Sag: Stiftskontoret, Den gamle Kantorbolig

Slotsgade 3-5, Stevns
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Stiftskontoret, Den gamle Kantorbolig
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Slotsgade 3-5
Kommune:
Stevns
Omfang:
Forhusene (ca. 1738) samt mur og vaskehus.
Fredet 1939.
Beskrivelse:
Stiftskontoret, Den gamle Kantorbolig, ligger på den østre side af Slotsgade, syd for Vallø Slot. 

Bygningen, der i den sydlige del rummer en bolig, i den midterste og nordlige del Stiftskontoret, er et grundmuret og gulkalket forhus i én etage med teglhængt heltag og centralt placerede gavlkviste mod gade og have. Til havesiden er sidepartierne trukket frem som risalitter med selvstændige, helvalmede tage. Bygningen har sort sokkel, korspostformede og småsprossede, mørkegrønne vinduer samt hvid hovedgesims. I tagfladerne sidder flere mindre kviste samt ældre og nyere ovenlys. Gadesiden har tre indgangsdøre med overvinduer. Den midterste del af bygningen har kælder. På gadesiden længst mod nord sidder en ældre gadelampe.  

I det indre er beboelsen i den sydlige ende kendetegnet ved en ældre planløsning med køkken og spisekammer mod gården samt stuer mod gaden. Overfladerne er ældre og traditionelle, med bræddegulve, brystningspaneler, fyldingsdøre, ældre gerichter, lysningsskodder og pudsede lofter med stukkatur i enkelte rum. Hoveddør og havedør er ældre. Loftsetagen er udnyttet og kendetegnet ved flere ældre døre og gerichter samt vinduesposter. Stiftskontoret i den midterste og nordligste del af bygningen er præget af en nyere planløsning med skillevægge, gang mod gaden, spindeltrappe i jern og enkelte støbte lofter. Flere steder er bevaret ældre døre og gerichter, paneleringer omkring vinduerne samt pudsede lofter med stukkatur. Den udnyttede overetage er domineret af nyere overflader.       

Muren løber syd for bygningen og er gulkalket med sort sokkel og afslutning af to rækker vingetegl. 

Vaskehuset ligger bag Stiftskontoret og er en mindre, grundmuret bygning med teglhængt heltag. Vaskehuset har sort sokkel, gulkalkede mursider, hvid gesims og en muret skorsten med sokkel og krave i rygningen. Bygningen har flere revledøre med ovenlys, mindre vinduer samt mod øst enkelte dekorative udluftninger. I tagfladen mod øst sidder et ældre ovenlys.
Bygningshistorie:
Forhusene er opført ca. 1738, ombygget i 1836 af Jørgen Hansen Koch.
kilder:
Sys Hartmann, (red.), Vallø, Et kvindehus gennem 250 år, Vallø Stift, Gyldendal 1988.
Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi knytter sig til forhusene, muren, vaskehuset og den østvendte have, som værende væsentlige dele af den kulturmiljømæssige helhed, som bebyggelsen langs Slotsgade syd for Vallø Slot udgør. Hertil kommer den med Slotsgades øvrige bygninger, ens farvesætning, der sikrer et formfuldendt og harmonisk gadeforløb.
Kulturhistorisk værdi:
Forhusenes kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre til den ældre, velbevarede fremtræden med småsprossede korspostvinduer og helvalmet tag samt klassicistiske fyldingsdøre.  

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig i beboelsesdelens til den ældre planløsning med stuer mod gaden samt køkken og spisekammer mod gården. Til de ældre bygningsdele, herunder døre, gerichter, skodder og stukkatur. I Stiftskontoret knytter den kulturhistoriske værdi sig i den nordlige ende til den ældre planløsning samt de ældre bygningsdele i form af døre, gerichter og stukkatur.    

Vaskehusets kulturhistoriske værdi knytter sig til placeringen og den prunkløse, udpræget funktionelle fremtræden med revledøre og udluftninger i væggen samt skorsten i taget.
Arkitektonisk værdi:
Forhusenes arkitektoniske værdi ligger i det ydre i den velproportionerede, langstrakte bygningskrop med den tætte vinduesplacering og enkle farvesætning. Udtrykket er udpræget horisontalt, domineret af linjerne i soklen, vinduernes tværpost og gesimsen. Facadens rolige, symmetriske fremtræden understøttes af den taktfaste vindues-, dør-, og skorstensplacering samt af det svagt tilbagetrukne midterparti med den markante gavlkvist. På havesiden giver de fremskudte siderisalitter med de elegant opskalkede, helvalmede tage bygningen et herskabeligt og graciøst udtryk.
Bærende fredningsværdier:
I forhusenes ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til den langstrakte, symmetriske bygningskrop med siderisalitter og tilbagetrukket midterparti samt til de oprindelige og ældre detaljer, herunder krydspostformede vinduer, hoveddøre og skorstene. Hertil kommer muren og vaskehuset samt den traditionelle materialeholdning.   

I forhusenes indre knytter de bærende fredningsværdier sig til den ældre planløsning, de ældre bygningsdele og –detaljer, herunder døre, gerichter, paneleringer og stukkatur samt til kælderen og den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Fredningsomgivelse:
Mur

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
25-04-1984
Journal nr.:
49/44

Type:
Fredningsbeslutning
Dato:
03-01-1939
Journal nr.:
0000


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 2


Fredet bygning Slotsgade 3
Fredet bygning Slotsgade 3

Fredede omgivelser: 1

Signatur Mur


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap