Sag: Den gamle Latinskole

Præstegade 14, Kalundborg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Skole
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Den gamle Latinskole
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Præstegade 14
Kommune:
Kalundborg
Omfang:
"Det middelalderlige stenhus (opr. kirkelade ""Dronning Margrethes vognport"").
Fredet 1954.*"
Beskrivelse:

Den gamle Latinskole, herefter benævnt Kirkeladen, er beliggende i Højbyen på nordsiden af Præstegade, hvor den indgår i det nære miljø omkring Kalundborg Kirke.

 

Kirkeladen er grundmuret og funderet på marksten. Oprindeligt var bygningen kun en etage, men i dag er der to etager. Bygningen er et ti spærfag langt gavlhus med et nyere, stejlt teglhængt heltag. Mod nord og syd er høje kamtakkede blændingsgavle med rektangulære højblændinger, afsluttet med vingetegl. Bygningen er et middelalderligt stenhus, opmuret i røde munkesten. I den vestre langvæg er høje halvstens brede lyssprækker. I begge gavle er en bred fladbuet port. I den nordre er isat en nyere grønmalet revledør med vinduesparti over. Den søndre port er sat i et spidsbuet spejl, porten udgøres af en nyere grønmalet dør med faste side- og over partier. Langs alle facader er en savsnitsfrise, langs sidevæggene dobbelt, langs gavlene enkel. Husets tagkonstruktion er af krydsbåndstypen, men ny.

 

Indvendigt kan den oprindelige struktur ikke længere aflæses. Kirkeladens indre blev i 1972 indrettet til menighedshus, og der blev i den forbindelse indskudt en etage båret af fritstående stålsøjler, placeret langs ydervæggene. Stueetagen er indrettet med mødelokale, køkken- og toiletfaciliteter samt to nye trapper, henholdsvis en toløbstrappe og en vindeltrappe, begge af træ, der giver adgang til 1. sal, som består af ét stort forsamlingslokale.

 

Imellem Kirkeladens nordre gavl og gårdsiden til Adelgade 19 er der opført en nyere bindingsværksbygning i en etage, der fungerer som depot og adgangsgiver til sognekontorets gård.

Bygningshistorie:

Kirkeladen. Senmiddelalderlig munkestenhus i kirkens sydøstlige hjørne fra før år 1500. Bygningen  med sydgavl til Præstegade var oprindelig opført uden for kirkegårdens skrå sydmur, men dens vestre langside blev senere en del af kirkegårdens hegning. Huset, som blev kaldt Dronning Margrethes Vognport, er givetvis opført som kirkelade, men indrettes senere til latinskole. Kirkelader var ikke så almindelige i Danmark. Den forholdsvis store lade her i Kalundborg kan måske skyldes de store jordgodser, som Vor Frue kirke gennem årene fik overdraget, og derved fik et årligt afkast til kirkens præster og vedligeholdelse. I 1725 var der uro omkring Latinskolens rektor Jens Raer. Man mente at han drak og ikke underviste eleverne længe nok. Præsterne var i oprør og indkaldte til provsteret. Latinskolen formål var at oplære kommende præster, og den hellige skrift var en vigtig bog. Her har ikke været stille og fredeligt, da der givetvis har været tre store klasser i et og samme rum, tit uden lærere, hørere, som hed dengang. Og når lærerne var tilstede sad de ofte med ryggen til eleverne, og den der blev hørt i lektierne måtte derfor råbe af sine lungers fulde kraft for at blive hørt. Og var der en fejl i oplæsningen kunne drengen risikere en omgang prygl med riset. Dog var der også gode tider på skolen fx når der skulle spilles skolekomedie. Efter reformationen blev der skrevet skuespil beregnet til latinskoleeleverne, og alle roller blev spillet af drenge. Latinskolen nedlægges i 1739 og huset blev brugt som lagerbygning for købmænd og andre erhvervsdrivende i byen. Bygningen blev dog meget nedslidt af at være lager, magasinering og lade for forskellige virksomheder. Så da Nationalmuseet i 1906 overtager bygningen var den i meget dårlig stand. Men først i 1918, hvor Kalundborg Kirke igen har ejerskabet, gennemgår bygningen en større restaurering foretaget af arkitekten Andreas Clemmensen. Siden har huset fungeret som varmehus for Vor Frue Kirke, og i 1964 opbygges huset af arkitekt Marinus Andersen til menighedshus og mødelokale for Vor Frue Sogn.

Kalundborg Museum, 2010.

kilder:

Kalundborgs Historie, Bind 3, ”Byens Huse”. Kalundborg Kommune, Miljøministeriet, Fredningsstyrelsen 1983.

Vestsjællandsgennemgangen, Planstyrelsen 1991 ved konsulent Hanne Raabyemagle.

Miljømæssig værdi:

Kirkeladen slutter i samspil med Adelgade 19 den cirkulære plads omkring kirken, der tegnes af den lave kirkemur i munkesten. Kirkemuren og Den Tidligere Rektorbolig udgør sammen med Kirkeladen en stærk helhed omkring kirken, både materialemæssigt og arkitektonisk. I Præstegade ligger Kirkeladen i forlængelse af kirkemuren og er en markant bygning i gadebilledet, yderligere forstærket af en lignende bygning over for (det middelalderlige stenhus - nr. 23). I fælles samspil tegner de gotiske stenhuse middelalderens byggestil, og giver den besøgende i Højbyen en stærk oplevelse af historien på stedet.  

Kulturhistorisk værdi:

Kirkelader blev oprindeligt opført med henblik på at opbevare de naturalier som omegnens bønder skulle betale til kirken som en form for skat (tiende). Kirkeladen er således en vigtig del af det samlede anlæg omkring kirken. At den senere blev indrettet som Latinskole til uddannelse af kirkens præster er yderligere en vigtig del af kulturhistorien.

Arkitektonisk værdi:

Bygningen er et velproportioneret eksempel på en kirkelade. Bygningen er karakteriseret ved et enkelt materialevalg i form af munkesten og vingetegl. De kamtakkede gavle med rektangulære højblændinger dominerer det arkitektoniske udtryk og giver, i samspil med de store teglflader på tag og fag, bygningen karakter og tyngde.

 

Indvendigt ses den mulige intention om at tydeliggøre bygningens funktionsændring i 1970erne tydeligst i mødelokalet i stueetagen, hvor søjlerne står friholdt fra den blanke mur. Indvendigt knytter den arkitektoniske værdi sig til de steder, hvor den blanke mur i rød tegl står uberørt, idet den giver den besøgende en klar fornemmelse af, at bygningen oprindeligt var opført som en simpel funktionspræget bygning med ét stort rum.

Bærende fredningsværdier:

I det ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til det enkle bygningsvolumen prydet med kamtakker og blændinger, samt den oprindelige materialeholdning.

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Skole
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
01-06-1985
Journal nr.:
626-4-5/85

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
04-04-1984
Begrundelse:
Som opført før år 1536 er bygningen uden særlig beslutning fredet efter bygningsfredningsloven. (Vestsjællands gennemgangen, Planstyrelsen 1991).
Journal nr.:
6/54

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
25-06-1954
Journal nr.:
6/54


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Præstegade 14

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap