Sag: Vestergade 31

Vestergade 31, Køge
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Beboelseshus
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Vestergade 31
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Vestergade 31
Kommune:
Køge
Omfang:
Forhuset (1857, gadesiden forhøjet 1886).
Fredet 1983.
Beskrivelse:
Vestergade 31 ligger i husrækken på sydsiden af Vestergade nær Køge Torv Bygningen rummer i dag lejligheder.

Vestergade 31 er et firefags grundmuret byhus i to etager med udnyttet loftetage og et heltag af røde vingetegl, tagfladen sidder der fire nyere ovenlysvinduer. Bygningen står på en sortmalet sokkel, og facaden mod Vestergade er glatpudset med lisener, hvoraf de yderste er kvaderpudsede og de øvrige har et tilbagetrukket felt. Vandret inddeles facaden af en profileret kordongesims. Facaden er hvidmalet og i det vestlige fag sidder en hvidmalet, tofløjet indgangsdør med fyldinger og et todelt, fladbuet overvindue. Foran døren er der en tretrins støbejernstrappe med gelændere. I hvert fag sidder et fladbuet korspostvindue med pudset og profileret indramning. Brystningerne under stueetagens vinduer er prydet med blåmalede støbejernsornamenter og over hvert af disse vinduer er der et hvidmalet etagebånd med en arkantusfrise. I overfacaden er pilastrene ligeledes prydet af blåmalede støbejernsornamenter. Facaden afsluttes øverst af en profileret hovedgesims med æggestav. Bygningens frie gavl mod vest fremstår i gul, blank mur. På havesiden er der over bygningens vestlige fag bygget et trappehus i fuld højde. Havesiden er gulmalet og prydes udelukkende af en muret kordongesims. Her er vinduerne ligeledes fladbuede, hvidmalede korspostvinduer, hvoraf overetagens vinduer er nyere og stueetagens er ældre. Alle vinduerne har grønmalede sålbænke. I tagfladen mod haven sidder der en ældre kvist, et nyere tagvindue og en skorsten af gule mursten.

I det indre er bygningen inddelt i lejligheder, en på hver etage. Fra indgangsdøren kommer man ind i en forgang med hovedtrappe til de øvrige etager. Hovedtrappen har bevaret en drejet mægler og et ældre trægelænder med drejede balustre. I stueetagen og på første sal er grundplanerne præget af repræsentative stuer mod gaden og mindre værelser, køkken og bad mod have siden. I lejlighederne er der flere steder bevaret ældre bræddegulve, profilerede fodpaneler, ældre fyldingsdøre med gerigter, enkel stuk og stukrosetter. I et værelser er der lagt parket og køkkenerne fremstår med linoleumsbelagte gulve. Lejligheden på loftetagen er indrettet i nyere tid og præges derfor overvejende af nyere overflader, her er bevaret enkelte, ældre fyldingsdøre. Ved bygningens bagdør ligger der et ældre gulv af flerfarvede, mønsterlagte kakler.
Bygningshistorie:
Bygningen blev opført i 1857, som en enetages bygning mod gaden og to etager mod gården. Facaden blev forhøjet i 1886 og den oprindelige facadeudformning fra både 1857 og 1886 er bevaret i dag. Bygningen blev opført som lejligheder.
kilder:
Bevaringsværdige Huse i Køge; udarbejdet af Hans Henrik Engquist, Fredningsstyrelsen, Det særlige Bygningssyn, 1978. p.112.
Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi ved Vestergade 31 knytter sig til bygningens beliggenhed i husrækken på sydsiden af Vestergade, hvor den indpasser sig harmonisk i højde og formsprog i rækken af borgerhuse fra 1800-tallets anden halvdel.  

På bygningens gårdside danner bygningens gulmalede murværk sammen med den lille pigstensbelagte gårdsplads og de små ældre udhuse et stemningsfuldt gårdmiljø. De ældre udhuse samt gårdspladsens pigstensbelægning er ikke omfattet af fredningen.
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi ved Vestergade 31 knytter sig til bygningens facade i senklassisk stil, hvilket gør bygningen til et eksempel på senklassicismens indtog i Køges bebyggelse i løbet af 1850erne. Her afløste den en mere traditionel håndværkstradition, der hidtil havde præget byens bebyggelse. Endvidere knytter den kulturhistoriske værdi sig til kontrasten mellem den udsmykkede gadefacade og den enkle og prunkløse gårdside, hvor udhusene vidner om ejendommens tidligere funktioner med mindre husdyrhold og værksted.

I det indre er den kulturhistoriske værdi knyttet til de bevarede dele af lejlighedernes traditionelle grundplan med repræsentative stuer mod gaden og sekundære værelser og køkken mod gårdsiden. I gulvene ses flere steder spor efter ændringer i rumfordelingen mod gårdsiden.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi i Vestergade 31 knytter sig i det ydre til den harmoniske og overordnede symmetrisk opbyggede facade, der får et fornemt og pynteligt udtryk gennem udsmykningen med blændinger, støbte jernornamenter, æggesnit og arkantusfrise.

I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig særligt til stuerne, hvor de store vinduer giver et smukt lysindfald. Hertil kommer lofternes enkle stukdekoration og de oprindelige fyldingsdøre, der fastholder en stemningsfuld, historisk stemning i det indre.
Bærende fredningsværdier:
De bærende fredningsværdier i Vestergade 31 knytter sig i det ydre til den grundmurede, pudsede bygning med senklassicistisk facade med alle detaljer, herunder de ældre vinduer, hoveddøren med ældre greb og den traditionelle materialeholdning.

I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig til de bevarede dele af den ældre grundplan med stuer mod gaden og sekundær rum, køkken og bad mod gårdsiden samt den ældre hovedtrappe og alle ældre detaljer, herunder stukkatur, fyldingsdøre, paneler, bræddegulve, trægelænder og mægler. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelseshus
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
07-03-1983
Begrundelse:
Journal nr.:
621-3-51/82

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
19-08-2005
Begrundelse:
Journal nr.:
2003-123/259-0003


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Vestergade 31

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap