Sag: Duebrødre Kloster

Bredgade 2 A, Roskilde
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Kirkeanlæg
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Duebrødre Kloster
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Bredgade 2 A
Kommune:
Roskilde
Omfang:
Bygningen mod Bredgade med gavl mod Allehelgensgade (1841).
Fredet 1964.
Beskrivelse:
For enden af Bredgade i Roskilde, med gavl mod Allehelgensgade, ligger Duebrødre Kloster.

Bygningen er en toetagers gulstensbygning, opført på en sokkel af tilhuggede granitkvadre Mod gaden er den østre del af soklen pudset. Taget er helvalmet, opskalket og belagt med røde tegl. En støbt gesims afslutter muren. Facaden har en taktfast vinduessætning med et centralt indgangsparti mod gaden, som udgøres af en tofløjet fyldingsdør med en pudset indfatning med fordakning. Mod gården er tre indgangspartier. De yderste med nyere fyldingsdøre med overvindue, og det midterste med to fyldingsdøre med glas i øverste fylding og fint svungne smedejernsrækværk i murfalsen. Over murhullerne ses murstik, og sålbænkene er i zink.

I det indvendige er bygningen overalt præget af nyere overflader, og er indrettet med ti lejligheder fordelt omkring tre trappeopgange. Indgangspartiet fra gaden er blændet af, og ikke synligt indefra. Af aflæselige oprindelige elementer er to gennemgående mure på langs af midten i bygningen, som i dag er udnyttet til at placere entré og badeværelser. Tagrummet er uudnyttet og fremviser et understrøget tagværk.

Bag huset er to, formodentligt oprindeligt identiske, udhuse opført i samme udtryk som hovedbygningen. Det ene rummer vaskehus, og har tidligere huset en varmecentral, det andet er udnyttet til beboelse. Udhusene er i dag ikke omfattet af fredningen.
Bygningshistorie:
Duebrødre Kloster kendes tilbage fra 1300-tallet, hvor det lå uden for byen og var en stiftelse for fattige og svage. I Roskilde var der i middelalderen ud over fem klostre tre milde stiftelser, hvoraf Duebrødre Kloster var den ene. De to andre var Skt. Jørgensgården (for spedalske) og Helligåndshuset. Ved kongebrev af 1570 blev det bestemt, at Skt. Jørgensgården og Helligåndshuset skulle nedlægges, og deres midler henlægges under Duebrødre Kloster. Duebrødre Kloster blev antagelig i midten af 1600-tallet flyttet ind i byen i en middelalderlig bygning, som lå syd for domkirken og vest for Fondens Bro. I 1742 blev det gamle hus ved Fondens bro revet ned og erstattet med en grundmuret bygning. Denne bygning blev nedrevet i 1879, og en ny bygning blev herefter opført af arkitekt J.D. Herholdt. I 1841 var der blevet opført et anneks til Klosteret på adressen Bredgade 2, som blev indrettet til stiftelse for 12 ældre middelklassekvinder – 4 enker og 8 ugifte. Det var etatsråd, hofbygmester Koch, som tegnede denne bygning, som blev to etager høj. Hver etage blev indrettet til seks boliger bestående af stue, sovekammer, pigekammer og køkken. I gården blev opført to mindre bygninger. Den ene af disse blev indrettet til 12 brændselslejligheder, mens den anden blev indrettet til lighus, vaskehus og rullestue. 

Bygningshistorisk beskrivelse leveret af Roskilde Museum, 2011.

kilder:
Trap, J.P.: Danmark 5. udgave, 1960
Lotte Fang: Duebrødre kloster (1991)
Kollektivbebyggelsen Margrethegården, Roskilde.
Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi er knyttet til bygningens markante placering på hjørnet af Bredgade og Allehelgensgade, hvor en terrænforskel optages på fin vis ved et rækværk langs Allehelgensgade med murede piller og smedejernsgitter. Efter bygningens gavl er en låge, som i dag er skjult bag bevoksning.
Dertil kommer det indre gårdrum som dannes mellem forhuset og de to bagvedliggende udhuse.
Kulturhistorisk værdi:
For Duebrødre Kloster er den kulturhistoriske værdi knyttet til fortællingen om de mange Klostre og velgørende stiftelser som fandtes i Roskilde, hvoraf denne bygning er en af flere markante bygninger som Duebrødre Kloster fik opført. Dertil kommer at bygningen er et fint eksempel på periodens murede byggeri.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi er knyttet til bygningens klare, sluttede hovedform, det blanke murværk og helvalmede tag af røde understrøgne vingetegl. Hertil kommer de taktfaste facader med udsmykket indgangsparti mod Bredgade og endelig samspillet med de to udhuse bagtil.
Bærende fredningsværdier:
I bygningens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til bygningskroppens hovedform, de taktfaste facader i blank mur, tegltaget med ubrudte tagflader og den homogene farvesætning med grønmalet træværk. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.

I bygningens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til de ældre trapper med drejede balustre og volutsvungen mægler.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Kirkeanlæg
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
07-10-1964
Journal nr.:
6/64


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Bredgade 2A

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap