Sag: Bondetinget 17

Bondetinget 17, Roskilde
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Beboelseskompleks
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Bondetinget 17
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Bondetinget 17
Kommune:
Roskilde
Omfang:
Forhuset (ca. 1600).
Fredet 1979.*
Beskrivelse:
På Bondetinget, der løber øst-vest mellem Roskilde Domkirke og Blågårdsstræde, ligger en fin gammel husrække. Bondetinget 17 ligger på sydsiden, hvor vejen slår et knæk.

Bygningen er et enetages bindingsværkshus i 10 fag over en sokkel af sortmalede kampesten og med teglhængt heltag. I rygningen ses to skorstene, mod gaden findes en enkelt pultkvist, og mod gården er der to pultkviste samt et udskud i tre fag. Facaderne har gennemstukne bjælkeender, og er overstrøget med jernvitriol på både tavl og bindingsværk. Vinduerne er hvidmalede og torammede undtagen et enkelt etfags vindue mod vest på facaden. Dørene er grønmalede og udgøres fortil af en ældre fyldingsdør med udskæringer. Denne nås via en granittrappe med to trin. Bagtil findes to nyere stalddøre med lodret bræddebeklædning.

Indvendigt bærer huset præg af modernisering med nyere plankegulve og klinker i køkken og bad, som begge er af nyere dato. Der er bevaret nogle ældre døre, beslag og gerichter, tillige med loftsbjælkerne, som viser talrige spor af tidligere skillevægge. Planløsningen er præget af små rum, og af en skillevæg på langs i midten af huset. En nyere trappe fører op til det udnyttede tagrum, hvor de synlige spær har spor efter en ombygning, hvor hanebåndene er flyttet opad. Tagetagen har nyere overflader med gips på vægge og lofter.

Bagtil ligger en mindre have med terrasse og udhus, der ikke er omfattet af fredningen.

Bygningshistorie:
Bondetinget 17 har oprindeligt udgjort den østligste del af en 28 fag lang boderække opført ca. 1600 (dækkende adresserne Bondetinget 17-23). Mens Bondetinget 19-23 er ombyggede/nyopførte i 1800-tallet, rummer Bondetinget 17 stadig 10-11 fag af den gamle husrække og er således sammen med de ældste dele af Roskilde Kloster Roskildes ældst bevarede verdslige bygning.
I Roskilde bys grundtakst 1682 var grunden (Bondetinget 17-23) bebygget med ”7 Leie Waaninger, med lidet Kaal Jord til” på 28 fag, ejet af ”Mag. Escild Lauridtzen”. Ved brandtaksationen 1736 er de 7 ”waaninger” nu fordelt på to bygninger på hhv. 12 og 16 fag, hvor 16-fag-huset (det østligste) udgør Bondetinget 17-19.
Husene var lejeboliger for byens småkårsfolk såsom daglejere, skomagere og mindre håndværkere, mens ejerne til gengæld hørte til blandt byens mere indflydelsesrige personer som f.eks. forvalteren af Københavns Universitets jorder i Roskilde, seigneur Christen Knudsen, rådmand Hans Rasmussen Lange og justitsråd Munthe. Da en eskadron husarer lå indkvarteret i Roskilde (1778-1842), beboedes boligerne af husarer og kaldtes i folkemunde ”husarbarakkerne”
I 1851 blev de seks vestligste fag af 16 fag-huset ombygget til en ny bygning med grundmur til gaden, mens resten blev opført i bindingsværk (Bondetinget 19). Den tilbagestående del af det oprindelige 16-fags hus (Bondetinget 17) forblev opdelt i tre små lejligheder, hver bestående af stue, køkken og forstue.
Inden fredningen af ejendommene blev foretaget en bygningsundersøgelse af studerende fra Kunstakademiets Restaureringsafdeling (jf. ROM j.nr. 00116). Heri redegøres for detaljerede bygningsmæssige detaljer. Undersøgelsen er publiceret i Jens Riis Jørgensen: Boderække fra omkring 1600. I: 13 bidrag til Roskilde by og egn’s historie, 1979, pp. 167-186.    

Bygningshistorien er leveret af Roskilde Museum, 2011.
kilder:
Boderække fra omkring år 1600. Bygningsundersøgelse af Bondetinget 17 og 19 i Roskilde. Jens Riis-Jørgensen. 13 bidrag til Roskilde by og egns historie. Roskilde og Omegns Museumsforening 1979.
Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi for Bondetinget 17 er knyttet til sammenhængen med den øvrige husrække, der danner et harmonisk og stemningsfuldt gadeforløb i området tæt på domkirken.
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi for ejendommen er knyttet til at den, sammen med Roskilde Kloster, udgør en af de ældste verdslige bygninger i Roskilde. Dette ses i de bevarede bindingsværksfag, som stammer fra et 28-fags hus fra 1600-tallet. Huset har oprindeligt været opdelt i små lejemål, boder eller våninger. Derved fortælles om datidens boform for folk fra små kår. Bindingsværksfacaden med gennemstukne bjælkeender er ligeledes udtryk for, hvordan gadebilledet oprindeligt har set ud i Bondetinget. Hertil kommer fortællingen om den forskel, man gjorde på gade- og gårdfacade ved at dekorere hoveddøren og benytte simple døre mod gården. Endvidere fortæller de små rum i planløsningen om datidens levemåde, samt om det byggetekniske aspekt at man ikke kunne bygge med loftsbjælker, der spændte fra ydervæg til ydervæg.
Arkitektonisk værdi:
For Bondetinget 17 er den arkitektoniske værdi knyttet til den fint proportionerede bygningskrop i bindingsværks med jernvitriol-kalket facade, rødt tegltag med ubrudte tagflader, bortset fra de lave pultkviste, samt til de to skorstene. Endvidere optages gadens knæk på en fin måde i mødet med naboejendommen Bondetinget 19.
Bærende fredningsværdier:
I bygningens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til bindingsværkskonstruktionen, det teglhængte tag med ubrudte tagflader og skorstenene. Herunder de traditionelt udførte vinduer og den dekorerede hoveddør. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.

I bygningens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til den delvist aflæselige tidligere planløsning med små rum og gennemgående væg langs midteraksen. Hertil kommer de ældre døre, beslag og gerichter samt den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelseskompleks
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
05-02-1981
Begrundelse:
Journal nr.:
625-3-9(80

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-11-1979
Begrundelse:
Journal nr.:
66-3-88/79


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Bondetinget 017, matr. nr. 320, Roskilde bygrunde. Bygningshistorisk og -arkæologisk redegørelse. 6 sider. Jens Riis Jørgensen/Kunstakademiets Arkitektskole. April 1979.


Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Bondetinget 17

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap