Sag: Bondetinget 19

Bondetinget 19, Roskilde
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Bondetinget 19
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Bondetinget 19
Kommune:
Roskilde
Omfang:
Forhuset (1851).
Fredet 1979.*
Beskrivelse:
På Bondetinget, der løber øst-vest mellem Roskilde Domkirke og Blågårdsstræde, ligger en fin gammel husrække, hvor Bondetinget 19 ligger på sydsiden ved siden af det ligeledes fredede Bondetinget 17.

Bondetinget 19 er et enetages hus, grundmuret mod gaden, hvidkalket og med en enkel muret gesims, der formidler overgangen fra mur til den let opskalkede tagfod. Huset står på en sortmalet pudset sokkel. Gadedøren nås via to granittrin, og udgøres af en blåmalet fyldingsdør med opsprosset overvindue. Vinduerne er blåmalede i de samme to blå nuancer som hoveddøren, og er udført som dannebrogsvinduer. Taget er et heltag lagt med røde vingetegl. I rygningen ses en skorsten, og mod er der haven tre pultkviste. Mod haven ses bindingsværk med murede tavl, begge dele hvidkalkede og muren afsluttes foroven af en sugfjæl. Fodrem og sokkel er sortmalet. Mod haven er vinduerne torammede, og her findes en stalddør med blåmalet bræddebeklædning og et skråtstillet termovindue.

Indvendigt er huset præget af modernisering med nyere massive plankegulve, en trappe med bemalede udskæringer i mægleren, samt en del ældre afrensede, og omhyggeligt renoverede døre, beslag og gerichter. Planløsningen forekommer stort set oprindelig. Køkken og bad er af nyere dato, og gulvene er her, samt i gangen, lagt med røde klinker. Tagrummet er udnyttet til beboelse med gipsplader på loft og vægge, og med synlige hanebånd.
Bygningshistorie:
Bondetinget 17 har oprindeligt udgjort den østligste del af en 28 fag lang boderække opført ca. 1600 (dækkende adresserne Bondetinget 17-23). Mens Bondetinget 19-23 er ombyggede/nyopførte i 1800-tallet, rummer Bondetinget 17 stadig 10-11 fag af den gamle husrække og er således sammen med de ældste dele af Roskilde Kloster Roskildes ældst bevarede verdslige bygning.
I Roskilde bys grundtakst 1682 var grunden (Bondetinget 17-23) bebygget med ”7 Leie Waaninger, med lidet Kaal Jord til” på 28 fag, ejet af ”Mag. Escild Lauridtzen”. Ved brandtaksationen 1736 er de 7 ”waaninger” nu fordelt på to bygninger på hhv. 12 og 16 fag, hvor 16-fag-huset (det østligste) udgør Bondetinget 17-19.

Husene var lejeboliger for byens småkårsfolk såsom daglejere, skomagere og mindre håndværkere, mens ejerne til gengæld hørte til blandt byens mere indflydelsesrige personer som f.eks. forvalteren af Københavns Universitets jorder i Roskilde, seigneur Christen Knudsen, rådmand Hans Rasmussen Lange og justitsråd Munthe. Da en eskadron husarer lå indkvarteret i Roskilde (1778-1842), beboedes boligerne af husarer og kaldtes i folkemunde ”husarbarakkerne”.
 
I 1851 blev de seks vestligste fag af 16 fag-huset ombygget til en ny bygning med grundmur til gaden, mens resten blev opført i bindingsværk (Bondetinget 19). Den tilbagestående del af det oprindelige 16-fags hus (Bondetinget 17) forblev opdelt i tre små lejligheder, hver bestående af stue, køkken og forstue.

Inden fredningen af ejendommene blev foretaget en bygningsundersøgelse af studerende fra Kunstakademiets Restaureringsafdeling (jf. ROM j.nr. 00116). Heri redegøres for detaljerede bygningsmæssige detaljer. Undersøgelsen er publiceret i Jens Riis Jørgensen: Boderække fra omkring 1600. I: 13 bidrag til Roskilde by og egn’s historie, 1979, pp. 167-186.   

Bygningshistorie levereret Roskilde Museum, 2011.

Tilføjelse:
Bondetinget 19 er opført i grundmur i 1851, og blev i den forbindelse rykket cirka en halv meter frem mod gaden i forhold til det fundament, den tidligere bindingsværksbygning stod på.
kilder:
Boderække fra omkring år 1600. Bygningsundersøgelse af Bondetinget 17 og 19 i Roskilde. Jens Riis-Jørgensen. 13 bidrag til Roskilde by og egns historie. Roskilde og Omegns Museumsforening 1979.
Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi for Bondetinget 19 er knyttet til sammenhængen med den øvrige husrække, der danner et harmonisk og stemningsfuldt gadeforløb i området tæt på domkirken. Særligt gælder det samspillet med den ligeledes fredede naboejendom Bondetinget 17.
Kulturhistorisk værdi:
For Bondetinget 19 knytter den kulturhistoriske værdi sig til det, overordnet set, velbevarede og tidstypiske hus fra 1800-tallet. På trods af modernisering er den oprindelige planløsning aflæselig, omend opførelsen af et badeværelse i den tidligere forstue, som forbandt gade- og gårdsiden, har sløret denne. Endvidere er der en kulturhistorisk fortælleværdi i den klare forskel på gade- og gårdfacade, hvor den repræsentative gadefacade med grundmur og den smukt udsmykkede hoveddør og de større vinduer står i modsætning til bindingsværksfacaden med stalddør og mindre vinduer mod gården.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi er knyttet til den velproportionerede bygningskrop med taktfast facade, ubrudte teglhængte tagflader med skorsten og den fint detaljerede hoveddør, samt den enkle farvesætning. Hertil kommer den fine detaljering som kommer til udtryk i det spinkle og prunkløse gelænder ved trappen, som går igen ved Bondetinget 17.
Bærende fredningsværdier:
I bygningens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til bygningskroppen med grundmuret gadefacade og gårdside i bindingsværk samt det teglhængte tag med ubrudte tagflader og skorsten, herunder hoveddøren og de ældre vinduer. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.

I bygningens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til den i store træk bevarede planløsning og de ældre døre og gerichter. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
17-10-1980
Begrundelse:
Journal nr.:
625-3-9/80

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-11-1979
Begrundelse:
Journal nr.:
66-3-88779


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Bondetinget 019, matr. nr. 316a, Roskilde bygrunde. Bygningshistorisk og -arkæologisk redegørelse. 6 sider. Jens Riis Jørgensen/Kunstakademiets Arkitektskole. April 1979.


Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Bondetinget 19

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap