Sag: Nørregade 022

Nørregade 22, Køge
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Etagebeboelseshus
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Nørregade 022
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Nørregade 22
Kommune:
Køge
Omfang:
Forhuset (slutningen af 1600-tallet, gadefacaden 1877).
Fredet 1983.*
Beskrivelse:
Nørregade 22 ligger vest for Køge Kirke i Køges ældste bykerne. Bygningen er opført som beboelses hus og rummer i dag butik og café i stueetagen samt kontorlokaler på første sal.

Nørregade 22 er en ti fag lang bygning i to etager over en kælder. Bygningen er grundmuret mod gaden og opført i bindingsværk mod gården. Den bærer et heltag af røde vingetegl med to skorstenspiber med sokkel og krave rygningen og tre kviste i tagfladen mod gaden. Kvistene har torammede vinduer og sternbrædderne har dekorativt udskårne tunger. Alt træværk er blåmalet. Gadefacaden er hvidmalet, og underetagen er inddelt i nyere butiksruder, der delvist følger overetagens faginddeling, og foran butikkens indgangsdør er der en granittrappe, og i det sydlige sidefag er portåbningen. Overetagen har brede sidefag med trerammede vinduer sat i blændinger med murede bryn over. Etagens øvrige vinduer er inddelt i blændinger på to, fire og to fag, alle blændinger er afsluttet med trappefriser øverst. Vinduerne er ældre, blåmalede korspostvinduer, og der er gennemgående murede sålbænke under vinduerne i hver blænding. Facaden afsluttes øverst af en hovedgesims med tandsnit. I portrummet er væggenes bindingsværk kalket over stok og sten, og der er opsat nyere belysning i loftet. På gårdsiden er der over de to nordligste fag tilbygget et sidehus, der ikke er omfattet af fredningen. Portåbningen er på gårdsiden udført i bindingsværk med skråbånd og bue udskåret i overliggeren. På denne side er bindingsværket kalket over stok og sten. I tredje til tiende fag er overetagen udkraget i en svalegang, der siden er blevet lukket og inddraget i førstesalens lejlighed. Svalegangens udkragede bjælker bæres af affasede skråstivere. Der er adgang til første sal ad en nyere ligeløbs trætrappe med repos foran en indgangsdør i 10. fag. I stueetagen er der korspostvinduer med opsprosset underramme, mens første sals vinduer er torammede, torudede vinduer. Alle vinduer er ældre og grønmalede.

I det indre er underetagens butik og café generelt indrettet med nyere overflader og installationer, og den åbne grundplan er ligeledes nyere. Første sal er indrettet med tre fine stuer en suite mod gaden og bagvedliggende mindre rum, tekøkken samt forbindelsesgang i den tidligere svalegang. Der er badeværelse og garderobefaciliteter i den nordlige ende mod sidehuset. Alle rum fremstår med plankegulve og hvidmalede, glatte vægge. Lofterne er pudsede, og der er opsat stukrosetter i stuerne. I alle rum er der ældre hvidmalede fyldingsdøre og gerichter. Dørgrebene er nyere. I det bageste rum mod gangen fremstår bindingsværkets skråstivere synlige. Loftet fremstår uudnyttet og anvendes til opbevaring.
Bygningshistorie:
Nørregade 22 er antagelig opført i slutningen af 1600-tallet. Den tidligere gadefacade var som resten af bygningen opført i bindingsværk med let udkraget øvre stokværk uden knægte. Bindingsværksfacaden blev omsat til den nuværende grundmurede facade i 1877. På et ældre foto af gårdsiden ses det, at der tidligere har været en indgang i stueetagens tredje fag, samt flere vinduer i stueetagen og en kældernedgang med skur midtfor bygningen. I tilknytning til det eksisterende forhus lå der tidligere en elleve fag lang sidelænge langs det nordre skel, et nitten fag langt tværhus samt et seksfags sidehus mod syd, alle opført i bindingsværk i to stokværk.
kilder:
Bevaringsværdige Huse i Køge; udarbejde af Hans Henrik Engquist, fredningsstyrelsen, Det særlige Bygningssyn, 1978. p. 78-79.
Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi ved Nørregade 22, knytter sig i det ydre til bygningens beliggenhed, hvor bygningen indgår harmonisk i husrækken af ældre fredede eller bevaringsværdige bygninger i Nørregade og bidrager herved til det mangfoldige, bevarede historiske miljø i Køge by.
 
På gårdsiden bidrager den hvidkalkede bindingsværksvæg med lukket svalegang, den nyere trætrappe og brolægningen til den bevarede historiske stemning.
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre til den grundmurede gadefacade og den ældre bindingsværksside mod gården, der vidner om bygningens høje alder. Gadefacaden vidner om den ombygning, bygningen gennemgik i 1877, hvor bygningen fik et udtryk, der var tidssvarende for sin samtid. I modsætning hertil står den ydmyge gårdside, opført i overkalket bindingsværk. Den tillukkede svalegang er enestående i Køge, og der endvidere kun få bevarede svalegange i resten af landet.  Hertil kommer tagets stejle hældning, der også vidner om bygningens høje alder.
Arkitektonisk værdi:
I Nørregade 22 knytter den arkitektoniske værdi i det ydre sig til facadens symmetriske opbygning, hvor den rytmiske faginddeling giver liv og karakter til bygningen. Udtrykket er dekorativt, hvilket især skyldes de aftrappede blændinger og bryn over førstesalens vinduer. I modsætning hertil fremstår gårdsiden med sit overkalkede bindingsværk, hvor det robuste tømmer med tydelige spor efter ændringer og de tætsiddende, små vinduer giver denne side et djærvt og enkelt udtryk. Både på facade og gårdsiden er de store, ubrudte tagflader af vingetegl med til at samle og fastholde de to siders forskelligartede udtryk.

I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig særligt til de en suite forbundne stuer mod gaden, hvis plankegulve, enkle stukkatur og fyldingsdøre giver disse rum et let herskabeligt præg. Hertil kommer forbindelsesgangen, der med sit lyst bemalede interiør og mange vinduesåbninger på begge sider, endnu har bevaret sit oprindelige og historiske udtryk som svalegang.
Bærende fredningsværdier:
I Nørregade 22 knytter de bærende fredningsværdier sig i det ydre til den grundmurede facades arkitektoniske fremtræden og historiske udtryk med alle detaljer, herunder den rytmiske faginddeling med aftrappede blændinger og bryn, samt det gennemgående portrum med brolægning. På gårdsiden knytter de bærende fredningsværdier sig til det overkalkede, traditionelt udførte bindingsværk med svalegang og alle ældre detaljer. Hertil kommer de ældre vinduer, de stejle, ubrudte tagflader af røde vingetegl med symmetrisk placerede kviste og skorstene samt den traditionelle materialeholdning.
 
I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig til de bevarede dele af den ældre plan på første sal med alle ældre og traditionelle detaljer, herunder fyldingsdøre, gerigter, stukkatur, plankegulve og det ældre beslagværk. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Etagebeboelseshus
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
01-01-1996
Begrundelse:
Journal nr.:
926/259-0007

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
07-03-1983
Begrundelse:
Journal nr.:
621-3-33/82


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Nørregade 022, matr. nr. 194a, Køge bygrunde. Bygningsarkæologisk undersøgelse. 1. sal og gårdside. 10 sider inkl. tegninger. Ruth og Søren Lundqvist. April 1989 Nørregade 022, matr. nr. 194a, Køge bygrunde. Farvearkæologisk undersøgelse. 1. sal. 4 sider. Ruth og Søren Lundqvist. Februar 1991.


Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Nørregade 22

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap