Sag: Kirkestræde 3

Kirkestræde 3, Køge
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Beboelseshus
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Kirkestræde 3
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Kirkestræde 3
Kommune:
Køge
Omfang:
Forhuset (1638).
Fredet 1919.
Beskrivelse:
Bygningen ligger i Kirkestrædes husrække, midt i Køges ældre bydel mellem Køge Kirke og Torvet.

Forhuset er en fem fag lang, énetages portbygning opført i rødmalet bindingsværk med rødkalkede tavl over en pudset og sorttjæret sokkel. Mod gaden ses en hvidmalet gesims med savskifte, mens der mod gården er gennemstukne bjælkeender. Taget er et opskalket heltag af røde vingetegl med en nyere skorstenspibe i rygningen. I tagfladen mod gaden ses to nyere tagvinduer og mod gården er et tagvindue samt en nyere zinkinddækket kvist. I facadens to nordligste fag er et portrum, der lukkes af en ældre, sorttjæret, enfløjet revleport med ældre beslag og sorttjærede stolper. Over porten er tre gennemstukne bjælkeender, der understøttes af knægte, og imellem disse ses en porthammer med inskriptionen: OLUF SAN DERS SON ANNO 1638: / MARGA RETA JØR GENSDAA TER. Knægte og porthammer er rødmalede med guldoptrukne detaljer. Ved siden af porten findes en nyere, rødmalet fyldingsdør med overvindue og to granittrin foran. Bygningen har ældre, hvidmalede og torammede vinduer med forsatsruder. I selve portrummet er bindingsværket overkalket i en lysegul farve, og i gårdsiden er de to fag nærmest porten skråt afskåret, og heri sidder en nyere, rød pladedør.

I det indre er indrettet en bolig med køkken mod gaden, værelse og bad mod gården og en stue i tageetagen, hvor der er åbent til kip. Overfladerne er hovedsageligt nye, herunder trægulve, klinkegulve og gipslofter. Trappen og dørene med gerichter er ligeledes nyere, og udført i fyrretræ. Af ældre detaljer er en enkel bindingsværksvæg samt synlige loftbjælker i alle rum.
Bygningshistorie:
Forhuset blev opført i 1638 af Oluf Sandersson som en to stokværk høj portbygning, der hørte til Slagtergården, som lå Torvet 18.

Mellem 1791-1801 blev det øverste stokværk fjernet, og bygningen fremstod herefter i et stokværk som i dag.

Under H.H. Engqvists gennemgang af Køges bevaringsværdige huse i 1978 stod forhuset med sorttjæret bindingsværk og gulkalkede tavl, vinduer og døre var rødmalede og i tagfladen var der kun et enkelt tagvindue mod gaden.
kilder:
Bevaringsværdige huse i Køge, udarbejdet af Hans Henrik Engqvist, 1978.
Miljømæssig værdi:
Forhusets facade udgør en vægtig del af den ældre brolagte gade i Køges middelalderbykerne mellem Kirken og Torvet. Bygningen er, som meget af den indre bys karakteristiske bebyggelse, placeret ud til gadelinjen og tilpasser sig dermed det traditionelle gadenets lukkede randbebyggelser.
Kulturhistorisk værdi:
Forhusets kulturhistoriske værdi relaterer sig til det kraftige bindingsværk med gennemstukne bjælkeender, samt facadens knægte og porthammer, der vidner om de typiske arkitektoniske retningslinjer for bindingsværkbygninger i en købstad omkring 1600-tallet. Endvidere vidner den brede port og portrummet om bygningens tidligere sammenhæng med den store slagtergård på Torvet, hvor der var behov for at transportere varer til og fra gårdrummet.

Hertil kommer det fornemme, smedede beslag på porten, der sammen med inskriptionen på porthammeren underbygger fortællingen om bygningens opførelse i 1638. Navnene på porthammeren samt den midterste knægt, der er udstyret med et bomærke, vidner tillige om at bygningens bygherre var Oluf Sandersson.
 
I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til de bevarede skorsten, loftbjælker og bindingsværksvægge, idet disse vidner om bygningens alder.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi knytter sig til det lille bygningsvolumen, hvor særligt facadens fremtræden med det kraftige bindingsværk, den markante savskiftegesims, den brede port og den ubrudte tagflade dominerer udtrykket. Porten fremstår markant, og som den mest iøjnefaldende bygningsdetalje, grundet det meget store beslag, der er udsmykket med snoede volutter.

Hertil kommer de mange detaljer over porten, herunder de volutsvungne konsolknægte, hvoraf to er udsmykket med et bruskbarokt akantusblad og den midterste med et bomærke. At disse detaljer sammen med inskriptionen på dørhammeren er optrukket med guld, får dem til at træde frem fra den rødmalede bund, hvilket har stor visuel effekt.
Bærende fredningsværdier:
I bygningens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til bygningens volumen med heltag og næsten ubrudte tagflader samt portgennemkørsel. Hertil kommer det traditionelle bindingsværk med alle detaljer, herunder det kraftige bindingsværk med gennemstukne bjælkeender, udskårne knægte og porthammer med inskription samt den ældre revleport med beslag og facadens gesims. Endvidere knytter de bærende fredningsværdier sig til de ældre vinduer og den traditionelle materialeholdning.

I bygningens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til bygningens etageadskillelse, de synlige loftbjælker, bindingsværks-væggene og skorstenen samt den traditionelle materialeanvendelse.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelseshus
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
24-04-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
33/18

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
23-11-1945
Begrundelse:
Journal nr.:
33/18

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
06-03-1919
Begrundelse:
Journal nr.:
33/18


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Kirkestræde 3A

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap