Sag: Nederste Tadre Mølle

Tadre Møllevej 23, Lejre
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Vandmølleanlæg
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Nederste Tadre Mølle
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Tadre Møllevej 23
Kommune:
Lejre
Omfang:
Vandmøllen (ca. 1840) med vandhjul og alt nagelfast mølleinventar, den dermed sammenbyggede lade (1876), mølleslusen nord for møllen med stigbord, de to kanaler mellem mølleslusen og mølledammen, mølledæmningen med stigbord, mølledammen, malekarmen, den stensatte møllerende, den rørlagte kanal fra møllerenden til bagløbet samt bagløbet med stensætninger indtil vandenergianlægget ca. 150 meter sydvest for møllen på ejendommen . Fredet 1959. Udvidet 2012.
Beskrivelse:
Nedre Tadre Mølle ligger ved Taderød Bæk, der er en udløber til Elverdams Å, og hed da også oprindelig Taderød Mølle. Møllen var en af flere i dalen og kan spores tilbage til 1400-tallet. Den eksisterende mølle er opført som kornmølle omkring 1840. Senere har der været drevet stampemølle og savværk. Til møllen har også en overgang været knyttet et bageri. Møllen var i drift indtil 1930'erne. I 1958 blev møllen genindviet og den fungerer i dag som museumsmølle. Facaderne består af bindingsværk og grundmur. Gavlene er bræddebeklædt og taget er et heltag, tækket med strå. Møllen har vandføring, og stigbord og malekarm er bevaret. Møllehjulet er et overfaldshjul, og såvel gangtøj som gearing er bevaret. Møllen er funktionsdygtig med en mængde bevaret mølleinventar, bl.a. kværne og sigter. Den er under istandsættelse, men i øvrigt vel vedligeholdt. (teksten er fra: Møllebygninger i Danmark, Redegørelse og status 1993).
Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Vandmølleanlæg
Bebyggelsestype:
Fritliggende ejendom - Andet
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Fredningsomgivelse:
Vandløb, kanal ; Dam, sø, kær

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
04-12-1959
Journal nr.:
6/59

Type:
Fredningsudvidelse
Dato:
12-06-2012
Begrundelse:
Kulturstyrelsen finder, at Nederste Tadre Mølles omgivelser bestående af mølleslusen nord for møllen med stigbord, de to kanaler mellem mølleslusen og mølledammen, mølledæmningen med stigbord, mølledammen, malekarmen, den stensatte møllerende, den rørlagte kanal fra møllerenden til bagløbet samt bagløbet med stensætninger indtil vandenergianlægget ca. 150 meter sydvest for møllen på ejendommen Tadre Møllevej 23, Lejre Kommune, har de kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en udvidelse af fredningen. Kulturstyrelsen finder, at de ovenfor nævnte dele af omgivelserne ved Tadre Mølle indgår som en væsentlig del af møllen, og at de er afgørende for forståelsen af mølledriften og for oplevelsen af det samlede kulturmiljø. Formål: En udvidelse af fredningen bidrager til at sikre Tadre Mølle og de omgivende strukturer, der er knyttet til vandkraften. Miljømæssig værdi: Vandmøllen med møllegård og omgivelser udgør et velbevaret og helstøbt kulturmiljø i et særdeles markant og naturskønt landskab omkring Elverdamsdalen og Taderød Skov. Kulturhistorisk værdi: Tadre Mølle er den eneste bevarede kildemølle på Sjælland og det eneste sted, hvor den særlige opstemningsform i dalsiden er bevaret. Tadre Mølle er endvidere den sidste mølle i det omfattende system af vandmøller, der siden middelalderen har præget Elverdamsdalen. Møllen står som et vidnesbyrd om mølledriften midt i 1800-tallet og har desuden et stærkt personalhistorisk aspekt i form af historien om ”Mølle-Marie”, den sidste fæster og første selvejer og Danmarks eneste kvindelige møller. Arkitektonisk værdi: Tadre Mølle står som et velbevaret eksempel på landlige produktionsbygninger fra midten af 1800-tallet. Bærende fredningsværdi: De bærende fredningsværdier på den allerede fredede vandmølle omfatter især vandhjulet med alle ud- og indvendige mølledele. Dertil kommer møllebygningens og ladens ydre, herunder vinduer, døre, luger, bindingsværk, stråtagene med en enkelt tagskægskvist på ladens sydside, møllebygningens træbeklædte gavl samt mølledæmningen, malekarmen og den stensatte møllerende.
Journal nr.:
2010-7.82.03/350-0001

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
15-10-2018
Journal nr.:
18/08464


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Tadremøllevej 023, Nederste Tadre mølle, matr. nr. 2, Tadre Møller, Kirke Såby. Summarisk bygningshistorisk undersøgelse. 2 sider. Det Særlige Bygningssyn. Februar 1986.Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Tadre Møllevej 23

Fredede omgivelser: 2

Signatur Vandløb, kanal
Signatur Dam, sø, kær


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap