Sag: Sejerø Kirkelade

Mastrupvej 4 A, Kalundborg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Kirkeanlæg
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Sejerø Kirkelade
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Mastrupvej 4 A
Kommune:
Kalundborg
Omfang:
Kampestensbygningen ved kirkegårdsmurens østside (middelalder).
Fredet 1983.
Beskrivelse:

Kirkeladen ligger på øen Sejerø sammen med Sejerø Kirke på det højeste punkt i Sejerby.

 

Kirkeladen er bygget sammen med Kirkemuren, der omgrænser kirken og kirkegården. Bygningen er rejst på et fundament af kampesten, som også er byggestenene på de tre facader. Den fjerde side, som er en del af Kirkegårdsmuren, er opført i munkesten. Facade og mur er kalket hvidt på nær den nederste række kampesten mod fundamentet. Den eneste åbning i bygningen er på den nordlige gavl gennem en sortmalet, tofløjet revleport. Den øverstliggende bjælke over døren er bevaret, mens resten af tømmeret omkring portpartiet er nyt. Saddeltaget på kirkeladen former sig præcist om gavlene uden udhæng. Den sidste række tagsten mod begge gavle er hævet en lille smule i forhold til resten af taget. Taget er, som murkronen på kirkemuren af røde vingetegl. Taget på laden ligger højere end kirkemuren, men har samme hældning.

 

Indvendigt er murene ikke kalkede og det ses tydeligt at laden er en u-form af kampesten der er lagt op af kirkemuren. Der er åbent til kip med synlige spær og hanebånd. Taget er understrøget.

 

Bygningshistorie:

Kirkeladen er opført omkring 1860 og har helt frem til 1970 været brug som garage for Sejerøs brandbil. I dag har kirkeladen ingen anden funktion end at der stadig opbevares den gamle brandbil, som dog ikke er i brug. 

I 1940’erne blev den teglhængte heltagskonstruktion samt teglene udskiftet.

I 2009 blev de tofløjede portdøre udskiftet til nyere.

kilder:

Vestsjællands gennemgang, Planstyrelsen 1991 ved konsulent Hanne Raabyemagle

Miljømæssig værdi:

Den miljømæssige værdi for kirkeladen knytter sig til sammenbygningen med kirkemuren, samt den ens materialeholdning der findes overalt i kirkens anlæg.

 

Kulturhistorisk værdi:

Det var aldrig meningen at bygningen skulle fungere som lade, men derimod som opbevaringsbygning for Sejerøs brandbil. Funktionen aflæses tydeligt i bygningens placering ved hovedveje, hvor det har været hurtigt at komme af sted fra, og er dermed en kulturhistorisk værdi.

Arkitektonisk værdi:

Den arkitektoniske værdi knytter sig til Kirkeladens velproportionerede form, der forhold sig til kirken og kirkemuren. De arkitektoniske værdier knyttet sig særligt til det enkle formsprog og materialevalg samt til kirkeladens placering hvor den danne en u-form op af kirkemuren. Herved fremstår bygningen udefra som en knopskydning fra muren.

 

De parallelle linjer mellem taget og murkronen på kirkemuren understeger yderligere deres sammenhæng og giver en variation på kirkemurens forløb set fra kirkegårdssiden.

 

De to forhøjede rækker tagsten ved hver gavl har arkitektonisk værdi da de fremhæver gavlene og afslutter bygningen præcist.

 

Bærende fredningsværdier:

I det ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til kirkeladens sammenbygningen med kirkemuren og den fælles materialeholdning. Hertil kommer den enkle åbning i bygningen samt tagets ubrudte flade, de forhøjede kanter og den parallelle hældning med kirkemurens murkrone.

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Kirkeanlæg
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
01-03-1983
Begrundelse:
Som opført før 1536 er bygningen uden særlig beslutning fredet efter bygningsfredningsloven. (Vestsjællands gennemgangen, Planstyrelsen 1991).
Journal nr.:
0000


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Mastrupvej 4A

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap