Sag: Kirkestræde 14 og 16 (fredning ophævet)

Kirkestræde 14 og 16, Køge
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Kirkestræde 14 og 16 (fredning ophævet)
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Kirkestræde 14 og 16
Kommune:
Køge
Omfang:
Forhuset nr. 14 (bindingsværksbygningen fra før 1761, gadesiden pudset efter 1877) med sidehus. F. 1984. Forhuset nr. 16 (1820). F. 1944. Ophævet 2019
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
25-04-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
0000

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
31-12-1944
Begrundelse:
Journal nr.:
0000

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
25-04-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
0000

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
03-12-2019
Begrundelse:
Slots- og Kulturstyrelsen finder, at Kirkestræde 14 forhuset (fra før 1761) med sidehus og Kirkestræde 16 forhuset (1820) i Køge, Køge Kommune ikke længere har de arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en fortsat fredning. Slots- og Kulturstyrelsen er opmærksomt på, at de to forhuse og sidehuset udgør en vigtig og karakteristisk del af bebyggelsen og kulturmiljøet i Køges gamle bydel. Imidlertid har ombygninger efter 1984 især omkring 2000 betydet, at betragtelige dele af bygningerne er fornyet. Disse arbejder har ikke haft karakter af vedligeholdelse eller istandsættelse af de ældre bygningsdele, men snarere af udskiftninger. Bygningerne har dermed mistet en betydelig grad af autenticitet. I det ydre er både forhus og sidehus, Kirkestræde 14, relativt velbevaret, omend dele af tømmeret er fornyet, og den ene skorstenspibe mangler. Hertil kommer den fornyede hoveddør, hvis lavtsiddende rude er fremmed for klassicismens proportionslære. Vinduerne er fornyet, men traditionelt udført. I det indre er for- og sidehusene, der tidligere har været bl.a. avisredaktion og lokalarkiv, præget af ombygningen til biblioteksfunktioner. Der er nye klinkegulve, nye overflader og nye snedkerarbejder, foruden et nyt vindfang. Hertil kommer, at rumopdelingen er ændret flere gange i løbet af 1900-tallet - senest ved ombygningen til bibliotek i 2000, således at forhuset i dag udgør ét stort rum. I det ydre er Kirkestræde 16 relativt velbevaret, og der er bevaret detaljer som de gennemskårne knægte ved de to kældernedgange. Men der er opsat fire nye taskekviste mod gården og dele af tømmeret er fornyet. Vinduerne er fornyet omend i traditionel udførelse. I det indre er strukturen i planen bevaret med to rum i dybden og to skorstene, og syd for porten er de små rum med ældre snedkerarbejder og overflader bevaret. Men nord for porten er der indsat en ny trappe, ny gulvbelægning, nye snedkerarbejder og nye overflader. Loftsetagen er nyindrettet til kontorlokale og der er indsat nye kviste for at skaffe lys. De relativt få, ældre bygningsdele, der er bevaret, vurderes ikke at være tilstrækkeligt til en opretholdelse af fredningen. Dog finder Slots- og Kulturstyrelsen, at Kirkestræde 14 og 16’s ydre fortsat bør bevares, idet bygningerne indgår som en væsentlig del af det samlede, historiske miljø mellem kirken og Torvet i Køge og i Køges gamle bydel i det hele taget. Styrelsen har i den sammenhæng noteret sig, at Kirkestræde 14 og 16 er omfattet af en bevarende lokalplan og er overbevist om, at bygningen også fremover vil være i gode hænder.
Journal nr.:
19/03225


Omfattede bygninger: 1


Bygning uden fredning/bevaring Kirkestræde 16

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap