OBS. Udfald ved kortvisning kan forekomme

Sag: Den gamle skole og Degneboligen

Degnestræde 3-5 og 7, Greve
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Skole
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Den gamle skole og Degneboligen
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Degnestræde 3-5 og 7
Kommune:
Greve
Omfang:
Skolebygningen (1834, 1867 og tilbygget 1926) samt degneboligen (1842). Fredet 1989. *
Beskrivelse:
Den Gamle Skole og Degneboligen ligger umiddelbart øst for Greve Kirke.    

Den Gamle Skole består af to sammenbyggede længer. En sydlig længe som vender gavlene nord-syd, samt en på den nordvendte gavl tilbygget nordlig længe, som vender gavlene mod øst og vest. Begge længer er grundmurede bygninger i én etage med sorte sokler, gulkalkede murflader og røde heltage. Den nordlige længes tagflader er ubrudte, mens der i den sydlige længe findes flere traditionelle tagvinduer, to mindre heltagskviste samt en muret skorstenspibe. Bygningernes vinduer er storsprossede kors- og tværpostvinduer med forsatsrammer som dels er med enkeltlagsglas, dels med termoglas. I den nordlige længes østre gavl sidder to nyere vinduer. Begge længer har en muret og hvidkalket hovedgesims med savsnitsfrise. På den nordlige længe står ”Greve Skole 1867 – 1926” udført i smedejern.   

I det indre er den sydlige længe kendetegnet ved en nyere rumfordeling og nyere overflader på gulve, vægge og lofter, herunder linoleumsgulve, glasvæv på væggene og systemplader i lofterne. Stueetagen er indrettet som et moderne kontormiljø, overetagen anvendes til beboelse. På overetagen findes flere ældre døre og gerichter, ligesom trappen er af ældre dato. Den nordlige længe rummer entré, trappeopgang til overetagen samt et tidligere klasselokale. Overfladerne er som i sydlængen generelt nyere, dog findes i entréen en ældre knagerække og hylde samt en lodretstående bræddebeklædning.

Degneboligen ligger ud til Degnestræde og er en lang énetages grundmuret længe med sortmalet kampestenssokkel, gule murflader, hvidmalede trerudede og torammede vinduer samt stråtag med en enkelt tagskægskvist og to murede skorstene. Mønningen er uden kragetræer. Mod gården har bygningen tre døre, hvoraf den ene er nyere. I gavlen mod nord findes en dør, og der er endvidere tilbygget en mindre garagebygning med fladt tag. I gavlen mod syd findes en nyere havedør. Dertil kommer en tavle på facaden med indskriften ”Denne Degnebolig blev opført Aar 1842 ved Iustitsraad M. W. Giøes Godgiørenhed”.

I det indre er bygningen kendetegnet ved en nyere rumfordeling og nyere overflader på gulve, vægge og lofter, herunder pergo- og linoelumsgulve, efterisolerede vægge, skydedøre og lofter af systemplader og indpakkede bjælker. De to køkkener ligger begge ud til gården. Vinduerne har termoforsatsrammer. Der er bevaret flere ældre, afsyrede døre med dørgreb. Det oprindelige, profilerede bjælkelag og bræddeloft ligger over de nyere, sænkede lofter. Fra et mindre rum i den nordvendte gavl er der adgang til den uudnyttede tagetage.
Bygningshistorie:
Den Gamle Skole er opført i 1834. Skolen blev udvidet i 1867 og 1926.
Degneboligen er opført i 1842.
kilder:

Miljømæssig værdi:
Den Gamle Skole og Degneboligens miljømæssige værdi relaterer sig til bygningernes centrale beliggenhed umiddelbart øst for Greve Kirke, idet de tre bygninger indgår som en særdeles væsentlig del af det formfuldendte kulturmiljø, som kirke med kirkegård, præstebolig, skole og degnebolig udgør. Hertil kommer kirkegårdsmuren, den sydvendte have og det markante egetræ, som ligeledes alle bidrager til opretholdelsen af det historiske kulturmiljø omkring Greve Kirke.
Kulturhistorisk værdi:
Den Gamle Skoles kulturhistoriske værdi knytter sig til nordlængens bevarede klasselokale med højt- og tætsiddende, traditionelle korspostvinduer med delvist tophængte øvre rammer, trappeopgang til sydlængen, entréens knagerække, hylde og lodretstående brædder samt teksten på den nordlige murflade, der alle vidner om den tidligere funktion som skole. Hertil kommer placeringen tæt på kirken og præstegården, samt lågen i kirkemuren og den med Degneboligen fælles have, der alle fortæller om de historisk tætte bånd mellem kirken og uddannelsesinstitutionerne.

Degneboligens kulturhistoriske værdi knytter sig til den i det ydre velbevarede, traditionelle længe med næsten ubrudt stråtag og ældre torammede, trerudede vinduer. Hertil kommer facadens tavle, de bevarede, ældre døre og dørgreb samt det oprindelige bjælke- og bræddelag.
Arkitektonisk værdi:
Arkitektonisk fremtræder Den Gamle Skole som to sammenbyggede, men samtidig selvstændige længer, der begge er kendetegnet ved en kraftig hovedgesims med en særdeles markant savsnitsfrise. Udtrykket er stilfærdigt og traditionelt, med sortmalet sokkel, gulkalkede murflader og hvidmalede vinduer. Særlig markant er den nordlige længes lukkede murflade med den enkle smedejernsinskription, der står i skarp kontrast til den østvendte gavls åbne udtryk med store, tætsiddende vinduer. Kontrasten bevidner klart og tydeligt længens oprindelige funktion som klasselokale med behov for et kraftigt sidelys.

Degneboligen fremtræden er i det ydre et velbevaret eksempel på en grundmuret og stråtækt længe fra 1800-tallet. De næsten ubrudte tagflader bidrager til det traditionelle, homogene udtryk.
Bærende fredningsværdier:
I Den Gamle Skoles ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til de to længers traditionelle fremtræden med kalkede murflader, storsprossede vinduer, hovedgesims og næsten ubrudte tegltage med skorsten. Hertil kommer alle dele og funktioner, som knytter sig til den oprindelige funktion som skole, herunder smedejernsinskriptionen og de tophængte vinduer i gavlen. Endelig knytter de bærende fredningsværdier sig til længernes traditionelle materialeholdning.  

I Den Gamle Skoles indre knytter de bærende fredningsværdier sig til de bevarede dele af den oprindelige planløsning samt til alle oprindelige og ældre dele, som relaterer sig til funktionen som skole, herunder hylde, knagerække, trapper, døre og lodretstående bræddebeklædning. Hertil kommer længens traditionelle materialeholdning.

I Degneboligens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til længens traditionelle fremtræden med torammede vinduer og næsten ubrudt tagflade. Hertil kommer længens traditionelle materialeholdning.

I Degneboligens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til de bevarede dele af den oprindelige planløsning, herunder køkkenernes placering ud mod gården, samt alle oprindelige og ældre bygningsdele og –detaljer, herunder døre, dørgreb, loftsbjælker og loftsbrædder. Hertil kommer længens traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Skole
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang ; Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
07-09-1989
Journal nr.:
621-3-104/88

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
28-11-2018
Journal nr.:
18/09527


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 2


Fredet bygning Degnestræde 3
Fredet bygning Degnestræde 7

Fredede omgivelser: 2

Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap