Sag: Laugshusgade 8

Laugshusgade 8, Køge
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Beboelseshus
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Laugshusgade 8
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Laugshusgade 8
Kommune:
Køge
Omfang:
Forhuset (1882).
Fredet 1983.*
Beskrivelse:
Bygningen, Laugshusgade 8, ligger i husrækken, midt i Køges ældre bydel, tæt på Køge Kirke. Bygningens østgavl er sammenbygget med nabobygningen, mens der mellem vestgavlen og nabobygningen er en smal slippe.  

Forhuset er grundmuret og opført i én etage på en pudset sokkel. Murene fremstår i gul, blank mur og afsluttet af en enkel muret gesims og et teglhængt heltag med murede teglbelagte brandkamme. I hver tagflade ses to kviste med zinkklædte heltage og et par små tagvinduer. I tagryggen ses to skorstenspiber med sokkel og krave. I vestgavlen ses en række murankre. Bygningens hoveddør sidder i gadesidens midterste fag, og er en nyere, mørk, torammet fyldingsdør med vinduer i den øverste del. I gårdsiden er to nyere hvidmalede fyldingsdøre. Bygningens vinduer er tillige hvidmalede og består af både ældre og nyere vinduer. De fleste vinduer er torammede, mens der i gårdsiden er enkelte etrammede vinduer. Over alle døre og vinduer er murede fladbuede stik, og under vinduerne er murede sålbænke.

I det indre er en bolig med stuer mod gaden, mens køkken, brygges og et badeværelse ligger mod haven. Fra forstuen fører en ældre trappe op til tagetagen, hvor der er indrettet tre værelser og et badeværelse. Overfladerne i køkken og badeværelser er nyere, mens der i flere af de øvrige rum er bevaret ældre trægulve og enkelte fyldingsdøre med beslag og gerichter. Vinduerne er udført med koblede rammer.
Bygningshistorie:
Forhuset er opført i 1882.
kilder:
Bevaringsværdige huse i Køge, udarbejdet af Hans Henrik Engqvist, 1978.
Miljømæssig værdi:
Forhusets facade udgør, sammen med den traditionelle, brede pigstensbelægning langs facaden, en væsentlig del af den historisk dominerede, brolagte gade i Køges middelalderbykerne omkring kirken. Bygningen er, som meget af den indre bys karakteristiske bebyggelse, placeret ud til gadelinjen og tilpasser sig dermed det traditionelle gadenets randbebyggelse.
Kulturhistorisk værdi:
Forhusets kulturhistoriske værdi relaterer sig til bygningens opførelse i blank mur med murankre i gavlen og fladbuede stik over åbningerne, der er karakteristisk for et almindeligt byhus i slutningen af 1800-tallet.  

Hertil kommer værdien af bygningens enkle og symmetriske opbygning, der både i det ydre og det indre afspejler den oprindelige opdeling i fire arbejderboliger. I det ydre gælder dette særligt de symmetriskplacerede kviste, de to skorstenspiber og de to døre i havesiden. I det indre aflæses den tidligere opdeling især i den symmetriske grundplan og den centrale trappe, der opdeler bygningen i fire næsten lige store dele.   

De kulturhistoriske værdier knytter sig endvidere til den delvist traditionelle planstruktur med stuer mod gaden, mens køkken og bryggers ligger mod gården.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi for Laugshusgade 8 knytter sig til den velproportionerede, enkle og symmetriske bygningskrop.

Hertil kommer den enkle og lyse materialeholdning med de blanke mure, hvis murede stik og hamborgfuger giver et levende udtryk til murværket. Den mørke hoveddør har tillige værdi, idet den står i kontrast til murværket og dermed markerer sig som det centrale element i bygningen.
Bærende fredningsværdier:
I bygningens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til den på alle sider symmetriske opbygning med vinduessætning, døre, kviste og to skorstenspiber. Hertil kommer de traditionelle bygningsdele, herunder døre, vinduer og murankre, samt den traditionelle materialeholdning.

I bygningens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til den delvist bevarede symmetriske grundplan med den ældre centrale trappe. Hertil kommer de ældre trægulve, døre og gerichter samt den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelseshus
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
29-10-1985
Begrundelse:
Journal nr.:
625-3-71/85

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
07-03-1983
Begrundelse:
Journal nr.:
621-3-40/82


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Laugshusgade 008, matr. nr. 123b, Køge bygrunde. Summarisk bygningsarkæologisk beskrivelse. 1 side samt tegninger. Leif Topsøe-Jensen/Jens Chr. Varming. Juli 1982.


Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Laugshusgade 8

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap