Sag: Brogade 26

Brogade 26, Køge
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Brogade 26
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Brogade 26
Kommune:
Køge
Omfang:
Forhus mod gaden og sidelængen langs åen (1700- og 1800-tallet).
Fredet 1950.*
Beskrivelse:
Ejendommen ligger i den sydlige del af den middelalderlige bykerne ned til Køge Å og består af et forhus mod gaden, der er sammenbygget med en sidelænge langs åen.

Forhuset er en lav, enetages bindingsværksbygning med delvist grundmuret gadeside. Forhuset ligger meget lavt i forhold til terrænet, hvilket betyder, at man træder to trin ned for at komme ind i bygningen. Forhuset har i den nordlige del en glas-butiksdør, som flankeres af to større butiksvinduer. Den sydlige del har torammede vinduer med tre eller seks ruder. Alle vinduer er malet hvide. Ved siden af butikspartiet er en indgang, der består af et tværgående vindfang, hvori der er indgang til to lejemål beliggende henholdsvis mod nord og syd. Indgangen er på gadesiden udsmykket med et ganske spinkelt gericht, kronet af en tilsvarende spinkel konsol, der begge er hvidmalede. I åbningen er en tofløjet fyldingsdør, der er grønmalet med hvid staffering. Facaden er gulkalket over en sort sokkel og afsluttet i en profileret, hvid gesims dels af træ og dels trukket i puds. Gårdsiden og den sydlige gavl er udført i gulkalket bindingsværk. Soklen med marksten er malet sort, og sugfjælen er gulkalket. Der er mørkegrønne, torammede vinduer med seks ruder i gårdsiden. Døren til den sydvendte butik er udført som en grønmalet revledør. Forhuset bærer et teglhængt heltag med en tofags taskekvist i gårdsidens nordlige del af tagfladen, og der er to hvide skorstenspiber i rygningen − udført med sokkel og betonkrave. Taget er forsynet med zinktagrender.  

Sidelængen, der vender ud mod åen, er sammenbygget med forhuset. Facaden ud mod åen er udført i bindingsværk, der er hvidkalket over stok og sten med sort sokkel og mod taget er afsluttet af en sugfjæl. Vinduerne er torammede med tre eller seks ruder i hver ramme. Mod gården, hvor bindingsværket delvist er bevaret, er facaden kalket gul. I gårdsiden findes et torammet vindue med seks ruder samt tre nyere døre, som fører ind til de forskellige butikslejemål. I sidelængen er en smal passage, som fører ud til facaden mod åen. Passagen har brostensbelægning med en vandrende af granit i midten samt bindingsværksvægge, der er gulkalkede over stok og sten. Også gårdrummet er brostensbelagt. Ind mod naboen i nr. 24 er en gulkalket, tagstensafdækket kridtstensmur.

Alle fire lejemål fungerer med udadvendte funktioner. De er indrettet med et rum mod gaden eller åen samt ganske små toilet- og køkkenforhold mod gården. I forhusets gavl mod åen er bevaret et åbent ildsted fra det oprindelige køkken. I sidelængen, ind mod nr. 24, er der åbent til kip, mens de øvrige rum har bevaret deres lofter.
Bygningshistorie:
I 1761 lå der på grunden et 11 fag langt, enetages forhus. På et tidspunkt før 1791 blev dette forhus forlænget til 13 fag, ligesom der ydermere var en tilbygning på to fag samt en sidebygning på syv fag – alt opført i bindingsværk. 

Mellem 1801 og 1811 forsvandt forhusets tre sydligste fag. Men mellem 1857 og 1867 genopførtes disse fag i grundmur, mens resten af forhuset i bindingsværk blev bevaret. Først nogle år senere fik denne del af forhuset sin nuværende, grundmurede gadeside.
kilder:
Bevaringsværdige Huse i Køge; udarbejdet af Hans Henrik Engquist, Fredningsstyrelsen, Det særlige Bygningssyn, 1978
Miljømæssig værdi:
Brogade 26 indgår som en vigtig del af Brogades afslutning inden Køge Å. De lave huse er placeret efter åens forløb og mødes mod nr. 24 i en lille, sluttet, brolagt gård. Bygningerne vidner om forskellig anvendelse og forskellige behov gennem årene, der efterlader et charmerende miljø, både omkring bygningerne i gadebilledet samt inde i den lille gård.
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi i det ydre knytter sig til forhusets og sidelængens beskedne størrelse, som vidner om yderst beskedne kår. Dette giver sig også til kende i anvendelsen af materialer, hvor døre, vinduer og andre bygningsdele er flyttet rundt og genanvendt.

Den kulturhistoriske værdi ligger ligeledes i bygningernes små rumligheder i det indre. Særligt skal fremhæves det bevarede køkkenildsted med dens stenbelægning i overgangen mellem forhuset og sidelængen, der vidner om tidligere tiders madlavningsforhold. Hertil kommer de bevarede oprindelige og ældre døre med tilhørende hængsler og gerichter.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi for Brogade 26 ligger i de lange bygningsvolumener af bindingsværk i en etage med deres ubrudte tegltage og bevarede skorstenspiber. Hertil kommer forhusets gennemgående vindfang til gården samt den smalle passage i sidelængen, der forbinder gårdrummet med åbrinken. Hertil kommer alle de bevarede ældre døre, indfatninger og vinduer, som er kommet til gennem tiden.

Den arkitektoniske værdi i det indre ligger i de små rumligheder med deres ydmyge og djærve overflader samt sparsomme udsmykninger.  Planløsningen er ændret, men køkkenildstedet i overgangen mellem forhus og sidelænge fortæller os med sikkerhed, hvor køkkenet har været placeret.
Bærende fredningsværdier:
De bærende fredningsværdier ved brogade 26 ligger i bygningernes beskedne ydre dels i overkalket bindingsværk, dels i grundmur med vinduer og døre i varierende udformning samt næsten ubrudte tegltage med skorstenspiber i rygningerne. Hertil kommer forhusets gennemgående vindfang fra Brogade til gården og sidelængens passage, som fører fra gården ud til åen. Endvidere kommer den traditionelle materialeholdning.

I det indre ligger de bærende fredningsværdier i de bevarede små rumligheder og i overfladernes ydmyge og djærve udformning. En særlig bærende fredningsværdi er det bevarede køkkenildsted med stenbelægning og buede jernhammere båret af en jernsøjle, placeret i overgangen mellem forhus og sidelænge. Hertil kommer alle bygningernes ældre detaljer, så som de ældre døre, hængsler, greb, gerichter og synlige bjælker samt den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
06-10-1975
Begrundelse:
Journal nr.:
0000

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
02-06-1950
Begrundelse:
Journal nr.:
6/49


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Brogade 26

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap