Sag: Sankt Hans Kilde

Tuttesti, Roskilde
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Kilde
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Sankt Hans Kilde
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Tuttesti
Kommune:
Roskilde
Omfang:
Den stensatte indramning af kildeudløbet med tilhørende brolægning med rendestensbræt og to flankerende bænke.
Fredet 1976.
Beskrivelse:
Sankt Hans Kilde ligger hvor den stærkt skrånende Skolegade møder Provstestæde, umiddelbart nord for Roskilde Domkirke. Syd og øst for kilden ligger Byparken og et markområde. 

Kildens indramning er sat af groft tilhuggede kvadre i granit, som over grotten, ved selve kildeudløbet, afsluttes af et smedejernsgelænder. I grotten, som indrammes af en bue, sidder en stentavle med skriften ”SANCT HANS”. Vandet løber ud via et mindre jernrør. Området foran kilden er brolagt og der findes to rendestensbrædder og to bænke. Vandet fra kilden løber mod nord ad Skolegade og Tuttesti.    
Bygningshistorie:
”Den 11 meter dybe kildebrønd blev renset op i 1834, og der blev fjernet dynd og affald svarende til 6 meter. I affaldet skjulte sig en stor del keramik fra middelalderen (mest 1300-tallet), skår, kar og hele kander. Keramikken fortæller, at kilden har været regnet for en helligkilde, hvor syge kunne valfarte til, drikke af eller bade det syge sted med det undergørende vand og blive helbredt. Der har været den skik, at man bagefter slog keramikken itu og smed resterne ned i (ønske-)brønden. Og derfor var der så mange potteskår. Når man var færdig med kildevandet, var det naturligt at gå ind i den nærved liggende kirke for at bede, for at ofre (penge-)gaver. Eller var man blevet helbredt, kunne man vende tilbage til stedet og ofre i kirken som tak. Når Skt. Hans Kilde blev anset for - ene af de mange kilder i Roskilde - at have undergørende virkning, kan det skyldes navnet. For Skt. Hans var Johannes Døberen, og man mente, at især på Skt. Hans Dag var kildevandets kraft stærkest.”

www.roskildehistorie.dk
Kilden fik sit nuværende udseende med stensat indramning, rendestensbrædder og bænke i 1834
kilder:
Informationstavle ved Sankt Hans Kilde
www.roskildehistorie.dk
Miljømæssig værdi:
Sankt Hans Kildes miljømæssige værdi knytter sig til dens beliggenhed i nærheden af Roskilde Domkirke og Meyercrones Stiftelse, hvor den indgår som en væsentlig del af områdets kulturmiljø. Dette skyldes til dels at Roskilde Domkirkes vestfacade med de to karakteristiske, slanke tårne kan ses fra kilden, dels lyden af det rislende vand i grotten.
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi ved Sankt Hans Kilde knytter sig til den historiske fortælling og forestilling om helligkildens helbredende kraft. Hertil kommer Sankt Hans Kirkes fundament, som der ligger på marken lige bag kilden. 
Arkitektonisk værdi:
Arkitektonisk fremtræder Sankt Hans Kilde som et udpræget symmetrisk og materialemæssigt enkelt værk. De massive granitsten giver et solidt udtryk, og anlæggets symmetri sikrer, at opmærksomheden samler sig om selve udspringet i grotten. Sankt Hans Kilde ligger trukket tilbage fra vejen, og væsentlig for oplevelsen er de to bænke og rendestensbrædderne, der sammen med de fremskudte murpartier skaber et lille selvstændigt rum, hvor forbipasserende kan hvile sig.
Bærende fredningsværdier:
Sankt Hans Kildes bærende fredningsværdier knytter sig til den stensatte indramning med smedejernsgelænder, buet grotte, stentavle og udløb gennem jernrør. Hertil kommer brolægningen, de to bænke, rendestensbrædderne og lyden af det rislende vand samt kildens traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Kilde
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Fredningsomgivelse:
Andet ; Belægning, fortov

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
14-12-1976
Journal nr.:
66-3-38/76


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Tuttesti 0

Fredede omgivelser: 2

Signatur Andet
Signatur Belægning, fortov


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap