Sag: Hule Møllegård

Kisserupvej 5, Lejre
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Vandmølleanlæg
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Hule Møllegård
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Kisserupvej 5
Kommune:
Lejre
Omfang:
Hovedbygningen med møllehjul og stensætning, det rørlagte vandløb under gårdspladsen, grøften samt broen over denne.
Fredet 1984.
Beskrivelse:
Hule Mølle ligger ved en udløber til Kornerup Å, få kilometer sydvest for Ledreborg. 

Hovedbygningen er en enetages grundmuret længe med gavle i overkalket bindingsværk. Længen står på en høj, sort sokkel, har muret gulkalkede gesims og et afvalmet stråtag med mønning. I tagfladen sidder flere mindre stråtagskviste med radierende opsprosede vinduer og rygningen findes to høje og slanke skorstenspiber med sokkel og krave. Bygningens vinduer har murede, gulkalkede sålbænke og er på gårdsiden torammede og trerudede, mens de mod vest er to- eller trerammede uden opsprosning. På gårdsiden vindes to høje granittrapper med smedjernsgelænder, der fører op til bygningens døre, der udgøres af to nyere, tofløjede fyldingsdøre med rude i den øverste del. Både vinduer og døre er malet mørkegrønne. Der findes en mindre kælder under en del af længen.   

I det indre er bygningen kendetegnet ved en beboelsesdel med et bevaret hovedskillerum samt et interiør præget af dels nyere overflader, herunder enkelte rum med plader mellem de fritliggende bjælker, og dels ældre bræddegulve, fyldingsdøre og gerichter. I den nordlige del af bygningen ligger mølledelen, hvor møllehjulet, der er et overfaldshjul, er bevaret som fragment. Såvel gangtøj som gearing eksisterer stadig. Af bevaret mølleinventar kan nævnes stjernehjul med træk til skråkværn, letteværk til sækkeværk, gravhjul med krondrev og skallekværn med drev.

Foran hovedbygningen ligger det ligeledes fredede rørlagte vandløb under den knoldebrosbelagte gårdsplads, grøften samt broen over grøften.
Bygningshistorie:
Hule Mølle kan spores til begyndelsen af 1700-tallet. Tidligere bestod anlægget af tre længer. I dag er kun stuehuset med møllen bevaret. Mølledammen lå vest for hovedbygningen.
kilder:
Møllebygninger i Danmark, Redegørelse og status 1993.
Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi ved Hule Mølle relaterer sig til hovedbygningen, gårdspladsen, sporene efter sidelængerne og grøften, der samlet set udgør et historisk domineret kulturmiljø. Funktionen og oplevelsen af vandmøllen er nært knyttet til de bevarede tekniske dele i og omkring selve møllebygningen, samt mølledammen.
Kulturhistorisk værdi:
Hule Mølles kulturhistoriske værdi ligger i det ydre i hovedbygningens traditionelle fremtræden med den meget høje, funktionelt betingede kampestenssokkel, samt vandføringen ved den nordre gavl, der vidner om bygningens tidligere funktion.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til det bevarede hovedskillerum og køkkenet med nedgangen til den lille kælder, der tidligere sandsynligvis har indeholdt fadebur. Hertil kommer de bevarede bygningsdetaljer som fyldingsdøre og gerichter samt loftbjælker i flere rum. Endvidere knytter værdien sig til det bevarede inventar i stuehusets mølledel, herunder det fragmentarisk bevarede møllehjul, stjernehjul med træk til skråkværn, letteværk til sækkeværk, gravhjul med krondrev og skallekværn med drev. Hertil kommer det rørlagte vandløb under den knoldebrosbelagte gårdsplads, grøften samt broen over grøften, der alle vidner om den tidligere funktion som vandmølle.
Arkitektonisk værdi:
Arkitektonisk fremtræder Hule Mølle som en traditionel bygning i grundmur, bindingsværk og stråtag. Særlig markant er den høje kampestenssokkel og naturstenstrapperne, som bidrager til indtrykket af en velbevaret længe, hvor den tidligere funktion som vandmølle stadig lader sig aflæse. Hertil kommer den enkle og faste takt af vinduer, der sammen med de to hoveddøre og kvistene skaber en enkel symmetri i facaden. 
Bærende fredningsværdier:
I Hule Mølles ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til det velbevarede, traditionelle udtryk i grundmur og bindingsværk med tagflader kun brudt af mindre kviste. Hertil kommer alle bygningsdele som kan henføres til den tidligere funktion som vandmølle, det rørlagte vandløb under gårdspladsen, grøften, broen over grøften samt bygningens traditionelle materialeholdning. 

I bygningens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til del delvist bevarede grundplan og den lille kælder. Hertil kommer de ældre bygningsdele, herunder bjælke- og bræddelofter, døre og gerichter samt til det bevarede mølleinventar, herunder møllehjul, stjernehjul, gravhjul med krondrev og skallekværn med drev.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Vandmølleanlæg
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
12-06-1984
Journal nr.:
621-3-75/83


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Kisserupvej 5

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap