Sag: Blikkenslagergården

Vestergade 6, Køge
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Beboelseshus
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Blikkenslagergården
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Vestergade 6
Kommune:
Køge
Omfang:
Forhuset (ca. 1580) med udskud (efter 1863) og sidelænge.
Fredet 1919. Udvidet 1983.*
Beskrivelse:
Blikkenslagergården ligger i husrækken af ældre huse på nordsiden af Vestergade, der fører op til Køge Torv.

Blikkenslagergården er en seksten fag lang bindingsværksbygning i et stokværk med styrterumsetage, der har udskårne tagskægsknægte. Bindingsværk og tavl står rødkalket over stok og sten. Fire fag mod øst er forhøjet til to etager i en taskekvist. Taget er et teglhængt, opskalket heltag med røde vingetegl, en kvist, to nyere tagvinduer og en ældre skorstenspibe i rygningen. Stueetagen er indrettet til to butikker begge med opsprossede, hvidmalede butiksvinduer. Den tofløjede port samt de tre indgangsdøre til bygningen er alle blåmalede. På gårdsiden har bindingsværket også gennemstukne bjælkehoveder, de fire midterste fag er udbygget i et udskud, hvor i der sidder to nyere indgangsdøre med fyldinger. I tagfladen er der tre kviste og to GVO-vinduer. Forhuset er sammenbygget med en ottefags bindingsværkslænge, der bærer et heltag af røde vingetegl, i rygningen sidder to skorstenspiber med sokkel og krave og der er tre kviste i tagfladen. Gårdsiden på forhus og sidelænge står rødkalket over stok og sten, dørene er blåmalede. Udover butiksvinduerne mod gaden er alle vinduer på gade- og gårdside enten ældre eller nyere kopier heraf, vinduerne er torammede med to eller tre ruder. I portrummet er gulvet brolagt.

Idet indre fremstår forhusets butikslokaler med nyere klinkegulve, pudsede vægge med synligt overmalet bindingsværk, synlige loftbjælker, hvorimellem loftet er beklædt med plader. I den ene butik er der adgang til loftet ad en nyere ligeløbstrappe i traditionel udformning, hvor den ældre tagkonstruktion ligeledes er synlig, her udgøres gulvet af nyere, lakerede brædder. Alle overflader på nær gulvene er hvidmalede. Fra gårdsiden er der adgang til en lejlighed i to plan, der ligeledes præges af nyere overflader med samme overfladebehandling som i butikslokalerne samt nyere klinkegulve. Bygningens tømmerkonstruktion står synlig og hvidmalet flere steder, og den ældre grundplan er i store træk bevaret med køkken, bad og toilet mod gården og en stue mod gaden. I sidelængen er der ligeledes indrettet en lejlighed med en nyere grundplan. Vægge, lofter og gulve har samme overfladebehandling som i forhuset.
Bygningshistorie:
Blikkenslagergården blev opført ca. 1580 i to bygningsafsnit. Sidelænge anføres i 1761 til at være 12 fag lang, men forkortes i til sin nuværende længde i imellem 1811 og 1817. Luden på gårdsiden blev tilbygget efter 1863.
kilder:
Bevaringsværdige Huse i Køge; udarbejde af Hans Henrik Engquist, Fredningsstyrelsen, Det særlige Bygningssyn, 1978. p.102.
Miljømæssig værdi:
Blikkenslagergården indgår med sin farvestrålende facade harmonisk i husrækken af ældre fredede eller bevaringsværdige bygninger i Vestergade. Herved bidrager bygningen til det bevarede historiske miljø i Køge by.
 
På gårdsiden danner de rødkalkede bindingsværksvægge på forhus og sidelænge samt brolægningen et fint gårdmiljø, der giver en autentisk historisk stemning.
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi i Blikkenslagergården knytter sig i det ydre til bygningens fremtræden som en prominent gård i Køges ældste bykerne. Denne fremtræden karakteriseres ved konstruktionen i bindingsværk med de karakteristisk udskårne tagskægsknægte og tagets stejle taghældning. Blikkenslagergårdens tagskægsknægte er de ældste i Køge, og denne knægttype blev siden et særkende for Køges bindingsværk. Endvidere har tagskæsgsknægtene en sjældent forekommende form bestående af udskårne, snoede søjleskafter, båret af volutkonsoller. Udover deres dekorative værdi, har tagskægsknægtene flere funktioner: de forstærker styrterumsvæggen, støtter tagudhænget samt omslutter og beskytter de gennemstukne bjælketappe. Hertil kommer bygningens karakteristiske, stejle taghældning, der også vidner om bygningens høje alder.

I Blikkenslagergårdens indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til de mange spor i den synlige tømmerkonstruktion, der vidner om om- og tilbygninger igennem bygningens lange historie.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi ved Blikkenslagergården knytter sig i det ydre til facadens historiske udtryk, der understøttes af bygningens bindingsværk med dekorativt udskårne detaljer. Endvidere understreger det kraftige bindingsværks taktfaste rytme bygningens lange facade. Hertil kommer den store, stejle tagflade, der samler og giver bygningen karakter, og får den til at stå frem i Vestergades nordlige husrække. På gårdsiden knytter den arkitektoniske værdi sig til forhusets varierede udformning med kviste og udskud, der giver bygningen et afvekslende og levende udtryk.
Bærende fredningsværdier:
I Blikkenslagergårdens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til facadens arkitektoniske fremtræden og historiske udtryk med alle detaljer, herunder det kraftige bindingsværk med styrterum, gennemstukne bjælketappe, udskårne tagskægsknægte, kalkede tavl samt ældre og nyere, traditionelt udformede vinduer og døre. Hertil kommer det gennemgående portrum med brolægning, de stejle og stort set ubrudte tagflader, samt den traditionelle materialeholdning.
 
I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig til de bevarede dele af den ældre plan i forhuset, den bevarede tømmerkonstruktion i for- og sidelænge med alle ældre detaljer. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelseshus
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
02-04-1990
Journal nr.:
426/259-0001

Type:
Fredningsudvidelse
Dato:
07-03-1983
Journal nr.:
621-3-47/82

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
06-03-1919
Journal nr.:
33/18


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 2


Fredet bygning Vestergade 6A
Fredet bygning Vestergade 6A

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap