonisk er sportsanlægget opført i en renfærdig funktionalistisk stil med stor vægt på ingeniørens bidrag hertil. Hans Hansen var forkæmper for farvernes anvendelse i arkitekturen, hvilket ses i farvesætningen på KB-Hallens facader og i de forskellige træningshaller og i opvisningshallen. Samspillet mellem de dristige betonkonstruktioner med de røde understøttende søjler, de udkragede ”kasser” og facadens lysende blå med logoet udskåret i betonen skaber en inciterende og markant arkitektur, der også i dag er holdbar kunst.


Kjøbenhavns Boldklub blev stiftet i 1876 med specielt henblik på dyrkelse af langbold og andet boldspil. I tidens løb havde klubben til huse flere steder i byen i lejede lokaler, men først i 1924 blev klubben selvejende ved købet af en grund på det yderste Frederiksberg. I mellemtiden var tennis og fodbold kommet til, og var blevet de mest populære sportsgrene.
Det havde dog lange udsigter til et færdigt anlæg. Der skulle forhandles og mageskiftes arealer med Frederiksberg Kommunalbestyrelse. Et af resultaterne heraf var en aftale om facadelængde mod Peter Bangs Vej mod at boligselskabet, der ejede jorden, fik lov til at bygge i 5 etager i boligblokke, der omkransede ankomstpladsen til KB-Hallen.
Poul Henningsen og Hans Hansen arbejdede i idéfasen sammen om udformningen af anlægget, men Frederiksberg Kommunalbestyrelse ønskede ikke PH som arkitekt, så det blev Hans Hansen der alene kom til at stå for byggeriet i nært samarbejde med ingeniør Chr. Ostenfeld.

 

Beskrivelse
Anlægget omfatter langt mere end bygningerne. Samtidig blev anlagt 2 fodboldbaner og 21 tennisbaner, hvor af en oprindelig var en ”center court” med plads til ca. 3.000 tilskuere. Bygningsanlægget består af en opvisningshal, to træningshaller for tennis, en træningshal for badminton, et udendørs svømmebassin samt omklædningsfaciliteter, kontorer, sale og bestyrelseslokaler. Bygningsanlæggets længdeakse var placeret nord-syd af hensyn til dagslyset fra ovenlysene. KBs område er på denne måde delt i to, således at fodboldsiden ligger mod øst mod fodboldbanerne og tennissiden mod vest mod tennisbanerne.

 

Delingen i en fodboldside og en tennisside afspejles samtidig i, at alle omklædningsfaciliteter for fodboldspillerne ligger på østsiden og de tilsvarende rum for tennisspillerne ligger mod vest. Ved sydgavlen er placeret et svømmebassin, der er for begge kategorier af spillere.
På vestsiden er desuden placeret en festsal med restaurant, klublokaler, kontorer og bestyrelseslokaler.

 

Arkitekturen
Arkitekturen i KB-Hallen er funktionalisme, forstået som en arkitektur hvor formen følger funktionen i en stringent kubisk form. Hans Hansen tilføjer i KB-Hallen andre momenter – de svungne former og en – for sin tid – voldsom farvesætning.
Den svungne form ses allerede i bygningens facade, den kan opfattes som afledt af bygningens konstruktion, men er samtidig en forløber for den udstrakte brug af svungne former inde i bygningen.

Farvesætningen  i KB-Hallen er sort, koboltblå, engelsk rød og hvid. Den sorte ses bl.a. på gelændere på alle trapper og på gulvarealerne under sæderækkerne. Den røde på bærende elementer  - ribbebuerne og søjlerne samt faste bænke i hallen, medens den blå findes på vægge etc.
Træningshallerne er malet i græsgrønt.


Konstruktionen
Chr. Ostenfeld skriver om hallen konstruktion: "Taget er en helstøbt jernbetonkonstruktion, som kan deles i en overbygning og en underbygning.

Underbygningen dannes af de udenom det 20x40 meter store spillefelt opbyggede tilskuertribuner, der hæver sig til en højde af ca. 5 m over spillegulvet. Alle tribuner er udført som skrå jernbetonplader uden bjælker. På langsiderne understøttes tribunepladserne forneden på væggene af en ingeniørgang foroven på en buet ydervæg med store vinduer mod det fri. Imidlertid er tribunepladserne forlænget ca, 3 m udover denne ydervæg, og spidsen understøttes af tenformede skrå søjler…
Over det således beskrevne amfiteater med underliggende garderoberum, forhaller m.m. hæver sig en tagkonstruktion, der bæres af 4 hovedbuer … og af de 2 jernbetongavle i bygningens ender."

Bygeteknisk er konstruktionen ikke pionerarbejde, men er til gengæld en yderst kompetent ingeniørmæssig løsning på den stillede opgave at danne en bred, overdækket hal til sport og samtidig skaffe et stort antal mennesker ind, på pladser og ud igen.

Om opvisningshallen skriver Hans Hansen: "Denne hal var både i arkitektonisk og konstruktiv henseende den interessanteste del af opgaven. Det store antal tilskuere, som skulle fordeles på deres pladser, se lige godt og fjernes igen på så let og smertefri måde som muligt, medførte en mængde brandmæssige krav, særlige krav til varme og ventilation, akustisk regulering og til ordning af garderobe og toiletforholdene."

Hans Hansen skriver videre: "Fra parterreetagen går publikum ad 4 store trapper til en fordelingsgang bag tribunerne. Denne gang fremkommer ved, at tribunerne, som er opført på skråtstillede jernbetonplader, gennembryder hvælvingen og viser sig udvendig som de ”gondol”-lignende udbygninger på begge sider."


I forlængelse af opvisningshallen ligger på vestsiden det bygningsanlæg, som kaldes klubhuset. Hans Hansen skriver om klubhuset: "Klubhuset er opført som helstøbt jernbetonhus og rummer som sagt de daglige opholdslokaler, kontorer, restaurant m.m. og endelig den store samlingssal med en gulvflade på ca. 12x24 m og en indvendig højde af ca. 8 m. Vinduesvæggen og den ene endevæg deles af en 2,5 m bred balkon. På de to andre vægge (i alt ca. 250 m2) har maleren Sikker Hansen efter opgave af Carlsbergfondet udført en meget smuk dekoration udformet over karakteristiske situationer fra de tre sportsgrene, som klubben dyrker, tennis, fodbold og kricket."

Pejsesalen benyttes til foredrag, møder, mindre udstillinger, koncerter og til større fester.

I forlængelse af opvisningshallen og ved siden af Pejsesal og restaurant ligger træningshallen for tennis med to baner. Hallen er 76 m lang og er overdækket af 19 ens jernbetonbuer med 22 meters spændvidde. De to baner er adskilt af en gang og flytbare afskærmninger i kunststof.

I forlængelse af Pejsesalen, i det der på den oprindelige tegning benævnes forhal, er der i dag indrettet en mindre restaurant, kaldet ”Granen”.

Som den sidste af træningshallerne ligger badmintonhallen. Det er en lille hal og Ostenfeld skriver om den: "For at spare tid ved arbejdets udførelse er denne hals bærende konstruktioner udført i jern. Taget bæres af 2 halvcirkulære jernbuer i svejset konstruktion."

På østsiden af træningshallerne ligger omklædningsrummene for fodboldklubben. Omklædningsrummene er i 1 etage men på midten er bygningen forhøjet med en 1. sal, beregnet til klublokaler.

Bygningskomplekset afsluttes mod syd af det viste svømmebassin, placeret foran et nyistandsat caféområde.

 

Baggrund
KB-Hallen har gennem tiden været en markant bygning i storbyen, og har været ta-get i brug til mangt og meget. Under besættelsen blev den efter flådens sænkning brugt til internering af flådens mandskab, anbragt i tre-etages køjesenge. Den blev udsat for shalburgtage i 1943, men ovenlyset nedsatte trykket fra eksplosionerne og skaderne var til at overskue. Hallen var renoveret allerede i 1945.

Efter besættelsen blev der i en kort periode anbragt baltiske flygtninge i hallen.

I efterkrigstiden har hallen fungeret som ikon for det pulserende storbyliv. Beatles afholdt her sin eneste koncert i Danmark, og det er blevet fulgt af en række markante begivenheder og koncerter samt også flere mere kommercielle såsom loppemarkeder og sex-messer. Hertil kommer, ikke at forglemme, hallens oprindelige funktion – sporten. 

 

Vedligeholdelsestilstand
KB-Hallen gennemgik en større renovering i perioden 1980-85. Man har været loyal overfor den oprindelige arkitektur og farveholdning, dog har tennissidens omklædningsrum fået en pladebeklædning og nye vinduer.

 

Planbestemmelser
Lokalplan 109 fra 2000 udpeger KB-Hallen som bevaringsværdig og bestemmer, at den ikke må nedrives, ombygges eller på anden måde ændres, dog undtaget indvendig ombygning, som ikke ændrer bygningens ydre karakter.

 

Kommuneatlas
I Frederiksberg Kommuneatlas har KB-Hallen høj bevaringsværdi.

 

Omgivelser
Adgangen til KB-Hallen dannes af et halvrundt anlæg med store træer, anlægget er flankeret af 5 etages boligblokke anbragt i et takket forløb, der åbner for synet til hallen.
Mod vest, øst og syd er hallen omkranset af boldbaner, mod øst og syd af fodboldbaner og mod vest af tennisbaner. Omgivelserne angiver således hallens funktion.

 

Litteraturhenvisninger
Weilbach om Hans Hansen

Arkitekten årg. 1936. p. 221-226

Ingeniøren, 1938, nr. 51

Kjøbenhavns Boldklubs Aarsberetning 1936 og 1937

Pjece om KB-Hallen, uden år, men ca. 1938

Kjøbenhavns Boldklub 1876 – 26 april – 1976. Ved Poul Prip

K.B- - 125 år. Et kalejdoskopisk billede af en boldklub og dens by. Af Allan Mylius Thomsen

Idrættens rum. Nybrud i idrættens arkitektur. Hans Lyngsgård

(Oplæg til Det Særlige Bygningssyn i forbindelse med fredningen 2011) 

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Idrætsanlæg
Bebyggelsestype:
Hovedstad - Forstadskvarter (blandet kvarter)
Fredningsomgivelse:
Andet

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningsbeslutning
Dato:
17-02-2011
Begrundelse:
Kulturarvsstyrelsen finder, at KB-Hallen bestående af opvisningshal, træningshal med to tennisbaner, badmintonhal, Pejsesalen, restaurant, diverse klublokaler, om-klædningsrum etc. samt et udendørs svømmebassin (1936-38, arkitekt Hans Hansen og ingeniør Chr. Ostenfeld), Peter Bangs Vej 147, Frederiksberg Kommune, har de arkitektoniske, ingeniørmæssige og kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en fredning. Arkitektonisk er sportsanlægget opført i en renfærdig funktionalistisk stil, hvor formen følger funktionen i en stringent kubisk form og hvor ingeniørens bidrag træder tydeligt frem. Hans Hansen tilhørte den gruppe af danske arkitekter, der arbejdede med en kraftig farvesætning af det funktionalistiske byggeri. KB-Hallen er en frem-trædende repræsentant for denne kulørte linje i dansk funktionalisme, der i KB-Hallen især kommer til udtryk i farvesætningen af facaderne, de forskellige træningshaller og i opvisningshallen. Hans Hansen tilføjer i KB-Hallen andre momenter, de svungne former og den markante og karakteristiske farvesætning. Den svungne form ses allerede i bygningens facade, den kan opfattes som afledt af bygningens konstruktion, men er samtidig en forløber for den udstrakte brug af svungne former inde i bygningen. Samspillet mellem de dristige betonkonstruktioner med de røde understøttende søjler, de udkragede "kasser" og facadens lysende blå med logoet udskåret i betonen skaber en inciterende og markant arkitektur. KB-Hallen har i tidens løb fremstået som ikon for et pulserende storbyliv i form af sportsarrangementer, stormøder og koncertoplevelser. KB-Hallen er således en vigtig kulturhistorisk markør i Københavns og Frederiksbergs historie. Kulturarvsstyrelsen finder således, at de bærende fredningsværdier især knytter sig til hovedkonstruktionerne samt til bygningernes og svømmebassinets ydre udtryk, både form- og farvemæssigt. I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig især til selve opvisningshallens gange og til trapperne. I Pejsesalen knytter de bærende fredningsværdier sig til trappen, til balkonen og til Sikker Hansens murmalerier. De bærende fredningsværdier knytter sig overalt til de oprindelige materialer og til farvesætningen. Videre vægter styrelsen, at oprindeligt inventar i form af døre og andre snedkerdetaljer samt at eksempelvis lamper bibeholdes. Samtidig er styrelsen indstillet på, at bygningerne skal kunne tilpasses skiftende krav under hensyntagen til, at fredningsværdierne skal opretholdes.
Journal nr.:
2010-7.82.02/147-0003

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
14-11-2013
Begrundelse:
Kulturstyrelsen finder ikke, at betingelserne for en fortsat fredning af KB-Hallen (1936-38 af arkitekt Hans Hansen og ingeniør Christen Ostenfeld, fredet 2011) bestående af opvisningshal, træningshal med to tennisbaner, badmintonhal, Pejsesalen, restaurant, diverse klublokaler, omklædningsrum etc. samt udendørs svømmebassin, Peter Bangs Vej 147, Frederiksberg Kommune, længere er til stede. Branden, som den 28. september 2011 hærgede den store opvisningshal, ødelagde ikke blot alt interiør, men beskadigede tillige betonkonstruktionerne, så det ikke vil være sikkerhedsmæssigt forsvarligt at bevare og genanvende dem. Fredningsværdierne i den væsentligste del af KB-Hallen må derved anses for tabt, og det vil ikke være hverken teknisk eller økonomisk muligt at genoprette dem. Da en genopbygning af hallen i givet fald må ske helt fra grunden, med nye materialer og efter moderne metoder finder Kulturstyrelsen det ikke meningsfyldt at fastholde fredningen. De sekundære haller, omklædningsrum mv., som ikke blev beskadiget ved branden, har efter Kulturstyrelsens opfattelse ikke de tilstrækkelige kulturhistoriske og arkitektoniske værdier til at kunne bære en fredning alene. Kulturstyrelsen skal opfordre til, at der ved udformningen af en ny hal vises respekt for den oprindelige KB-Hals status som arkitektonisk og kulturelt ikon.
Journal nr.:
2013-7.82.04/147-0001


Dokumenter

Navn:
Kulturministeriets afgørelse 11-04-2014
Dokumenttype:
PDF-dokument
Beskrivelse:
Kulturministeriet stadfæstede 11. april 2014 Kulturstyrelsens beslutning om at ophæve KB-Hallens fredningOmfattede bygninger: 1


Bygning med bevaringsværdi 3 Peter Bangs Vej 147

Fredede omgivelser: 1

Signatur Andet
Svømmebassin


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap