Sag: Dellinge Vandmølle

Dellingevej 3, Lejre
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Vandmølleanlæg
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Dellinge Vandmølle
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Dellingevej 3
Kommune:
Lejre
Omfang:
Stuehuset med mølleanlægget og staldlængen i vest (ca. 1740).
Fredet 1959.
Beskrivelse:
Dellinge Vandmølle med stuehus og staldlænge ligger ved en udløber til Kornerup Å, få hundrede meter sydvest for Ledreborg. Mølledammen ligger vest for stuehuset.

Stuehuset er en hvidkalket bindingsværkbygning i én etage med enkelte grundmurede partier, sortopstolpet tømmer, gennemstukne bjælkehoveder, stråtag med mønning og kragetræer samt to muret skorstenspiber med sokkel og krave i rygningen. Bygningen står på et højt fundament af kampesten og har lodrette brædder i overgavlene. I tagfladen ses en hejsekvist med udgang i træ. Bygningens vinduer er nyere torammede og trerudede vinduer, enkelte er termovinduer. Dørene er nyere, med termoruder. 

I det indre har bygningen i beboelsesdelen et nyere, åbent rumforløb og nyere overflader, herunder nyere trægulve, efterisolerede vægge og systemplader i lofterne mellem de synlige bjælker. Et ældre bræddeloft er bevaret i spisestuen. I mølledelen er bevaret et ældre interiør og en ældre materialeholdning. Møllehjulet er et overfaldshjul, der er bevaret som fragment. Både gangtøj og gearing er bevaret og af bevaret mølleinventar kan nævnes skråkværn, grynkværn, sortererværk til gryn og ophejs.

Staldlængen i vest er en hvidkalket bindingsværkbygning i én etage med sortopstolpet tømmer, gennemstukne bjælkehoveder, stråtag med mønning og kragetræer samt en muret skorstenspibe med sokkel og krave i rygningen. Bygningens vinduer variere mellem torammede og trerudede vinduer og støbejernsvinduer. Bygningen har flere revledøre og en lem samt en større åbning i langsiden mod øst. Overgavlene er beklædt med lodrette brædder to på én. I det indre har bygningen et åbent rumforløb med stengulv.
Bygningshistorie:
Dellinge Mølle kan spores tilbage til 1664. Den eksisterende møllebygning menes at være opført omkring 1740. Den var oprindelig kornmølle, men efter at mølleriet blev indstillet, har den været anvendt til beboelse.
kilder:
Møllebygninger i Danmark, Redegørelse og status 1993.
Miljømæssig værdi:
Dellinge Vandmølles miljømæssige værdi relaterer sig til den velbevarede helhed af stuehus med mølledel, avlslænge og mølledam, der samlet set udgør et historisk domineret kulturmiljø. Funktionen og oplevelsen af vandmøllen er nært knyttet til de bevarede tekniske dele i og omkring selve møllebygningen, samt mølledammen.
Kulturhistorisk værdi:
Vandmølles kulturhistoriske værdi ligger i det ydre i de to bygningers traditionelle fremtræden samt stuehusets funktionelt betingede, meget høje kampestenssokkel, samt mølledammen, der vidner om stuehusets tidligere funktion. Hertil kommer det synlige hierarki mellem de to længer, hvor stuehuset har enkelte grundmurede dele og større vinduesåbninger, mens staldlængen har store porte og støbejernsvinduer.

I det indre er funktionen tillige aflæselig i det bevarede inventar i mølledelen, herunder gangtøj, gearing skråkværn, grynkværn, sortererværk til gryn og ophejs.
Arkitektonisk værdi:
Arkitektonisk fremtræder Dellinge Vandmølle som et traditionelt bygningsanlæg i bindingsværk og stråtag, med stor kontrast i farveholdningen med hvid og sort. Særlig markant er de næsten ubrudte tagflader, der med tiden har fået et bølget forløb, der får taget til at fremstår levende. Endvidere bidrager den høje kampestenssokkel til det markante udtryk og giver en tung base for stuehuset. Hertil kommer værdien ved de ældre vinduer, der med de småt opsprossede ruder og ældre smedede beslag, tildeler en lethed til bygningen.
Bærende fredningsværdier:
I de to længers ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til det velbevarede, traditionelle udtryk i bindingsværk med næsten ubrudte tagflader samt alle dertilhørende, ældre detaljer, herunder kampestenssoklen, revledøre og lemme, opsprossede vinduer, gennemstukne bjælkehoveder samt skorstenspiber med sokkel og krave. Hertil kommer alle bygningsdele som kan henføres til den tidligere funktion som vandmølle samt længernes traditionelle materialeholdning. 

I bygningens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til stuehusets ældre bygningsdele, herunder bjælke og bræddelofterne, samt til det bevarede mølleinventar, herunder gangtøj, gearing, skråkværn, grynkværn, sortererværk til gryn og ophejs.
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Vandmølleanlæg
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
03-04-1984
Journal nr.:
6/59

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
14-12-1959
Journal nr.:
6/59


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 2


Fredet bygning Dellingevej 3
Fredet bygning Dellingevej 3

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap